Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Kodulugu: 2c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Katrin Kannik

klassiõpetaja

Kontakt: katrin.kannik@oesel.edu.ee

Loodud: 24. oktoober 2014. a. kell 12.06
Muudetud: 12. november 2014. a. kell 14.00

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tutvustada õpilasele Saare maakonna minevikku ja tänapäeva, kultuuri, loodust ja majandust. eesmärgiks on õpilaste silmaringi avardamine, eneseanalüüsi oskuste arendamine, seoste loomine kodu, kooli ja oma kodukoha, mineviku ja tänapäeva vahel.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. nädal
Tuntumad metsloomad meie kodumetsades
2. nädal
Maod ja sisalikud meie kodu ümbruses
3. nädal
Minu kodukoha kahepaiksed
4. nädal
Linnud minu kodukohas
5. nädal
Minu kodukoha veeloomad
6. nädal
Lemmikloomad meie kodudes ja nende eest hoolitsemine
7. nädal
Loomade eest hoolitsemine (lemmikloomad kodus, metsloomad metsas)
8. nädal
Kokkuvõtte tegemine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

õpilane
* õpib tundma koduümbruse loomi
* teab koduümbruse loomade vajalikkust ja kasulikkust
* teab, kuidas hoolitseda lemmikloomade eest
* suhtub hoolivalt meid ümbritsevasse loodusesse
• väärtustab ennast ja teisi ning teab, et inimesed, nende arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad;
• oskab suhelda ja käituda teisi arvestades ja tehes koostööd, ning sõnastab oma tundeid ja teab, et nende väljendamiseks on erinevaid viise;
• väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet;
• teab põhilisi käitumisreegleid, arvestab neid ning kirjeldab, mis on õiglane ja ebaõiglane käitumine;
• väärtustab sõprust ja toetavaid peresuhteid armastuse ning vastastikuse toetuse allikana;
• teab, milline on tervislik eluviis ning kuidas hoida füüsilist ja vaimset tervist, ning väärtustab neid;
• mõistab oma õigust keelduda ennastkahjustavast tegevusest ning teab, kuidas ohuolukorras abi kutsuda;
• kirjeldab, mis on lapse õigused ja kohustused, mõistab vastutust oma tegude eest ning planeerib oma aega ja igapäevaseid tegevusi;
• teab, mis on perekond, kodu, kodukoht ja kodumaa, ning väärtustab neid;
• teab Eesti riigi sümboleid ja lähemaid naaberriike.

Hindamine üles

Kasutatakse kokkuvõtva hindamisena sõnalist hinnangut arvestatud (A) või mittearvestatud (MA).
Hindamine on individuaalne, arvestab iga õpilase võimeid ja arengut.
*Hinnatakse teadmisi, loovat tegevust, teadmiste ja oskuste rakendamist iseseisvas töös.
*Hindamise aluseks on õpilase areng õppetegevuse käigus, tööde õigsus, loogilisus ja lõpptulemuse kvaliteet.
Konsultatsioon esmaspäeviti 13.00 ruumis 109 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga.