Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 29. oktoober 2014. a. kell 06.58
Muudetud: 29. oktoober 2014. a. kell 06.58

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Hoida huvi oma kodukoha ja Euroopa mineviku vastu.
Täiendada oma teadmisi 20.sajandi keerulisest ühiskonnaarengust,demokraatia nõrgenemise põhjustest ja selle tagajärgedest.
Olla teadmishuviline,osata õppida,mõista ja tõlgendada erinevaid tekste ja allikmaterjale.
Saada selgeks Euroopa ajalooline kaart.
Süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, avatult ennast harida.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Sissejuhatus kursusesse.Tutvumine ainekaardiga.Rahvusvaheline olukord 1918-1939. §1
2.Pariisi rahukonverents ning uus Euroopa kaart. §1a
II NÄDAL 1.Sõjakollete kujunemine Euroopa 1930.aastail. §1b
2.Maailmamajandus kahe maailmasõja vahel.Hiilgus ja viletsus. §2 TV
III NÄDAL 1.Suur ülemaailmne majanduskriis. §2a
2.Reipalt kooli.
IV NÄDAL 1.Demokraatia 1920.-1930.aastail.§3 ja 3a
2.Kontrolltöö nr.1
V NÄDAL 1.Diktatuurid Euroopas. §5
2.Kommunistlik Venemaa. §6
VI NÄDAL 1.Fašistlik Itaalia. §7
2.Natsinaalsotsialistlik Saksamaa. §8
VII NÄDAL1.Õpime kirjutama arutlust.
2.Kordamine. Veerandi lõpetamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

ÕPILANE näitab kaardil Esimese maailmasõja järel toimunud muutusi ( Versailles` süsteem).
......... toob esile rahvusvahelise olukorra teravnemise põhjusi 1930.aastail.
.......... iseloomustab ja võrdleb demokraatlikku ja diktatuurset ühiskonda.
.......... teab mõisteid demokraatia, diktatuur, autoritarism, totalitarism, ideoloogia, fashism, kommunism, natsinaalsotsialism, repressioon, Rahvaste Liit, Versailles` süsteem.

Hindamine üles

Veerandi hinne kujuneb kontrolltöö ja tunnihinnete keskmisest hindest.Tunnihinded on suulise või kirjaliku vastamise,tunnikontrolli,koduste ülesannete kontrolli või kaardi tundmise eest saadud hinded.
Iseseisev loov töö arutleva kirjandi - essee vormis on viimane hindeline tunnitöö ja selle hindamise juhendi saab õpilane õppimise käigus.
Hindamise aluseks : hinne 5 - 90-100%
4 - 75-89%
3 - 50-74%
2 - 20-49%
1 - 0 -19%
Konsultatsioonid toimuvad kabinetis 408neljapäeviti kell 13.45
Järelvastamine toimub ühe nädala jooksul peale kontrolltööde kättesaamist kokkuleppel õpetajaga.