Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maria Koppel

huvijuht

Kontakt: maria@oesel.edu.ee

Loodud: 13. jaanuar 2016. a. kell 19.40
Muudetud: 13. jaanuar 2016. a. kell 19.45

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III VEERAND
I nädal 11. - 15. jaanuar
http://tube.geogebra.org/student/meVLRavou
http://ggbtu.be/mnbuu69nu

GeoGebra: õ ül 752, 759, 760

http://learningapps.org/display?v=pusn7c7cj01

II nädal 18. - 22. jaanuar
GeoGebra

III nädal 25. - 29. jaanuar
GeoGebra

IV nädal 01. - 05. veebruar
Kümnendmurd arvteljel http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurd_arvteljel_1

Harilike murdude äratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine
http://www.kae.edu.ee/exercise/harilike_murdude_aratundmine_2

Joontepesa http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=3955&page=0

V nädal 8. - 12. veebruar
Harilik murd
http://www.kidsnumbers.com/turkey-terminator-math-game.php

Kümnendmurrud
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5313
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=596
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3099

Mäng murdudega:
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions1.htm
http://www.math-play.com/simplifying-fractions-game/simplifying-fractions-game.html
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.swf

VI nädal 15. - 19. veebruar
Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=5337

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: liitmine, lahutamine, liitlahutamine.)

Klotsimäng (MAHJONG) – tähelepanu arendamine
http://games.delfi.ee/game.php?lang=1&cat=22&game=4129&page=0

VII nädal 22. - 26. veebruar
Kirjuta kümnendmurrud
https://mhg.tartu.ee/janika/5B/K%fcmnendmurrud.htm

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

Pranglimine
http://miksike.ee/ (Harjuta: kümnendmurrud)

VIII nädal 29.02 - 04. märts
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9585

Kümnendmurdude korrutamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_korrutamine

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega
http://www.miksike.ee/en/gtests2.html?start=1&test=3044
http://www.thatquiz.org/tq-3/?-j12c-l5-nk-p0
http://sg.ixl.com/math/primary-6/multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

IX nädal 7. - 11. märts
Peastarvutamine
http://www.kool.ee/?9588

Pranglimine
http://www. miksike.ee (Trenniväljak: kümnendmurrud)

X nädal 14. - 18. märts
Kümnendmurdude jagamine
http://www.kae.edu.ee/exercise/kymnendmurdude_jagamine_1

http://mataerli.blogspot.com/search/label/arvutamine%20k%C3%BCmnendmurdudega


Lisamaterjalid: http://www.miksike.ee/en/lmtests2.html?theme=2653

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

* Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
* Oskab kasutada arvutit töövahendina.
* Matemaatika ainekavas nõutud oskuste kinnistamine ja rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Arvuti matemaatika tunnis rakendatakse kujundava (õpilast toetava) hindamise põhimõtteid. Õppeprotsessi käigus hinnatakse õpilase tunniülesannete täitmist. Arvuti matemaatikas tehtud töid võib hinnata ka viiepallisüsteemis. Hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika päevikusse ekoolis. Arvuti matemaatika hinne on kokkuvõttev hinnang II ja IV veerandi lõppedes - arvestatud/mittearvestatud (A/MA).

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 14.00 - 15.30 ruumis 405 või kokkuleppel õpetajaga.