Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2016. a. kell 19.30
Muudetud: 4. september 2016. a. kell 20.20

Õppeaasta: 2016/2017

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

5.-7.9.
1) Willkommen in der 7. Klasse
2) 6.kl õpikust L.29. Toiduainete kordamine. Dativ. 
3) L.29 Guten Appetit. 

12. - 14.9.
1) L.29 Was essen Tanja, Karin und Alexander. Üb. aus Ah. 
2) Übungen zum Thema
3) L.30 Wiederholung L.28-30. Übungen

19.-21.09.
1) Test L.28-30 
2) Über Kontrollarbeiten. L.31.Estland. 
3) Estland-hier lebe ich. Üb. 

26.-28.09.
1) L.31 Wohin fahren wir? Verkehrsmittel. 
2) Üb. aus dem Ah. Dialoge. 
3) L.33. Wiederholung- Prominente in Estland. 

3.-5.10.
1) Wiederholung zur Stundenkontrolle. L.32-33 
2) Stundenkontrolle L.32-33 
3) Arbeiten. 

10.-12.10.
Kein Problem 2
1) L.1 Wie waren die Ferien?Präsens-Wiederholung 
2) Wie war das Wetter im Sommer. Präteritum. 
3) L.1 Üb. aus dem Ah. Wiederholung. 

17.-19.10.
1) L.1 Wörterkontrolle. L.2 Wortschatz. 
2) L.2 Tinas Tagebuch. Perfekt. Üb. 
3) Aus Siims Tagebuch. Üb. aus Ah.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad I veerandit lõpetades:

* rääkida söögist, öelda, mis kuidas maitseb 
*küsida ja pakkuda söögilauas erinevaid toite 
*öelda, et kõht on tühi või täis, et on janu 
*osta või tellida söögikohas lihtsaid toite 
*rääkida Eestist ja oma kodukohast 
*küsida ja vastata kuidas kuhu saab 
*teha reisiplaane nädalavahetuseks, vaheajaks 
*öelda, kuhu ma sõidan/ lähen ja millega 
*öelda, kus ma vaheajal / eile/nädalavahetusel olin 
*avaldada arvamust vaheaja kohta 
*rääkida ja kirjutada vaheaja/nädalavahetuse tegevusest olevikus ja minevikus

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb tunnitöö,tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni lõppedes on hindeline töö(kõige olulisem on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk %:
hinne 5- 100 -90%
hinne 4- 89 -75%
hinne 3- 74 -50%
hinne 2- 49 -20%
hinne 1- 19 - 0%

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Konsultatsioonid esmaspäeval peale 7. tundi ruumis 404 või ka muul ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.