Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12535 ainekaarti
63 õppeainet
120 õpetajat

Projektõpe: 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maidu Varik

õppealajuhataja

Kontakt: maidu@oesel.edu.ee

Loodud: 12. jaanuar 2016. a. kell 16.13
Muudetud: 12. jaanuar 2016. a. kell 16.13

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Projektõppe sisuks on õpiprojektid, mille käigus rakendavad õpilased olemasolevaid
teadmisi ja oskusi, aga saavad juurde ka uusi.
Projektide ülesehitus on järgmine:
1. Projekti nimetus.
2. Sihtgrupp.
3. Hõlmatud ained: hõlmatuse aluseks on õppeaine seotus teemaga, aga ka oskused, mida
vastava aine kaudu õpetatakse.
4. Projekti eesmärgid: lähtuvad valdkonna- ja üldpädevustest.
5. Projekti väljund: mis on projekti tulemuseks?
6. Projekti teostamiseks vajalikud ressursid (materiaalsed ja ajalised).
7. Projekti kestus ja realiseerumise tähtaeg.
8. Projekti sisu

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Suur projekt
a) Küsimuste koostamine
b) veebipõhise küsimustiku koostamine (Google Form)
b) Materjali otsimine
c) tekstitöötluse põhireegleid, loovtöö vormistusnõuded
d) Erinevad tekstid arvutis
e) Teksti, pildi, tabeli ja diagrammi sisestamine slaidile.
f) veebipõhised esitlused
2. TAVAD, KOMBED, MEENUTUSED (Projekt)
a) Intervjuu ja selle läbiviimine
b) Andmete kogumine ning analüüsimine
3. 3D printeri tutvustus
a) kavandi koostamine 3d printimiseks
b) näidistööde printimine
4. REKLAAMI JA KUTSU KUULAMA, VAATAMA
a) joonistusprogrammide tutvustus
Drawing for Children (tööleht, juhend, installeerimisjuhend, 15 min)
Tuxpaint (tööleht, juhend, installeerimisjuhend, 15 min)
ArtRage (tööleht, juhend, installeerimisjuhend, 15 min)
Üks veebipõhine joonistusprogramm http://www.thinkdraw.com
b) Kutse koostamine(joonistamine), vanematele saatmine
c) posterite ja kuulutuste loomine
e) info levitamine netis
5. VII LÄBI ÜRITUS (lõpuprojekt-konverents vanematele või noorematele
koolikaaslastele)
a) Tööde-, tegevuste jaotamine
b) oska vastutada
c) esine
6. SAA HINNANG TEHTULE! (õpilaste tagasiside õpetajale, läbi interaktiivse
küsitluse; õpetaja hinnang õpilastele)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Grupis osalemine; vastutuse võtmine; meeskonnatöö; arvuti, kui töövahendi kasutamine; käelise oskuse arendamine; tähelepanuvõime arendamine ning keskendumisoskuse täiustamine.
Projektitund pakub võimalust õpilasel õppida midagi teistmoodi kui tavalistes ainetundides.
Aines toimub läbi praktiliste tööde keskkonna ja säästva arengu põhimõtete arendus.
Paljude projektide motoks on säästev ellusuhtumine ning väärtushinnangute kujundamine.
Kogu õpetuse valdkondadeks on keeled, keskkond, infotehnoloogia ja meedia.

Hindamine üles

Kõik kodused tööd (esitlus jm) saavad õpetaja poolt hinnatud, õpilased esitlevad oma projekti.
Õpilaste individuaalsete ja rühmatööde hindamisel kasutatakse veebipõhiseid hindamismudeleid - http://www.koolielu.edu.ee/hindamismudelid/ - mille kriteeriumite määramisel saavad ka õpilased kaasa rääkida.

II poolaasta arvestuseks vajalik kõigi projektide esitamine ja osalemine konverentsil.