Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ruth Rist

klassiõpetaja

Kontakt: ruth.rist@oesel.edu.ee

Loodud: 21. detsember 2014. a. kell 15.58
Muudetud: 29. detsember 2014. a. kell 14.00

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, III veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Arvuti matemaatikas suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.01 Ristuvate ja paralleelsete sirgete joonestamine http://mott.edu.ee/mottwiki/index.php/Materjalid_5._klassile Test 1 ja 2

16.01 Kordamiseks Allar Veelmaa testid Test1 ja Test2. (Mottwiki)

23.01I seseisvaks kordamiseks Test1 ja Test2. (Mottwiki)

30.O1 Mäng kümnendmurdude järjestamise harjutamiseks on siin http://www.quia.com/pp/94530.html Aritmeetika koolielu.ee/waramu/download?rid
06.02 Naturaalarvude võrdlemine http://www.quia.com

13.02 Kümnendmurru korrutamine ja jagamine arvudega 0,1; 0,01; 0,001 http://www.mathema.ee/testid/5/kymnendA.html, http://www.mathema.ee/testid/5/kymnendE.html 8Mottwiki)

20.02 Algebra http://www.mathplayground.com

27.02 Geogebra

06.03 Sudoku http://www.jigsawdoku.com

13.03 Geogebra

20.03 Kümnendmurrud "Miljonimängu" stiilis mäng on siin http://www.quia.com/rr/325144.html

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid. Arvestatakse aktiivset osalemist õppeprotsessis, tunniülesannete täitmist.
Arvuti matemaatikas saadud hinne kantakse koos vastava selgitusega matemaatika hinnete hulka.
Kokkuvõttev hinne kantakse tunnistusele (A, MA) II ja IV veerandil lõpuks.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Esitamata töö või sooritamata töö kajastub eKoolis nullina. "0" , mis asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist. Järelvastamine toimub 10 päeva jooksul pärast töö tagasisidet

Konsultatsioonid ja järelvastamine kolmapäeviti kell 14.00 ruumis 306või kokkuleppel õpetajaga.