Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 26. oktoober 2014. a. kell 19.35
Muudetud: 27. oktoober 2014. a. kell 06.50

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Meie eesmärk on mõista ja hinnata ennast täisväärtusliku kodanikuna demokraatlikus ühiskonnas.
Õpime end väljendama suuliselt ja kirjalikult, mõtlema süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt.
Hoiame oma õpimotivatsiooni eristrateegiate kasutamisega ja valmistume koolitee jätkamiseks järgmises kooliastmes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 27.10-31.10
1.Ainekaardi tutvustus. EV 1920-30 ja Vabadussõda. § 9, 9a
2.Eesti välispoliitika 1920-1930. §9b
II NÄDAL 03.11-07.11
1.Kultuur maailmasõdadevahelisel ajal. §10
2.Muutused igapäevaelus. § 10a
III NÄDAL 10.11-14.11
1.Kultuurielu Eestis maailmasõdadevahelisel ajal. Kordamine. §9-10a
2.Rahvusvaheline olukord Teise maailmasõja eel. §11
IV NÄDAL 17.11-21.11
1.KONTROLLTÖÖ nr.1 §9-10a (17.11)
2.MRP §11a
V NÄDAL 24.11-28.11
1.Teise maailmasõja algusaastad.Talvesõda. § 12 ja 12a
2.Teise maailmasõja käik 1942-45 §13
VI NÄDAL 01.12-05.12
1.Teine maailmasõda.Totaalne sõda. §13a Kordamine. § 11-13a
2.KONTROLLTÖÖ nr.2
VII NÄDAL 08.12-12.12
1.Eesti Teise maailmasõja ajal. § 14
2.Eesti mehed Teise maailmasõja rinnetel. §14a
VIII NÄDAL 15.12-19.12
1.Üldistav kordamine. Kokkuvõtted.
2.Õppekäik muuseumisse.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Eesti Vabariigi sünnilugu ja Vabadussõda,põhiseadused 1920,1933 ja1937,ümberkorraldused majanduses ja poliitikas. Õpilased oskavad oma teadmistega selleaegseid allikmaterjale lugeda ja hinnata. Kontrolltöö nr.1 on töö allikatega ja testina.
Kontrolltöö nr.2 on arutlusena sõjateemal maailmasõdadega õpitu põhjal.

Hindamine üles

Kokkuvõttev hindamine toimub veerandi lõpus ja hinne kujuneb välja kahe kontrolltöö hinde (a´ 30%) ja kodutööde ning tunnitööde hinnete alusel.
Kontrolltöö nr.1 on testivormis ja hindeskaala on järgmine: 100-90% hinne 5
89-75% hinne 4
74-50% hinne 3
49-20% hinne 2
0-19% hinne 1
Kontrolltöö nr.2 on arutluse-jutustusena ja hindamine toimub tunnitööde ja kodutööde hindamisega samadel alustel.
VÄGA HEA ( 5 ) kui õpitulemused vastavad õppe aluseks olevatele õpitulemustele täiel määral
HEA ( 4 ) kui tulemused vastavad üldiselt aluseks olevatele õpitulemustele
RAHULDAV (3 ) kui tulemused võimldavad programmiga edasi minna või õpilasel edasises elus/õppimisel ei tekita raskusi
PUUDULIK ( 2 ) kui õpilase areng on küll toimunud antud teema piires, aga ei võimalda edasisel õppimisel hakkamasaamist
NÕRK ( 1 ) kui õpilane kasutab ebaausat viisi tulemuste saavutamiseks või saavutab tulemuse, mis ei tagaks edasiminemise võimalust
KONSULTATSIOONID ON NELJAPÄEVITI KELL 13.45 kabinetis 408
Järelvastamine nädala aja jooksul töö kättesaamisest või puuduliku hinde saamisest.