Õpilasürituse stsenaarium: KG Laululind 2020 (17. märts 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Laine Lehto, muusikaõpetaja
Üritus sisestatud: 30. september 2019. a. kell 20.42
Üritus muudetud: 30. september 2019. a. kell 20.42
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
-
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
16:30
18.30
Toimumise koht:
KG aula
Sihtgrupp:
1.-4. klassi õpilased
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Anita Kangur
Korraldustoimkond:
-

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)