Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 6a, 6b, 6c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2016. a. kell 22.42
Muudetud: 10. jaanuar 2016. a. kell 23.11

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

11.01. 3. veerandi ülevaade. Wir machen viel zusammen
12.01. Wir machen viel zusammen.
13.01. wir machen viel zusammen

18.01. Wiederholung.
19.01.Wiederholung. Test
20.01. Mein Terminkalender. Wo?

25.01. Mein Terminkalender. Haben.
26.01. Mein Terminkalender.
27.01. Mein Terminkalender.TEST

1.02. Schulfächer.
2.02. Schulfächer.
3.02. Schulfächer.

8.02. Schulfächer. Test
9.02. Schulsachen.
10.02. Schulsachen.

15.02. Schulsachen.
16.02. Schulsachen. ein - kein, der, dasdie ,
17.02. Schulsachen. Test.

22.02. Schwarzes Brett
23.02. Schwarzes Brett.
.02. Wiederholung.

.02. Wiederholung.
.02. Test. Wortschatz. Grammatik

.03. Monate und Jahreszeiten.
.03. Monate und Jahreszeiten.
.03. Monate und Jahreszeiten

.03. Monate und Jahreszeiten. TEST
.03. Ich liebe den Winter
.03. Ich liebe den Winter

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada;
2) oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid eelnevalt läbitud teemadel: kuupäevad, kalender, õppeained, kool ja kooliasjad, teated - oskab kirjutada kuulutust, teab kuid, aastaaegu, talvega seotud sõnavara, kirjeldada talve ja tegevusi talvel, teab artikleid ja oskab neid kasutada;
3) on võimeline läbitud õppematerjaliga monoloogidest ja dialoogidest ära tundma tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure ja neid ise kasutama,
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada neist minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru;
7) omandab III veerandil õpitud keeleteadmised: oskab pöörata tegusõnu, teeb vahet erinevast soost nimisõnadel;
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, kui ka koos kaaslastega.

Hindamine üles

III veerandi hinde saamiseks on õpilane sooritanud testid iga lektsiooni sõnavara ja grammatika kohta, hinne kujuneb punktide alusel vastavalt
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Lisaks iga õppetüki lõpus sooritatud testile arvestatakse kokkuvõtva veerandihinde väljapanemisel tunnitööd ja tunnikontrollide hinnet, mille osakaal on 50 % veerandi lõpphindest. Õpilane valmistab ette IGAKS tunniks, kordab ja õpib sõnavara, lahendab kodused ülesanded ja hoiab korras vihiku, töövihiku ja õpiku. Kui kodutööd on olulise põhjuseta tegemata, sooritab ta need peale tunde õpetaja poolt määratud ajal ja kohas, samuti töötab ta individuaalselt peale tunde, kui rikub tunnirahu ja ei täida tunnis antud ülesandeid.
Puudumiste korral tuleb tööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see e-koolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja see ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla üks mitterahuldav hinne juhul, kui sooritatud tööde punktisumma õletab 50 %. Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast.
Õppematerjal:
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 1. Lehrbuch Teil 1.
H. Allvee, M. Kangro R. Taimsoo – Deutsch. Kein Problem 1. Arbeitsbuch. Teil 1
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid vastavalt eelnevale kokkuleppele E kell 14.45-15.30 ruumis 404.