Õpilasürituse stsenaarium: Tervisespordipäev (24. september 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Ülle Räim, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 17. august 2020. a. kell 16.08
Üritus muudetud: 14. september 2020. a. kell 00.22
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
Ennastjuhtiva inimese kujunemine. Tervislike eluviiside väärtustamine.
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • õpipädevus
 • suhtluspädevus
 • matemaatikapädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
10 - 16
Toimumise koht:
KG ja Kuressaare spordibaasid
Sihtgrupp:
1.-12. klass
Kirjeldus:
8:45 Kogunemine kooli sisehoovis

9:00 Rongkäik kooli hoovist staadionile
Kaasa seebimullitajad
Klasside asetus vastavalt kohapealsetele juhistele.

9:15 Staadioni ja tervisespordipäeva pidulik avamine
Peale avamist klassidevahelised pendelteatejooksud(1. klassile plaksujooks)

10:00 1. klasside korvpall võimlas.
.

11:00 Spordiala(IAAF sisekergejõustik) algus
spordikeskuse kergejõustikuhallis.

12:00 Spordiala(võrkpall) algus spordikeskuse, vanas
saalis.
Toitlustamine koolis.
Kell 10:00 2. klass
10:30 3. klass
11:10 1. klass
Ülejäänud õpilastele neile sobival ajal.


Kell 11
4.-12. klass suunduvad varem valitud liikumistegevuste juurde.

Info Meie KG-s ja kehalise kasvatuse õpetajatelt.

Registreerimine õpilastele isikukoodi alusel:
algab 18.09 kell 20
lõpeb 21.9 kell 20
Vastutaja:
Ülle Räim
Korraldustoimkond:
Spordiosakond

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)