Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liia Arikas

saksa keele õpetaja

Kontakt: liia.arikas@oesel.edu.ee

Loodud: 19. märts 2014. a. kell 10.51
Muudetud: 19. märts 2014. a. kell 10.51

Õppeaasta: 2013/2014

Õppekava: Põhikooli õppekava, IV veerand

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Tänapäeval on kõigil inimestel,eriti noortel, oluline õppida võõrkeeli. Kesk-Euroopas räägib väga suur osa inimesi saksa keelt, seega on selle keele õpetamine ja õppimine väga oluline. Mida varem alustatakse keele õpingutega, seda suurem on lootus tulevikus seda keelt paremini osata.
B- võõrkeele õpetamine võimaldab õpilasel laiendada oma silmaringi, suhtlemisvõimalusi, loob eeldused vahetuks suhtlemiseks ja toetab õpinguid edaspidi.
B- võõrkeele õpetamisel taodeldakse järgnevat:
1. õpilane saavutab keeleoskuses sellise taseme, et ta saab igapäevase suhtlemisega hakkama
2. õpilane tunneb huvi võõrkeele õppimise vastu ja laiendab sellega oma silmaringi
3. õpilane tunneb huvi keelt kõnelevate maade ja nende kultuuri vastu
4. õpilane oskab märgata erinevate kultuuride eripära
5. õpilane tunneb erinevaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja oskab neid kasutada
6. õpilane oskab kasutada sõnaraamatut, teatmeteoseid ja internetti

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

IV veerand
I nädal 24.03.-28.03.2014
1. tund
L.18 Warum gerade Deutsch? Umfrage unter EU-Bürgern. Wortschatz.
2. tund
Warum lernst du Deutsch?
Präpositionen mit Akk.und Dativ. Übungen.
3. tund
Wie lerne ich Deutsch am besten? Rektion der Verben. Akk.

II nädal 31.03-04.04.2014
1. tund
Übungen mit Präpositionen. Wortschatztraining.
2. tund
Test (L.18 Präp. mit Akk., Wortschatz)
3.tund
Über KA. L.19 Miteinander reden.

III nädal 07.04-11.04.2014
1. tund
L.19 Miteinander reden. Rektion der Verben-Dat.
2. tund
Übungen mit Verben mit Dat.
3. tund
L.19 Arbeit im Paradies. Üb. mit. Dat.

IV nädal 14.04-17.04.2014
1. 1. tund
Wortschatztraining. Wiederholung zur KA.
2. tund
L.19 Kontrollarbeit.

V nädal 21.04-25.04.2014
1. tund
L.20 Kommunikation . Wie führt man Dialoge.
2. tund
Grammatiktraining. Übungen aus Ah.
3. tund
Fotos beschreiben. Wortschatztraining.

VI nädal 28.04.2014-02.05.2014
1. tund
L.21 Ich bin blind. Leseverstehen. Aufgaben zum Lesetext.
2. tund
Hörverstehen. Übungen zum Hörtext.
3. tund
Sprechen und Schreiben. Üb.

VII nädal 05.05.-09.05.2014
1. tund
L.22 Ich bin verliebt. Leseverstehen.
2. tund
Hörverstehen. Aufgabe zum Hörtext.
3. tund
Sprechen und schreiben. Grammatik und Wortschatz.

VIII nädal 12.05-16.05.2014
1. tund
L.23 Ich bin Klassensprecherin. Leseverstehen.
2. tund
Hörverstehen. Aufgabe zum Hörtext.
3. tund
Sprechen und Schreiben. Üb. aus dem Ah.


VIII nädal 19.05-23.05.2014
1.tund
L.24 Wer? Wie? Was? Leseverstehen.
2. tund
Hörverstehen. Aufgabe zum Hörtext.
3. tund
Sprechen und Schreiben.

IX nädal 26.05.-30.05.2014
1. tund
Übungen aus Arbeitsheft.
2. tund
Wiederholung. Spiele. Lieder.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

IV veerandil on eriline rõhk kõnearendusel.
Õpilased oskavad:
1. lugeda võõrast teksti ja lahendada seejärel ülesanne.
2. kuulata plaadilt võõrast teksti ja lahendada selle põhjal ülesanne
3. jutustada pildi või piltide järgi
4. koostada kaaslasega antud ülesande põhjal dialoog
5. kirjutada küllakutset, tänukirja, vabanduskirja, kirja ettepanekuga

Hindamine üles

Kõigi õppetükkide sõnavara kontrollitakse sõnadetööga või suurema kontrolltööga. Hinnatakse ka töövihiku harjutusi ja suulisi vastuseid. Kõik kirjalikud tööd peavad olema tehtud, tegemata töö võrdub puuduliku hindega. Kokkuvõtev hinne on hinnete aritmeetiline keskmine.
Järelvastamine on esmaspäeval peale 7 tundi ja kõik puudulikud või tegemata kontrolltööd tuleb järele vastata 10 päeva jooksul peale töö kirjutamist. Hinne kujuneb vastavalt tehtud töö protsendile:
90-100 % õige "5"
75-89 % õige "4"
50-74 % õige "3"
20-49 % õige "2"
0-19 % õige "1"
Konsultatsiooni aeg esmaspäeval 14.45-15.30 või kokkuleppel õpetajaga. Eelnev registreerimine vajalik.