Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 9. november 2016. a. kell 22.03
Muudetud: 9. november 2016. a. kell 22.03

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata jja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (5. -9.09)
1.Ainekaardi ja hindamise tutvustamine. Dialoogid(võõras linnas liikumine ja tee küsimine)
2.Tekst Sankt- Peterburgi olulisematest vaatamisväärsustest. Dialoog (täienda küsimustega).
3.Olulisemaid viisakusväljendeid. Sõnavara: Kauplused, raha, kellaaeg

II nädal (12.-16.09)
1.Sõnavara ja väljendid:Toidud, menüü. Kohvikus.
2.Sõnavara ja väljendeid: Liiklus.Tänav. Kuidas küsida/juhatada teed. Dialoogid.
3.Klass Sankt-Peterburgis.

III nädal (19.-23.sept.)
1.Räägime reisist Peterburgi. Artikli kirjutamine.
2.Kordamine:Tegusõna olevik ja minevik -moodustamine;harjutused.
3.Reipalt kooli

IV nädal (26.-30.09)
1.Tund 1A. Mina. lk.3-4, uus sõnavara.Ankeet.
2. Isikuliste asesõnade käänamine ja kasutamine.
3. Võõra teksti lugemine sõnastiku abil.

V nädal (3.10 - 7.10)
1.Vanus.Mis kuupäev ?Mis aasta?Arvsõnad.TK sõnavarale.
2. Vanus.Sünniaeg.Mis aastal?Järgarvsõnade kordamine
3.Tööleht sõnavara kordamiseks ja kinnistamiseks (vanus, kuupäev, aasta, isikulised asesõnad)

VI nädal (10.-14.10)
1.Kontaktandmed:Sõnavara. Dialoogid.
2. Isikuandmed, vanus, kuupäev, aasta..
3. Vanus;Mis kuupäeval,aastal?;isikuandmed. Huvialad -sõnavara.

VII nädal (17.-21.10)
1.Tund.1A. Huvialad - sõnad. lõppude kordamine.Lk.13-16, TV lk.9
2. Tund 1A. Sport,spordialad.Tegusõne pööramine olevikus ja minevikus- kordamine.
3. Kinnistav tööleht (sport, huvialad).Kokkuvõte 1.veerandist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - I veerandi teemad: Kellaaeg. Päevaplaan. Huvialad.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas I veerandil läbitud keelematerjali: alaleütlev ja osastav kääne, järgarvud, mis aastal?, kui vana, kellaaeg;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kirjand / Jutustamine - 1 hinne
Suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Sõnavara vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Jooksev hindamine, tunnitöö kodutööd - 1 kokkuvõttev hinne

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Veerandi lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19-0%

Konsultatsioonid E kell 15.00-16.00 ruumis 005, järeltööd kokkuleppel