Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2016. a. kell 11.31
Muudetud: 11. jaanuar 2016. a. kell 11.31

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
1. Mis kell on? Hommikul, päeval, õhtul, öösel Õ lk 122
2. Harjutamine. Küsimused
3. Harjutamine. Küsimused-vastused. Kus ja mis kellast? (11-14)

II nädal
1. Tunnikontroll. Mis kell on?
2. Minu päevare˛iim. Töö tekstiga. Lugemine, tõlkimine
3. Päevast rääkimiseks sobiv sõnavara. Õ lk 128

III nädal
1. Kirjuta enda päevast. Tööpäevast/Puhkepäevast
2. Hindeline kontroll. Sõnadetöö.
3. Harjutused töövihikust.

IV nädal
1. Дательный падеж
2. Käände küsimused ja tegusõnad, mis lubavad kasutada seda käänet.
3. Asesõna. õpik lk 129

V nädal
1. надо/нужно 11-16
2. Tegusõnad. Pööramine
3. Tõlkeülesanded

VI nädal
1. Minu harrastused. õpik lk 132
2. Millega armastavad tegeleda inimesed? Sõnavara teemaks.
3. Mis sulle rohkem meeldib? lk 136 õpik

VII nädal
1. Õpime luuletust. Võilill
2. Luuletuse lugemine hindele.
3. Luuletus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - teemad: välimus, iseloom, pere, elukoht, linn;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes, nimisõna käänamine seestütlevas käändes, järgarvu kasutamine, küsimused - kus? kuhu? kust?;
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat ja kujundavat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega. Kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Arvestatakse õpilase individuaalsusega.
Hinnatakse:
Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga. Hinne moodustub keskmise hinde arvutamisel, kusjuures üks negatiivne hinne läheb enne arvestusest välja.
Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Veerandihinne "5" pannakse õpilasele, kellel ei ole ühtki mitterahuldavat või puudulikku jooksvat hinnet. Ühte hinnet on võimalik parandada, kui keskmise hinde arvutamisel jääb puudu 0,1 punkti, (näit 3,4)
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Õppematerjal: I.Mangus " Kiirelt ja lõbusalt" - õpik 7. klassile +TV + plaat
Õpetaja koostatud materjalid.