Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 7b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anne Mets

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 26. oktoober 2014. a. kell 19.08
Muudetud: 26. oktoober 2014. a. kell 19.08

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suurendamaks huvi oma kodukoha ja Euroopa mineviku vastu.
Õpime austama oma kultuuri ja saame teadmisi teiste rahvaste kultuuridest.
Õpime mõistma ja tõlgendama erinevaid tekste ja ajalooallikaid,tundma ajalookaarti.
Tutvume kultuuripärandiga ja sellest lugupidama.
Õpime mõtlema süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, oleme avatud enesearendusele uute teadmiste kaudu.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL 1.Sissejuhatus kursusesse.Ainekaardi tutvustus.Kordame vanaaega. TV lk.4-5
2.Uue ajastu kodikul. §2 TV lk.6-7
II NÄDAL 1.Frangi riigi tõus.§3 TV lk.8-9
2.Karl Suure impeerium. §4 TV lk.10-11
III NÄDAL 1.Karolingide impeeriumi lagunemine. §5 TV lk.12-13
2.Kordamine §1-5 TV lk14-15
IV NÄDAL 1.KONTROLLTÖÖ NR.1
2.Seisuslik ühiskond ja läänipüramiid. §6 TV lk.16-17
V NÄDAL 1.Rüütlid ja linnused. §7 TV lk.18-19
2.Rüütlikultuur. §8 TV lk.20-21
VI NÄDAL 1.Naine linnuses.Kordamine. §9 TV lk.22-25
2.KONTROLLTÖÖ NR.2 Looduslikud olud ja rahvastik.§10 TV lk.26-27
VII NÄDAL 1.Põllumajanduse areng. §11 TV lk.28-29
2.Talupoeg ja maaisand.§12 TV lk.30-31

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

ÕPILANE TEAB keskaja periodiseeringut,ühiskonnakorraldust.
...........kes oli Karl Suur.Iseloomustab ta tegevust.
ÕPILANE ISELOOMUSTAB Frangi riigi osatähtsust varakeskaegses ühiskonnas ja Frangi riigi lagunemist.
..................läänikorda, feodaalset hierarhiat,seisuslikku ühiskonda,naturaalmajandust,talupoegade ja feodaalide elulaadi.

Hindamine üles

Veerandihinne moodustub kahest kontrolltöö hindest ja tunnihinnete keskmisest hindest.Tunnihindeks on koduste ülesannete hindamine, suulised vastamised, tunnitööd.
Kontrolltööde hindamisel lähtun kooli hindamisjuhendist. Hinne 5 - 90-100%
4 - 75-89%
3 - 50-74%
2 - 20-49%
1 - 0 -19%
KONSULTATSIOON KABINETIS 408 ESMASPÄEVITI kell 13.45
JÄRELVASTAMINE ÜHE NÄDALA JOOKSUL PEALE TÖÖDE KÄTTESAAMIST KOKKULEPPEL ÕPETAJAGA.