Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 4. märts 2016. a. kell 18.43
Muudetud: 5. märts 2016. a. kell 16.36

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
1) huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles;
2) kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid;
3) omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut;
4) julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles erinevates situatsioonides,suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest;
5) oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires;
6) tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nenede kasutamist kõnes ja kirjas;
7) tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu;
8) suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III kursus kestab 7.03 - 30.05.2016

I nädal
Pereliikmed.Käskiv kõneviis. TV lk.8
Ristsõnade lahendamine sõnastiku abil
Töö tekstiga "Minu perekond".

II nädal
Perekond,Minu sugupuu. TV lk.8-9
Kuulamisülesanne nr.4. Valmistume suuliseks esitluseks.
Esitlused (Minu pere).Tõlkeharjutus /TV lk.9/

Vaheaeg

III nädal
Muusikaline paus - "Vanemate maja", töö laulu tekstiga.
Laulu vastamine hindele. Kordamisülesanded.
Kordamine kontrolltööks: Tund 4

IV nädal
Kontrolltöö - 4.04
Võõra teksti iseseisev lugemine (sõnastiku abil) + mõistekaardi koostamine.
Tund 5. Isad ja pojad. Päevik - 5

V nädal
Dialoog 5.Liberaalsed vanemad.
Omadussõnade lühivormid. Dialoogi vastamine.
Omadussõna lühivorm.Modaalverb "motš"(saama,oskama,suutma,võima)

VI nädal
Töö tekstiga "Sergei Prokofjevi mälestused"
S.Prokofjevi "Petja ja hunt". Kuulamisülesanne -5.Loovtööst (Powerpont esitlus ühest tuntud vene artistist või heliloojast)
Tekst -Mida peavad vanemad oma laste heaks tegema- lugemine,kokkuvõte.

VII nädal
Laste ja vanemate kohustused. TV lk.12 ("Isad ja pojad")
Kesksoost omadus- ja nimisõna - käänamine ains.,kasutamine lausetes. kordamine.
Kordamine kontrolltööks:5.tsükkel. Loovtööst

VIII nädal
Kontrolltöö - 5.tsükkel -2.05
Nikolai Baskob - Venemaa kuldne hääl. Loovtööst .(Powerpoint esitlus ühest tuntud vene artistist või heliloojast)
Ettevalmistus loovtöö esitluseks.

IX nädal
Loovtööde esitlused(Powerpoint esitlus ühest tuntud vene artistist või heliloojast) 9.-10.05
Loovtööde esitlused.
Dialoog 6.Igaühel on oma väärtused ja puudused.Klassi iseloomustamine.

X nädal
Inimlikud väärtused, töö sõnavaraga - enese iseloomustamine
Inimlikud puudused. Isikuliste asesõnade käänamine.Sõnade derivatsioon.
Vestleme ja kirjutame oma sõbrast (TV h.24)

XI nädal
Teemantluusetus sõbrast ja sõprusest.
V.Võssotski ja tema "Laul sõbrast".
Kokkuvõte õppeaastast. Tagasiside.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab väljendada ennast kursuse vältel läbitud teemadel: isad ja pojad; liberaalsed vanemad - vanemate ja laste vahelised suhted;Vene heliloojad; iseloomuomadused - väärtused ja puudused; kaaslase,oma klassi ja enese iseloomustamine;sõprus
2) oskab õpitud teemadel esitada küsimusi ja neile vastata, avaldada oma arvamust, tuua välja olulist;
3) loeb adapteeritud, originaaltekste ja luuletusi korrektse häälduse ja intonatsiooniga;
4) saab aru temaatikaga seotud tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti III kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas:
kesksoost omadus- ja nimisõnaühendi käänamine ja kasutamine lausetes;omadussõna lühivorm; isikuliste asesõnade käändevormid;
6) kasutab õppetöös ja info leidmiseks sõnaraamatuid, kirjandust ja internetti.

Hindamine üles

- Testid, kirjandid, kirjad,suulised ettekanded peavad olema sooritatud vähemalt hindele "3"
- Testide hindamine:
"5" - 100-90%
"4" - 89-75%
"3" - 74-50%
"2" - 49%...

- Perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik tunnikontrollid,ettekanded ja arvestuslikud testid ning esitanud kõik kirjalikud tööd.
- Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik kuni 10 päeva jooksul peale testi kätte saamist.
- Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
- 1 nõutud töö/ettekande mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra. Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
-Kõik tööd, testid ja suulised ettekanded tuleb sooritada. Puudimise korral on vaja KT-d ja ettekanded järele vastata.
-Tegemata töö märgitakse e-koolis "0" , kui töö jääb sooritamata,, asendub "0" hndega "1".
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid Neljapäeval kell 15.00-16.00 ruumis 204, järeltööd kokkuleppel.

Õppekomplekt:
Tatjana Trojanova "Russkij jazõk den za dnjom"10.kl. õpik,10.kl,TV, CD
Õpetaja poolt koostatud lisamaterjalid