Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

B-võõrkeel (S): 10a, 10b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 21. märts 2015. a. kell 23.49
Muudetud: 21. märts 2015. a. kell 23.56

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, III kursus

Kestvus: 3 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane
* huvituks võõrkeele õppimisest ja oleks võimeline enesetäiendamiseks võõrkeeles / saksa keel /
* kasutaks, täiendaks ja arendaks omandatud õpiviise- ja võtteid
* omandaks lugemisvilumuse, mõistaks ja oskaks tõlgendada erinevaid tekste ja kasutada seletavat sõnaraamatut
* julgeks ja oskaks suhelda õpitavas võõrkeeles
* suudaks aru saada erinevate inimeste venekeelsest kõnest ja vestlusest
* oskaks ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires
* tunneks õpitava võõrkeele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, nende kasutamist kõnes ja kirjas
* tunneks huvi õpitava võõrkeele maa kultuuri ja kirjanduse vastu
* suudaks omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja juurde õppida
Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-5.3.
1) Unterwegs. Städte in Deutschland
2) Unterwegs. Verkehr in Deutschland
3) Unterwegs. Testanalyse. Punkte in Flensburg

9. – 12. 3.
1) Reisen. Höraufgaben.Estnische Städte
2) Reisen. Reisepläne Im Reisebüro
3) Reisen. Flut, Ebbe, Sylt

23. – 26.3.
1) Reisen. Reiseziele. Städte und Orte, wie macht man einen Vortrag
2) Deutsche Städte kennen lernen. Informationen sammeln
3) Grammatik Präpositionen mit Akk u. Dat.

30.3. – 2.4.
1) Vortrag. Eine Stadt in Deutschland
2) Vortrag. Übersicht aufgrund der Vorträge.
3) Übersicht aufgrund der Vorträge. Wortschatzwiederholung

6. – 9.4.
1) Geld.Die Geheimzahl.
2) Geld. Wortfolge. Nebensätze.
3) Geld. Wortfolge.

13. – 16.4.
1) Geld.Die Geheimzahl.
2) Geld. Wortfolge. Nebensätze.
3) Geld. Wortfolge.

20. – 23.4.
1) ) Geld. Der Kunde ist König. Dienstleistungen.
2) Geld. Lotto spielen. Raiosendung.
3) Geld. Formulare ausfüllen.

27. – 30.4
1) Geld. Formulare ausfüllen. Reflexive Verben.
2) Geld. Aussprache. Vermischtes rund ums Geld.
3) Geld. Wortschatzwiederholung. Wendungen

4. – 7.5.
1) Geld. Formulare ausfüllen. Reflexive Verben.
2) Geld. Aussprache. Vermischtes rund ums Geld.
3) Geld. Wortschatzwiederholung. Wendungen

11.- 14.5.
1) Geld. Konflikte. Wortschatz
2) 12.3. Geld. Wortschatzwiederholung
3) Geld Test L. 13 (Wortschatz und Strukturen)

18. – 21.5
1) Geld Testanalyse.
2)Geld und Leben
3) Zusammmenfassung

25. - 28.5.
1) Wiederholung
2) Wiederholung
3) Zusammenfassung des Jahres

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III kursuse lõpuks õpilane:
1) oskab ennast väljendada kursusel käsitletud teemadel: reisimine,reisisihtkohad, Saksamaa linnad ja paigad, nende eripärad, raha argielus
2) oskab eelnimetatud teemadel avaldada oma arvamust, esitada oma seisukohti, küsida ja vastata, tuua välja olulist, läbi viia ja anda ülevaate küsitlusest, teha ettekande;
3) hääldus ja intonatsioon on korrektsed;
4) saab aru vastavasisulistest suulistest ja kirjalikest tekstidest erinevate isikute esituses, oskab eristada üleminekut ühelt teemalt teisele;
5) kasutab õigesti kursusel läbitud grammatikamaterjali nii kõnes kui kirjas (eessõnad, käänamine, kaudsed küsimused küsisõnadega ja üldküsimustena);
6) oskab õppides leida abi ja täiendavat informatsiooni sõnaraamatutest, kirjandusest ja internetist.

Hindamine üles

Iga kästletud teema lõpeb testiga, mille sisuks on sõnavara ja teemas käsitletud grammatilised raskuspunktid, kirjalikult koostatud avaldus töökoha taotlemiseks, rollimäng kliendina, elamistingimuste kirjeldamine. Koondihnne tuleneb kogutud punktisumma suhtest maksimumpunktidesse ja vastavalt sellele hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-70%
hinne 3 - 69-45%
hinne 2 - 44-20%
hinne 1 - 19- 0%

Hindelisi töid on võimalik parandada üks kord alates töö kättesaamisest. Kõik hindelised ülesanded (nii suulised kui ka kirjalikud) tuleb sooritada. Puudumise korral on vaja materjal omandada ja puudumise tõttu sooritamata tööd järele vastata. Kui on puudutud üle 6 tunni perioodis, tuleb sooritada lisatöö, mis võib sisaldada nii suulisi kui kirjalikke ülesandeid.Tunnitöös osalemise, koduste ülesannete täitmise eest saab õpilane kursuse lõpus hinde, mille väärtus on võrdne testide hinnetega, positiivse kursuse hinde saamiseks peavad nii testide kui ka osalemise hinne olema positiivsed.
Hinded peavad olema parandatud kursuse viimaseks nädalaks.
Konsultatsioonid E kell 15.30-16.15 ruumis 404, järeltööd kokkuleppel.