Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12323 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 28. detsember 2014. a. kell 10.58
Muudetud: 28. detsember 2014. a. kell 12.01

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III veerand
I nädal 5.01.-9.01.2015
1. tund L.10 Kui ollakse haige
2.tund
L. 11 Kordamine
3.tund
L.11 tv. harjutused. Sõnadetöö L.10

II nädal 12.01.-16.01.2015
2. osa õpikust Kein Problem
1.tund
L.13 Minu uus tuba. Eessõnade kasutamine daativis. (küsimus kus?)
2.tund
Sõnavara. Eessõnade kasutamine akusatiivis. (küsimus kuhu?)
3.tund
L.13 kordamine, töövihiku harjutused.

III nädal 19.01.-23.01.2015

1.tund
L.14 Minu perekond ja mina. Küsisõnad mit wem? womit?
2.tund
Omadussõna võrdlemine. Tv. harjutused
3.tund
L.14 töö (sõnad, omadussõnade võrdlemine)

IV nädal 26.01.-30.01.2015

1.tund
L.15 Tüüpiline tüdruk, tüüpiline poiss. Sõnavara.
2.tund
Vastandsõnad. Laused sidesõnaga weil.
3. tund
Tööv. harjutused. Sõnavara kontroll.

V nädal 2.02.-6.02.2015

1.tund
L.16 Eelmiste teemade kordamine.
2. tund
Valin kolmest teemast ühe ja teen plakati.
3.tund
Esitlen oma plakatit.

VI nädal 9.02.-13.02.2015

1.tund
L.17 Sporditähed. Kuulsad sportlased maailmas.
2. tund
Maad, rahvused. Sõnavara.
3.tund
sõnavara kordamine, tööv. harjutused.

VII nädal 16.02.-20.02.2015

1.tund
L.18 Kes võidab? Spordialad. Sõnavara.
2.tund
Dialoogid. Omastava asesõna kordamine.
3. tund
Töövihiku harjutused, sõnavara kordamine.

23.02.-27.02.2015

1.tund
L.18 sõnadetöö L.19 Sportfans.
2. tund
. L.19 Spordifännid. sõnavara. Harjutused
3. tund
Fännikirja kirjutamine. Harjutused.

IX nädal 2.03.-6.03.2015
1. tund
Kiri lemmiksportlasele.
2.tund
Intervjuu lemmiksportlasega. Küsimuste esitamine.
3. tund
Tv. harjutused. Sõnavara kontroll.

X nädal 9.03.-13.03.2015

1.tund
Kordamine. Plakat lemmiksportlasest.
2.tund
Plakati koostamine.
3.tund
Plakati esitlus.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased oskavad:
nimetada haigusi, mis mul viga on
jutustada oma toast kasutades eessõnu daativis ja akusativis
rääkida oma perest ja endast
moodustada omadussõnade võrdlusastmeid
kirjeldada tüüpilist poissi ja tüdrukut kasutades õpitud keelendeid
moodustada lauseid sidesõnaga weil
nimetada spordialasid
rääkida oma lemmiksportlasest
kirjutada kiri oma lemmiksportlasele
teha plakat ühel õpitud teemadest ja seda ka esitleda

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega