Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12212 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 21. oktoober 2014. a. kell 09.19
Muudetud: 8. november 2014. a. kell 20.26

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II veerand
1. nädal 27.10.-31.10.2014
1. tund
L.5 In der siebten Klasse. Sõnavara. Modaalverbide pööramine.
2. tund
Kooliteemalised sõnad- võistlusmäng. H.3,4
3. tund
Liitsõnade moodustamine- h.5, Kooliruumid -h.6-7

2. nädal 3.11.-7.11.2014
1. tund
Töövihiku harjutused, modaalverbide kasutamine, sõnavara kordamine
2. tund
L.5 sõnadetöö. L.6 S Fleissige Schüler, faule Schüler. Sõnavara.
3. tund
Ankeedi lugemine, küsimused ankeedi kohta, enda kohta ankeedi koostamine.

3. nädal 10.11.2014- 14.11.2014
1. tund
Enesekohalise tegus. pööramine.Ein braver Schüler und ich. (h.4)
2. tund
Ein cooler Lehrer. H. töövihikust. Sõnavara kordamine.
3. tund
Töövihiku h. saõnavara kordamiseks. L.6 Sõnavaratöö.

4. nädal 17.11.-21.11.2014
1. tund
L.7 Probleme? Wir helfen! Sõnavara. Dialoogid.
2. tund
Wenn laused. H.4. Tv h.
3. tund
Sõnavara kordamine, tööv. harjutused.

5. nädal 24.11.-28.11.2014
1. tund
L.8. Kooli teema kordamine. Minu fantaasiakool. Tv. h.
2. tund
Töövihiku h. Hääldusharjutused.
3. tund
Kordamine tööks (L.5-7)

6. nädal 1.12.-5.12.2011
.1. tund
Kontrolltöö (L.5-7)
2. tund
Tagasiside tööst. L.9 Was fehlt dir? Kehaosad.
3. tund
Dativ, selle kasutamine. Isikul. asesõna dativis.

7. nädal 8.12.-12.12.2014
1. tund
L.9. Mis sul viga on ? h.3-4. Tv. h.
2. tund
Tv. harjutused. Sõnavara kordamine.
3. tund
L.9 Sõnavaratöö. Sissejuhatus jõulunädalasse.

8. Nädal 15.12.-19.12.2014
1. tund
Jõuluteema sõnavara. Mida soovitaks, kingitakse. (dativ) h.1-3
2. tund
Dialoogid, Mängud. Laulud
3. tund
Jõulukaardi meisterdamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:
1. rääkida oma klassist ja koolist
2. väljendada soovi, keeldu, kohustust ja luba
3. täita isikuandmetega ankeeti
4. esitada küsimusi inimeste kohta
5. saadud infot teistele edasi anda
6. kirjeldada õpilasi ja õpetajaid
7. rääkida kooliprobleemidest ja anda nõu
8. rääkida, mis tal viga on
9. küsida kaaslase kohta, mis tal viga on
10. kasutada oma jutus modaaltegusõnu

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi.
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega