Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13004 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 11c prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 18. oktoober 2020. a. kell 14.55
Muudetud: 18. oktoober 2020. a. kell 17.55

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, II kursus

Kestvus: 4 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lähtudes üldistest õppe-eesmärkidest riiklikus õppekavas gümnaasiumi võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning vajalikud oskused.


Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

II kursus kestab 2.nov.2020 - 15.jaan.2021 4 tundi nädalas

Õppematerjal : Ready for First Certificate ( Roy Norris) - Book,WB, audiocassette
Murphy Grammar in use
Puzzle 10,11,12
Lisamaterjalid õpetajalt

I nädal
Oral presentation of an article from the Internet. Wb p.60-61, p.64-66 (Tasks on Use of language -modals,multiple choice, open cloze;error correction)
Review: u.8 grammar
Review: unit 8 vocabulary
TEST - u.8 grammar(word formation;future fiorms) - 5.11

II nädal
Test - u.8 vocabulary - 1.11
Modals of speculation (certainty & possibility)
Text "UFO-s - have we been visited?" discussion
Question tags.Listening task.Modals of speculation.

III nädal
Phrasal verbs & expressions with GIVE.
Collocations and expressions with GIVE. tag-questions (practice)
Word formation - adjectives (-y, -al, -ous, -ive suffixes)
Text "The trouble with the Halloween". Positive and negative adjectives.

IV nädal
Listening/Mistery and imagination/, WB tasks - use of English
Review u.9 (vocabulary, grammar) for the test
National examination - speaking exam introduction
Test - u.9 /vocabulary grammar(modals of speculation;question tags;word formation) / - 26.11

V nädal
Review: About writing an essay. Thesis statement and topic sentences, useful language.
Planning an essay.Tips for writing essays.
Writing an opinion essay
Progress test u.7-9 - 3.12

VI nädal
The Law and crime vocabulary
Exercises on the Law and crime vocabulary, collocations etc.
U.10: Nothing but the truth; crime and punishment
Describing, contrasting and comparing 2 pictures.

VII nädal
Oral presentation: Describing, contrasting and comparing 2 pictures. FC practice test on Reading (with self-control)
Oral presentation: Describing, contrasting and comparing 2 pictures. FC practice test on Use of English (with self-control)
Listening comprehension TEST - 17.12
WB p.76-78 (reading and Use of English tasks)

VIII nädal
Watching Christmas films

VAHEAEG

IX nädal
Passive - formation revision; Passive tenses
Passive constructions with infinitive ; causative HAVE (sth done)
Practice tasks on the use of passive
Text "Is someone being paid to spy on you?" . Giving grades

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II kursuse lõpuks on õpilane:
-õppinud ja korranud järgnevate teemadega seotud sõnavara:ufod ja maavälised eluvormid;Halloween;kuritöö,õigusrikkumised ja karistus;spordiga seotud idioomid; ökoloogilised probleemid.
-harjutanud erinevate tüüpülesannete tegemist (kuulamine,lugemine,keelestruktuurid);
-korranud baaskeelestruktuure ja õppinud põhjalikumalt järgmiste keelestruktuuride kasutamist:modal verbs of speculation;question tags;phrasal verbs and expressions with GIVE;passive;word formation;conditional sentences
-korranud ja õppinud essee kirjutamist, kirjutanud hindele essee+ametlik kiri
-teinud tüüpülesandeid ja harjutusi kõigis osaoskustes

Hindamine üles

Kursuse koondhindeks on õpilasel vajalik sooritada järgnevad arvestuslikud tööd ja tegemised:
testid sõnavarale ja grammatikale
1 monoloog-esitlus + suuline asjakohane aktiivsus klassis
tunnikontrollid ja teised õppetöö käigus saadud hinded/ hinnangud (moodustavad kokku ühe arvestusliku hinde

Testid ja kirjandid-kirjad peavad olema sooritatud vähemalt hindele \"3\".
Testide hinne: \"5\" = 91 -100%, \"4\"= 75-90%, \"3\"=50-74%, \"2\"= vähem kui 50%

Kirja ja kirjandi hindamisel arvestatakse grammatikat ja õigekirja, ülesehitust,, ülesande täitmist, loetavust ja stiili.

Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui töö hinne on mitterahuldav.

Võlad likvideerida kuni 10 päeva jooksul.
Hinne "0" tähistab tegemata või esitamata tööd.
Hindelise ülesande /testi hinne võib olla madalam, kui töö esitatakse/tehakse kokkulepitud tähtajast hiljem ilma õpetajaga eelnevalt kokku leppimata.
Ettenähtud ülesande tegemata jätmine annab selle töö hindeks "1".
1 arvestusliku töö mitterahuldavaks jätmine madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra.
Kahe või enama mitterahuldava arvestusliku hinde korral on kursuse hinne mitterahuldav.
Puudumine 6 ja enam tundi madaldab perioodi hinnet 1 palli võrra ( v.a. haigus/esindamine)

*10.klassi lõpus sooritavad kõik õpilased kogu aasta materjalali hõlmava kirjaliku inglise keele eksami (lugemine,kuulaminemgrammatika);
11.klassi lõpus ja 12.klassi II kursuse lõpus arvestustöö.
12.klassi koondhinne kantakse lõputunnistusele.

Konsultatsioon EELNEVAL KOKKULEPPEL teisipäeval 14.45 ruum 204.