Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 5b, 5c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 11. detsember 2014. a. kell 12.15
Muudetud: 16. märts 2015. a. kell 16.45

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

5. klassi ajalooõpetuses kasutatakse õpilase aktiivse tegutsemise keskset, mängulist ning arutelu- ja lugudepõhist käsitlust, millega ei taotleta tervikliku ajaloopildi loomist, vaid äratatakse huvi ajaloo vastu. Õppesisu tugineb õpilast vahetult ümbritsevatele allikatele, koduloolisele ainestikule ning Eesti või maailma ajaloole. Kasutatakse erinevaid ajalooallikaid ning minevikust jutustavaid pilte ja lugusid, toetudes varasematele teadmistele.
Õppes tutvuvad õpilased ajaloo põhimõistetega ning omandavad mitmesuguseid oskusi: küsimuste esitamine ja neile vastamine, informatsiooni hankimine, suuline ja kirjalik eneseväljendus, koostööoskus ja kujutlusvõime, funktsionaalne kirjaoskus.
Õpitakse kasutama aja mõistega seonduvaid sõnu ja fraase; tutvutakse erinevate ajalooallikatega; kasutatakse ajalooalast sõnavara. Arutletakse mineviku erinevate esituste ja tõlgenduste üle, millega õpilane kokku puutub. Õpitakse kasutama ajatelge ja ajalookaarti ning täitma kontuurkaarti; jutustama ümber teksti ja sellest olulisemat esile tooma, koostama kava ning lühijuttu. Võimaluse korral tehakse õppekäike ning muuseumi- ja arhiivitunde, kutsutakse tunnikülalisi (nii mineviku vahetuid tunnistajaid kui ka uurijaid), õpitakse tundma ajaloolisi paiku. Toetutakse koduloolisele ainestikule, õpitakse tundma kodukoha ajaloolisi paiku.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

III VEERAND
I nädal 5. - 9. jaanuar
§ 23 Suured maadeavastused. Meresõitja Kolumbus. õ lk 8-11

II nädal 12. - 16. jaanuar
§ 24 Kunst ja teadus. Leonardo da Vinci õ lk 12 - 15

III nädal 19. - 23. jaanuar
§ 25 Katoliku kiriku lõhenemine. Jutlustaja Martin Luther õ lk 16-19

IV nädal 26. - 30. jaanuar
KONTROLLTÖÖ

V nädal 2. - 6. veebruar
§ 27 Venemaa tugevnemine. Tsaar Peeter Suur õ lk 24-27

VI nädal 9. - 13. veebruar
§ 28 Tehnika areng. Leiutaja James Watt õ lk 28-31

VII nädal 16. - 20. veebruar
§ 29 Prantsuse revolutsioon. Kuninganna Marie-Antoniette õ lk 32-35

VIII nädal 23. - 27. veebruar
§ 30 Prantsusmaa vallutused. Keiser Napoleon õ lk 36-39

IX nädal 2. - 6. märts
§ 31 Arstiteaduse edusammud. Halastajaõde Florence Nightingale õ lk 40-43

X nädal 9. - 13. märts
Veerandi kokkuvõte.

IV VEERAND
I nädal 23. - 27. märts
§ 32 Ameerika ühendriigid. President Abraham Lincoln õ lk 44-47

II nädal 30. märts - 3. aprill
§ 34 Vene tsaaririigi lõpp. Tsaar Nikolai II

III nädal 6. - 10. aprill
Kordamine

IV aprill 13. - 17. aprill
KONTROLLTÖÖ

V nädal 20. - 24. aprill
§ 36 Naise rolli muutumine. Moekunstnik Coco Chanel. / § 37 Teaduse areng. Füüsik Albert Einstein.

VI nädal 27. aprill - 1. mai
§ 38 II maailmasõda. Diktaator Adolf Hitler.

VII nädal 4. - 8. mai
§ 39 Kommunism NL'is. Diktaator Jossif Stalin.

VIII nädal 11. - 15. mai
§ 41 Heaoluühiskond. Popstaar John Lennon.

IX nädal 18. - 22. mai
§ 44 Maailm tänapäeval. Ema Teresa.

X nädal 25. - 29. mai
Kordamine. II osa kokkuvõte

XI nädal 1. - 3. juuni
Praktikanädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane
* väljendab oma teadmisi nii suuliselt kui ka kirjalikult, koostab kava ja lühijuttu;
* kirjeldab mõnda minevikusündmust, mineviku inimeste eluolu;
* leiab õpitu põhjal lihtsamaid seoseid;
* kasutab ajalookaarti.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaasta kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest (rühma- ja paaristööd, tunnitöö, vihiku ja töölehtede täitmine, tunnikontrollid ja kontrolltööd) ja hinne pannakse välja II ja IV veerandi lõpul, võttes arvesse ka koduloo hindeid.

Hindelised kokkuvõtvad tööd:
90-100% "5"
75-89% "4"
50-74% "3"
49-18% "2"
17- 9 % "1"

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö järele vastata 10 päeva jooksul. Õpilasele ja lapsevanemale meeldetuletuseks kajastub esitamata töö või sooritamata kontrolltöö eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Konsultatsioonid ja järelvastamine esmaspäeviti kell 13.45 - 14.45 ruumis 403 või kokkuleppel õpetajaga.