Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

Kirjandus: 10b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marit Tarkin

eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Kontakt: marit@oesel.edu.ee

Loodud: 11. jaanuar 2021. a. kell 21.29
Muudetud: 11. jaanuar 2021. a. kell 21.29

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Kirjanduse ainekava on teksti- ja lugejakeskne. Suurt tähelepanu pööratakse
ilukirjandusteose kui terviku mõistmisele, tekstide analüüsimisele ja tõlgendamisele, kirjanduse kujundlikule keelele ja poeetikale. Keskendutakse kirjanduse metakeele tundmaõppimisele ning eri liiki ja žanris kirjandusteoste analüüsile ja tõlgendamisele
erinevatest aspektidest. Antud kursus keskendub kirjanduse ajaloo õpetamisele ja kannab üldnimetust "Kirjandus antiigist 19.sajandini"

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Tervikteoste vastamine:

1. Tšehhov 5 novelli
2. 1 valgustusfilosoofi teos vabal valikul, refereering 21. veebruar, 5. märts
3. Prosper Merimee „Carmen" 29. jaanuar
4. Lermontov "meie aja kangelane" 12. veebruar


Lisaks müüt kuningas Oidipusest

Kursuse ülesehitus nädalate lõikes:
I nädal Õpimapi kordapanek, perioodi sissejuhatus, kirjanduse ajaloo põhivoolud. Piibel kui kultuuriloo algus. Piibli tõlkimine, Piibli lood, Piibel kunstis, arutelud. Kirjand.
II Antiikkirjandus, antiikjumalad, antiikeeposed, Trooja sõda, Sophokles "Kuningas Oidipus" - antiiktragöödia ülesehitus
III Keskajast - valgustuseni. Boccaccio, Valgustusfilosoofide mõtete refereeringud.
IV Romantismist realismini Merimee "Carmen"
V nädal Realismist modernismini
VI nädal Kuldvillak, perioodi kokkuvõtted, kordav töö
VII nädal perioodi kokkuvõtted, hinded, analüüs.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased õpivad arutlema loetu üle, väitlema, tegema grupitööd ja kirjutama loomingulist tööd. Samuti saavad nad antud kursusel tervikpildi maailmakirjanduse kujunemisloost. Tervikteosed peavad kõigil olema õigeaegselt vastatud, kes sel päeval puudub saab teost vastata kevadisel arvestusel. Pikema haiguse korral erikokkulepe õpetajaga. Teost on näiteks reisi korral võimalik vastata ka enne tähtaega.
Kursuse lõpul õpilane:
1) iseloomustab õppematerjalidele toetudes eri ajastute kirjandust ja kirjandusvoole,
nimetades nende ajapiirid ja tunnused, tähtsamad žanrid, teosed ning autorid;
2) nimetab maailmakirjanduse tähtsamaid arenguperioode, olulisemaid autoreid
3) mõistab ning hindab käsitletavate kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi;
5) on tervikuna läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli teost, tundes
teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos.

Hindamine üles

Õpilane saab perioodi jooksul järgmised hinded:
1. Tšehhovi analüüsi hinne
2. "Kuningas Oidipus" väitluse hinne
3.Valgustusfilosoofi refereeringu hinne
4. Merimee "Carmen" vastamise hinne
5. Lermontov "Meie aja kangelase" hinne
7. Suulise arvestuse hinne
8. Õpimapp arvestatud
Kõik hinded on võrdse osakaaluga. Perioodi lõpuhinne on koondhinne kõigist saadud hinnetest. Kui õpilane on pikemalt haige, siis on võimalik õpetajaga kokkuleppel mõni töö asendada.
Hinde kriteeriumid loomingulise töö( essee, kirjand, arutlev teose analüüs) hindamisel:
1) vastavus teemale, teema avatus;
2) sisukus;
3) põhjendamis- ja järeldamisoskus;
4) oskus kasutada oma teadmisi ja valida teemakohaseid näiteid;
5) ülesehitus;
6) teksti sidusus, lausestus;
7) sõnavara ja stiil;
8) õigekeelsus ja interpunktsioon;
9) isikupära;
10)töö välimus.