Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 26. august 2014. a. kell 10.25
Muudetud: 21. oktoober 2014. a. kell 09.18

Õppeaasta: 2014/2015

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I veerand
jjätkame veel 6. kl. õpikuga
1. nädal
02.09.-05.09.2014
1. tund
Kordame Eesti teemat, sõnavara. Diktat -Estland. (L.31), L.32 sõnavara
2. tund
Liiklusvahendid. Küsimus kuhu? Akk. Verbi wollen pööramine.
2. nädal
08.09.-12.09.2014
1. tund
L.32 töövihiku harjutused.
2. tund
L. 33 kordamine- Eesti prominendid. sõnavara.
3. tund
Töövihiku harjutused. Etteütlus-Lückendiktat.
3. nädal
22.09.-26.09.2014
1. tund
L. 33 Hääldusharjutused. L.34 Ma olen hea saksa keeles.
2. tund
L.34 Tv. h.Kordamine tööks.
3. tund
Kontrolltöö L.31-34
4. nädal
22.09.-26.09.2014
1. tund
Tagasiside töö kohta. Uuest õpikust.
2. tund
L.1 Missugune oli vaheaeg? Sõnavara. Haben, sein pööramine minevikus.
3. tund
L.1 tv. harjutused. Sõnadetöö
5. nädal
29.09.-03.10.2014
1. tund
L.2 Tina päevik. Sõnavara . Täismin. moodustamine ja kasutamine.
2. tund
Siimu päevik. Harjutused täisminevikuga.
3. tund
Töövihiku harjutused. l.2 sõnadetöö.
6. nädal
06.10.-10.10.2014
1. tund
L.3 Jälle koolis.Sõnavara . Täisminevik
2. tund
Perfektne õpetaja. Töövihiku harjutused.
3. tund
Täismineviku harjutused. L.3 sõnadetöö.
7. nädal.
13.10.-17.10.2014
1. tund
L.4 Kordamine. Töövihiku harjutused.
2. tund
Kordamine tööks L.1-3
3. tund
L.1-3 Kontrolltöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I veerandi lõpuks õpilased oskavad:
*moodustada lihtminevikku sõnadest haben ja sein
*rääkida, mida nad söövad hommikusöögiks, lõunasöögiks ja õhtusöögiks
*võrrelda, mis rohkem maitseb
*nimetada Eesti suuremaid linnu, jõgesid, järvi
*nimetada erinevaid liiklusvahendeid
*tunnevad Eesti prominente
*rääkida koolivaheajast
*rääkida ilmast koolivaheajal
*moodustada täisminevikku

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi, suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõttev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Konsultatsioon on esmaspäeviti peale 6. tundi või kokkuleppel õpetajaga . Kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"