Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 9a, 9b, 9c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Tiiu Vöö

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Loodud: 4. juuni 2014. a. kell 11.20
Muudetud: 4. september 2015. a. kell 10.45

Õppeaasta: 2015/2016

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

1. Et äratada õpilastes huvi mineviku vastu
2. õpetada õpilasi tundma kodukoha ja Eesti ajalugu seostatuna maailma ajalooga
3. õpetada õpilasi nägema kaasaja sündmuste juuri minevikus
4. õpetada ajaloo-alase info omandamist, tõlgendamist, hindamist, talletamist ja edastamist
5. õpetada õpilane eristama ajaloofakti tõlgendusest ja arvamusest
6. arendada õpilast nii, et ta suudab eristada põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse,
järjepidavuse ja tõlgenduse olemust ajalooprotsesside analüüsimisel
7.Õpilane:
* õpib tundma maailma ja Eesti ajaloo sündmusi peale Teist maailmasõda: kaks maailmasüsteemi, külm sõda, pingelõdvendus, uus vastasseis, perestroika ja NL lagunemine , Eesti taasiseseisvumine, globaalprobleemid
*tutvub Eesti ja maailmakultuuri tähtsamate saavutusteg II maailmasõja järgsel ajal
*mõistab arengute põhjusei, seoseid ja tagajärgi

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 01.-04.09.
1. §1 Pariisi rahukonverents jaselle tagajärjed
2. §2 Maailma poliitiline kaart pärast rahu sõlmimist

II nädal 07.-11.09.
1. §3 Rahvusvahelised suhted 1920. aastatel
2. §4 Maailmamajandus 1920. aastatel

III nädal 07.-11.04.
1. §26b, 27a, 27b ja 27c Plakati või slaidiprogrammi koostamine ühe vabalt valitud arengumaa kohta (1-4 liikmeline rühm)
2. Plakatite/slaidiprogrammide esitlus

IV nädal14.-18.04.
1.Plakatite/slaidiprogrammide esitlus
2.Kontrolltöö §26-27c

V nädal 21.-25.04.
1.§28 NSV Liidu lagunemine
2.§ 28a Kommunismi kokkuvarisemine Ida- Euroopas

VI nädal 28.04.-02.05.
1. §29-29a Omariikluse taastamine Eestis
2. §29-29a Omariikluse taastamine Eestis

VII nädal 05.-09.05.
1. Arutluse kirjutamine "Kuidas taastati Eesti iseseisvus?"
2. §30 Maailm 20. saj. lõpul
VIII nädal 12.-16.05.
1. Saaremaa muuseumi külastamine (ekspositsioonid aastate 1918-1991kohta Raul Salumäe juhendamisel)
2. §31 Eesti 1991-2004

IX nädal 19.-23.05.
1.§32-33 rühmatööd
2.Hinded, tagasiside

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

1.Omandavad lähiajaloo põhikronoloogia ja oskavad seda täiendada uue infoga
2.Mõistavad lähiajaloo kultuuripanust, teavad tähtsamaid sündmusi, isikuid ja kultuurinähtusi
3.Teavad tähtsamaid eesti ajaloo sündmusi ja oskavad neid seostada maailma ajalooga
4.Saavad aru ajaloosündmuste tõlgendamise erinevatest versioonidest
5.Oskavad näha põhjuse-tagajärje seoseid
6.Oskavad töötada diagrammide, kaartide ja dokumentidega ja leida õpikuvälist lisamaterjali
7.Oskavad oma seisukohti väljendada suuliselt ja kirjalikult
8.Oskavad rekonsrtuaaeida lähiajal elanud inimeste igapäevaelu
9. Tunnevad eluolu, poliitilisi ja kultuurilisi arenguid kahe maailmasõja vahel
10.Saavad aru Teise maailmasõja põhjustest ja teavad sõja I poole sündmusi

Hindamine üles

1.Veerandi joksul toimub üks KONTROLLTÖÖ mahuga 20 punkti, plakati- või slaidiesitlus ühe arengumaa kohta (juhend e-koolis) ja arutlus Eesti taasiseseisvumisest.
Kontrolltöö, esitluse ja arutluse hinded on nõutavad. Ebaõnnestunud või puudutud töö sooritatakse 10 päeva jooksul pärast tööde tagastamist. Aeg lepitakse kokku, vormi valib õpetaja

2.3 tunnihinnet võrduvad ühe nõutava töö hindega

3..Konsultatsioon teisipäeval 15.45-16.30 klassis 409