Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13162 ainekaarti
63 õppeainet
122 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 10. jaanuar 2021. a. kell 23.13
Muudetud: 10. jaanuar 2021. a. kell 23.16

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetuses taotleme, et õpilane
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.

Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal (3011.-4.12):
1. Tund 3A Dialoogid harj.3-1 lk.26-27, töö sõnavaraga
2. Teema 3A harjutused 3-3,3-4,3-5, sõnavara harjutamine(https://quizlet.com/260365550/3a-kas-teil-on-suur-perekond-flash-cards/)
3. Tekst" Minu pere" lk.30-31, sõnad lk.31, harj.3-10,3-11

II nädal (7.12-11.12):
1. Seesütlev kääne. lk.32-33, Lõpud, harjutused lk.34
2. Jutustuse koostamine "Minu pere", sõnavara kordamine
3. Seesütlev kääne. Harjutused lk.34-35

III nädal (14.12-18.12):
1. Tund Teams'is, harjutused lk 34-35
2. Film "Issi jõuludeks"
3. Film "Issi jõuludeks"

IV nädal (21.-22.12):
1. Kokkuvõte filmi kohta (lausete koostamine seostatud grammatikaga)

V nädal (11.01.-15.01):
1. Teema 3 sõnavara kordamine. Harjutuste kontroll lk.34-35
2. Järgarvsõnad lk.43, õppeained lk.47, Sõnad tund 3(vastamine)
3. Kus? lk.44,45(koolis, korrusel)

VI nädal (18.01-22.01):
1. Tund 4A sõnad lk.36 , dialoogid 4-1
2. Tere tulemast! Sõnavara lk.37, 39
3. Sõnavaraga töö (https://quizlet.com/264883625/4a-tere-tulemast-flash-cards/), harj.4-2

VII nädal (25.01-29.01):
1. Tekst "Meie korter". Lk.40-41, sõnad lk.43, harj.4-9,4-10
2. Jutustuse koostamine "Minu korter", järgarvsõnad harj. lk.45,46
3. Mitmendas reas/mitmendal kohal harj.4-19,4-23....4-27

VIII nädal (01.02-05.02)
1.Kordamine, harj.lk.50. Jutustus (Minu kodu/korter)
2. Tund 5A Tee küsimine ja juhatamine. Dialoogid lk.52-52, Tegusõnad(asuma, pöörama, soovitama, vaatama)
3. Tund 5A Dialoogide vastamine, Laused Kuressaare linna kohta harj.5-2,5-3

IX nädal (08.02-12.02):
1. Tund 5B Tekst Minu linn lk.55-56, harj.5-10, 5-11, sõnavara
2. Tund 5B Töö tekstiga, jutustuse koostamine Minu linn
3. Sõnavara töö (tund 5). Asesõnad (kellest, millest?). Lk.57-58

X nädal (15.02-19.02):
1. Kordamine KT-ks Kus? Kellest? Millest?
2. TEST - 17.02 Tee küsimine ja juhatamine
3. Tee küsimine ja juhatamine. Tund 6A Kool. Töö sõnavaraga lk.59-60, 63

KOOLIVAHEAEG

XI nädal (1.03-05.03):
1. Tund 6A Dialoogid lk.60-61. Harj.6-2, 6-3 lk.61
2. Töökorraldused käskivas kõnes. Harj. lk.61-62, TV tund 6A harjutused
3. Töö tekstiga. Harj.6-13, 6-14. Sõnavara

XII nädal (08.03-12.03):
1. Osastav kääne. Tegusõnade pööramine lk.67, Jutustuse koostamine
2. Jutustame oma koolist. Omadussõna ja nimisõna käänamine osastavas käändes. Harj.lk.68-71, töölehed
3. Omadussõna ja nimisõna käänamine osastavas käändes. Harj.lk.68-71, töölehed

XIII nädal (31.11.-4.12):
1. Tund 7A. Kohvikus. Toiduainete nimetused lk.72-73
2. Töö uue sõnavaraga lk.74, 81. Harj.lk.76-79
3. Dialoogid h.7-1 lk.75, grupitööd

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitu piires aru igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist II trimestril läbitud teemadel : kool, linn, kodu, kohvikus;
3) reageerib adekvaatselt lihtsatele küsimustele ja korraldustele, oskab ise lihtsamaid küsimusi moodustada;
4) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet;
5) oskab kirjutada õpitud sõnu ja väljendeid ning koostada nende põhjal minidialooge;
6) oskab lugeda lihtsat dialoogi või adapteeritud teksti ja saab loetust aru;
7) omandab II trimestril õpitud keeleteadmised: järgarvsõnad, kellest? millest?, käsklused, keda?mida?kus?, tegusõnade ( asuma, kirjutama, pöörama, soovitama, magama, valmistama, lebama jne.) pööramine
8) oskab õpetaja juhendamisel rakendada varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;
9) oskab töötada õpetaja juhendamisel eesmärgistatult nii iseseisvalt, paaris kui rühmas;
10) oskab lugeda häälega, korrektse intonatsiooni ja hääldusega.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

II trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb lähtuvalt õpitulemustest:
sõnade tööd, mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara - kokku arvestuslik hinne
jooksev kirjalik hindamine(tunnitöö, koduse ettevalmistusega vastamised, töövihiku harjutused valikuliselt) - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpiku harjutused valikuliselt) -kokku arvestuslik hinne
kontrolltöö
Hinde skaala:
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö kätte saamisest. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö ajal vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“mille järele vastamine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/ esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud hinded olema positiivsed.

Konsultatsioon reedeti kell 14.00 - 15.30 ruumis 005 või kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õppetaja lisamaterjalid.