Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 15. detsember 2015. a. kell 16.12
Muudetud: 18. veebruar 2016. a. kell 07.53

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (11.-15.01):
1. Tund 20v. Kordamine.
2.-3 Tund 1a. Kuidas ma välja näen? Välimus.

II NÄDAL (18.-22.01):
1. Tund 1a-b. Tekst: Vot, selline ma olen!
2. Tund 1v. Isikulised asesõnad - omastav kääne.
3. Kordamine KT-ks: I tsükkel.

III NÄDAL (25.-29.01):
1. KONTROLLTÖÖ: I tsükkel. Tund 2a sõnad. -25.01
2-3. Tund 2a. Iseloom.

IV NÄDAL (1.-5.02):
1. Tund 2b. Tekst: Minu iseloom.
2. Tund 2v. Isikulised asesõnad - osastav kääne.
3. Kordamine KT-ks: II tsükkel.

V NÄDAL (8.-12.02):
1. KONTROLLTÖÖ: II tsükkel. Tund 3a sõnavara. - 8.02
2.-3. Tund 3a. Perekond.

VI NÄDAL (15.-19.02):
1. Tund 3b. Tekst: Minu pere.
2.-3. Tund 3v. Omadussõna ja nimisõna käänamine seestütlevas käändes.

VII NÄDAL (22.-26.02):
1. JUTUSTAME oma perest. Seestütlev kääne - harjutused.
2. EV aastapäev..
3. Kordamine KT-ks: III tsükkel.

VIII NÄDAL (29.02-4.03):
1. KONTROLLTÖÖ: 3 tsükkel. Tund 4a sõnad. - 29.02
2. Tund 4a. Tere tulemast! Lk.36, TV.t.4a
3. Tund 4b. Tekst: Minu korter. Lk.40

IX NÄDAL (7.-11.03):
1. Minu korteri plaan. TV.t.4b
2. JUTUSTAME oma kodust. Tund 4v. Järgarvud. Seestütlev kääne. Lk.43
3. Tund 4v. Õppeained, nädalapäevad. lk.47

X NÄDAL (14.-18.03):
1. Kordamine: tund 4v. TV.t.4v
2. Kordamine KT-ks: 4 tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 4 tsükkel. 17.03

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III perioodi teemad: välimus, iseloom, pere, korter, õppeained;
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamisekskasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas III veerandil läbitud keelematerjali: isikulised asesõnad omastavas ja osastavas käändes,omadussõna ja nimisõna käänamine seestütlevas käändes, järgarvud ;
7) oskab töödada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Kontrolltööd ( KT1, KT2, KT3) - 3 hinnet, KT4 hinne läheb uude veerandisse
Jutustamine perest ja kodust - 2 hinnet
Tunnikontrollid, kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist, arvestatakse lapse arengut ja isikupäraseid võimeid.
Hindeid on võimalik parandada üks kord 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Tegemata tööd tähistatakse hindega 0, mis asenduvad veerandi lõpus puuduliku hindega juhul, kui õpilane ei tee tööd järele. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse veerandihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 69-50%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid E kell 14.00--15.00 ruumis 410, järeltööd kokkuleppel

Õppekirjandus: I.Mangus" Kiirelt ja lõbusalt" 7.klasss, töövihik, CD
Õpetaja koostatud materjalid.