Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 11abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 14. november 2016. a. kell 21.02
Muudetud: 14. november 2016. a. kell 21.10

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I kursus kestab 1.sept. - 25.nov. 2016
3 tundi nädalas

I nädal
Reipalt kooli!

II nädal
1.Sissejuhatav tund. Ainekaardi ja hindamise tutvustamine. Tund 7, Inimese välimus. Olga päevik - 7.lõik
2.Dialoog 7, Kohe näha, et hea inimene. R lk.38 - kuulamine,lugemine. Liisbeti kirjeldamine - sõnavara.
3. Omadussõnade võrdlusastmed, keskvõrre. Välimus.

III nädal
1.Omadussõnade võrdlusastmed,keskvõrre. Välimuse kirjeldamine.
2.Inimese välimus ja selle seos iseloomuga. R lk.40 Sõnavara kontroll
3.Kaaslase välimuse ja iseloomu kirjeldamine.Harjutused sõnavara kinnistamiseks

IV nädal
1.Kordamine: välimus, iseloom. Valmistume suuliseks esitluseks (Minu portree)
2.Suuline esitlus - Minu portree. M.Lermontovi luuletus "Tänulikkus". Tõlkeharjutus.
3.Luuletuse vastamine. Kinnistavad ja kordavad harjutused (omadussõnade võrdlusastmed)

V nädal
1.Tekst "Lermontovi kuju.
2.Muusikaline paus, laul "Võluvad silmad"
3.Kuulamisülesanne /Inimeste kirjeldused/ .Luuletuse vastamine.

VI nädal
1.-3.Kordamine - 7.tsükkel.Dialoog /Välimuse kirjeldus/

VII nädal
1. KONTROLLTÖÖ : Tund 7 - 10.10
2.-3.Komplekstesti lahendamine (lugemine + harjutused; keelestruktuurid)

VIII nädal
1.-3.Film "Itaallaste uskumatud seiklused Venemaal" + arusaamise kontrollimine.

Vaheaeg

IX nädal
1.Tund 8, Riietusesemed ja aksessuaarid. Värvide kordamine. Sõnad.
2.Olga päevik - 8.lõik. Vinitelnõi käände kordamine
3.Räägime ja kirjutame oma riietuseelistustest. Valmistume suuliseks esitluseks.

X nädal
1.Suuline esitlus - Min u riietuseelistused ja -stiil (küsimustele toetudes). Tv lk.18 -3.11
2.Dialoog -8 (Ilus ja asjakohane) - kuulamine,lugemine.Kordavad harjutused (riietus)
2.Isikuliste asesõnade käänamine, harjutused. Dialoogi vastamine.

XI nädal
1.Tekst "Lemmiksärk". Kuidas riietuda erinevateks sündmusteks.
2.-3.Kordamine: 8.tsükkel. Kokkuvõte I kursusest.

XII nädal
Kontrolltöö - 8. tsükkel (hinne läheb 2.kursusesse) - 21.11
Tekst "Aastajad"
Olga päevik - 9.Sõnad -Ilm. Kokkuvõte kursusest.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Õppeveerandi vältel toimub hindamine alljärgnevalt:
1) suulised vastamised
2) sõnade kontroll
3) iseseisvad tööd

Kõik testid peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele. Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon E kell 14.00-14.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppeprotsessi edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse nii kujundavat hindamist igapäevase õppeprotsessi käigus kui kokkuvõtvat hindamist.

Hindamine toimub punktisüsteemi alusel. Perioodi jooksul on võimalik koguda 175 punkti. Hinnatakse
1) suulisi vastamisi 30%
2) sõnade vastamist 30%
3) jooksvate ülesannete täitmist 20%
4)kohalkäimist 20%
Õpilane on informeeritud iga töö eest saadavast punktide arvust.
Järelvastamine 10 õppepäeva jooksul peale testi (v.a haiguste korral - siis õpetajaga kokkuleppel). Konsultatsioon E kell 14.00-14.45 ruumis 005. Lisakonsultatsioonid ja järelvastamine õpetajaga kokkuleppel.

Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.
Veerandi koondhinne kujuneb kõigi veerandi vältel saadud hinnete põhjal, kõik koondhinded on võrdse kaaluga

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust