Õpilasürituse stsenaarium: Suur Uba 2019 (22. märts 2019. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Kristin Lauri, noorsootöötaja
Üritus sisestatud: 6. märts 2019. a. kell 14.57
Üritus muudetud: 14. märts 2019. a. kell 08.06
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Õpilane 
* on loov, väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada, tunneb huvi teatri kui kunstiliigi vastu 
* väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas; 
* oskab oma tegevust kavandada, oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, on koostöövalmis
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
Kell 11.00
Toimumise koht:
aula
Sihtgrupp:
4.-6. klass
Kirjeldus:
Suur Uba 2019 aasta teema on "Naerata ja maailm naeratab sulle vastu!"
Vastutaja:
Kristin Lauri
Korraldustoimkond:
Kristin Lauri, Kristel Paju

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)