Õpilasürituse stsenaarium: KG sisekergejõustiku meistrivõistlused 10- 12.klassile (15. aprill 2020. a.)Algusesse
Ürituse lisas: Annely Oolup, kehalise kasvatuse õpetaja
Üritus sisestatud: 10. märts 2020. a. kell 19.47
Üritus muudetud: 10. märts 2020. a. kell 19.47
Ürituse sihtrühm:
Õpilasele
Eesmärk (lähtuvalt õppekavast):
• toetada õpilase kujunemist füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi
• kujundada õpilastes iseseisvat sportimisharrastust ning arendada kehalist võimekust. • õpilasel võimalus kontrollida oma kehalise vormisoleku taset.
• arendada oskust anda objektiivset hinnangut kehalise vormisoleku tasemele
• arendada ausa mängu põhimõtteid, on koostöövalmis osalema meeskonnas
Üldpädevuste kujundamine (lähtuvalt õppekavast):
 • väärtuspädevus
 • sotsiaalne pädevus
 • enesemääratluspädevus
 • suhtluspädevus
 • ettevõtlikkuspädevus
Läbivate teemade rakendamine (lähtuvalt õppekavast):
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • teabekeskkond
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • tervis ja ohutus
 • väärtused ja kõlblus
Toimumise aeg:
14.00-17.00
Toimumise koht:
Kuressaare spordikeskus
Sihtgrupp:
10.-12.klass
Kirjeldus:
-
Vastutaja:
Sander Suurhans
Korraldustoimkond:
Kehalise kasvatuse ainesektsioon

Logi sisse, et näha ülejäänud infot.

(0,01s)