Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12117 ainekaarti
62 õppeainet
117 õpetajat

Bioloogia: 7a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reene Kanemägi

bioloogiaõpetaja

Kontakt: reene@oesel.edu.ee

Loodud: 29. oktoober 2012. a. kell 10.08
Muudetud: 29. oktoober 2012. a. kell 10.08

Õppeaasta: 2012/2013

Õppekava: Põhikooli õppekava, II veerand

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

õpilane

* tunneb huvi eluslooduse vastu;
* tunneb eluslooduse elemente;
* oskab süstematiseerida elusorganisme;
* suhtub austusega elusloodusesse;
* saab aru bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest;
* teab ja oskab kasutada bioloogiateaduses kasutatavaid põhimõisteid;

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

1. Kalade meeleelundid Tv lk 17-18
2. Kalade kohastumine eluks vees
3. Kontrolltöö Kalad
4. Kahepaiksetele iseloomulikud tunnused
5. Kahepaiksete rühmad, nende esindajad
6. Kahepaiksete tähtsus
7. Roomajad
8. Roomajate üldiseloomustus
9. Roomajate tähtsus
10. Roomajate kaitse
11. Kordamine (kahepaiksed ja roomajad)
12. Kontrolltöö (kahepaiksed, roomajad)
13. Lindude kohastumused
14. Lindude jalad ja nokad (toitumisviis)
15. Lindude erinevad elupaigad
16. Kokkuvõtted veerandist
14. Viljade levimisviisid
15. Viljade ja seemnete kasutamine

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab:

rakendada bioloogiatundides omandatud teadmisi ja seostada neid teistest teabeallikatest saadutega;
kasutada luupi, mikroskoopi ja teisi bioloogias enamkasutatavaid vahendeid;
planeerida ja teha lihtsamaid bioloogilisi katseid;
teha vaatlusi, vormistada tulemusi ja esitada neid suuliselt ja kirjalikult;

Hindamine üles

Tundides hinnatakse tunnitööd, iseseisvaid töid, töövihiku täitmist. Veerandis kaks kontrolltööd. Veerandihinne kujuneb hinnete keskmisena.