Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13287 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Arvuti matemaatikas: 5a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 28. august 2013. a. kell 10.41
Muudetud: 28. august 2013. a. kell 10.41

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, I veerand

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Suunab õpilast kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks matemaatikas.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09 Pranglimine
http://miksike.ee
09. - 13.09 Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
16. - 20.09 Naturaalarvud
http://www.mathema.ee/testid/5/naturaalA.html
23. - 27.09 Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
30.09 - 04.10 Ümardamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/5.klass/index.html
07. - 11.10 Kirjalik liitmine ja lahutamine
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
14. - 18.10 Arvu järgud
http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/4.klass/index.html
11.10

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kasutada erinevaid arvutiprogramme oma töö tõhustamiseks.
Oskab kasutada arvutit töövahendina.
Matemaatika ainekavas nõutud oskuste rakendamine IKT vahendite abil.

Hindamine üles

Hinded kantakse e- koolis matemaatika päevikusse. Suulised hinnangud, kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid, aktiivne osavõtt tundidest. Arvestuslik hinnang kujuneb poolaasta lõpuks.