Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


13004 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marvi Mäeots

inglise keele õpetaja

Kontakt: marvi@oesel.edu.ee

Loodud: 16. oktoober 2020. a. kell 12.17
Muudetud: 16. oktoober 2020. a. kell 12.28

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane

* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Teemad: teksti "The Great Fire of London" jutustamine, kaudkõne, tõlkelaused, vestlemine+ dialoogid raha teemal.

1) Unit 6 tekstide jutustamine Ex 13 p41( üks osa jutustada- õpilane valib); there...lausete moodustamine WB Ex 5p 42, kuulamisül. WB ex 6 p42, WB ex 9 p 44. Kordamine tööks: kaudkõne+ tõlkelaused.
2) TEST (Unit 6)- kaudkõne, tõlkelaused, lugemisülesanne. HW: teksti "The Great Fire of London" jut.
3) teksti "The Great Fire of London" jutustamine hindele( samal ajal teised WB Ex 7 p 43)
Unit 7 Money matters: filler words TB p 42-44; making a dialogue on saving or spending pocket money+ vestlemine raha teemal Ex 4 p 49; WB p 45-46 Ex 1-2

II nädal
Teemad: filler words, sõnatuletusharjutused, much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few- reeglid, tegusõnast nimisõna moodustamine.

1) Unit 7 "One Thousand Dollars" part I- teksti lugemine+väljendid TB p 45-47 ex 4-7+ WB Ex 8 p 50 (part 1)
2) Unit 7 "One Thousand Dollars" part II- teksti lugemine+ väljendid TB p 47-49 ex 8-11+ WB Ex 8 p 51 (part 2); teksti lõpu kuulamine WB Ex 9 p 51
3) Unit 7 sõnatuletusharjutused WB Ex 3,4 p 46-48( töö sõnaraamatuga); Unit 7 much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few- reeglid+ harjutused WB Ex 5,6 p 48

III nädal
Teemad: tingimuslaused, tulpdiagrammi kirjeldamine, telefonivestluste sõnavara.

1) Unit 7 Zero, first, and second conditionals WBp49 Ex7+tulpdiagrammi kirjeldamine WBp52-53
2) TEST (Unit 7): tegusõnast nimisõna moodustamine; much/ many/ a lot of; little/ a little/ few/a few; tõlkelaused
3) Unit 8 the phone vocabulary TB p 50-52 Ex 1-4, dialoogide lugemine+ koostamine

IV nädal
Teemad: telefoni- dialoogi koostamine; homophones WBp54-55; tingimuslaused.

1) U.8 "The Foundling Museum" TB p 52-55 Ex 4-9 töö tekstidega+ väljendid, Ex 12 p 55 telefoni- dialoogi koostamine
2) Unit 8 Homophones WB p 54-55; tingimuslaused WB p 56 Ex 5,6 Kodutööks: WB p 57-58 Ex 7,8 ( tõlkelaused)
3) jõulupäev

KOOLIVAHEAEG

V nädal
Teemad: teemade kinnistamine, kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara.

1) Tõlkelausete kontroll WB Ex 7,8 p 57-58.
2) Unit 8 kuulamisül. WB Ex 9 p 58+ suuliselt WB Ex 10 p 59, U.8 tööleht kinnistamiseks
3) Unit 9 Kujundite ja arvutamisega seotud sõnavara TB p 56-58, WB p 60-61

VI NÄDAL
Teemad: sõnade tuletamine, tingimuslaused.

1) Unit 9 A newspaper article about time capsule Ex 6-11p58-61 HW: väljendid Ex7p60+ WB Ex11,12 p 67
2) Unit 9 sõnade tuletamine, tingimuslaused WB Ex 4-8 p 62-65
3) Unit 9 tõlkelaused WB ex 9 p 65, kuulamisül. WB Ex 10 p 66

VII NÄDAL
Teemad: teadmiste kontroll, teemade kordamine ( Unit 6- 9).

1) Unit 9 kinnistavad harjutused
2- mõõtmelised
https://www.youtube.com/watch?v=UDQDyx59QY4
3- mõõtmelised
https://www.youtube.com/watch?v=guNdJ5MtX1A

2) TEST (Unit 9): kujundid, sõnatuletus (harjutus sõnavarale), lugemisülesanne.
3) U.10 Show what you know TB p 62-66

VIII NÄDAL
Teemad: teemade kinnistamine, kirja kirjutamine, tingimuslaused, TURN väljendid.

1) U.10 Show what you know WB p 68-71 tingimuslaused Ex 1-4
2) U.10 Show what you know WB p 71-74 ex5-7 eessõnad, väljendid sõnaga turn.
3) Kirja kirjutamine WB Ex 8 p 74; U.10 töölehelt lugemisülesanne.

IX NÄDAL
Teema: SUUSALAAGER

X NÄDAL
Teemad: ekirja lugemine, omadussõnad, sponsorluse teemal vestlemine.

1) Unit 11 Tutvumine sõnavaraga; Sponsored Walk TB p 67-71 Ex1-8 ekirja lugemine
2) U.11 WB ex 1 p 75 omadussõnad+ harjutusi eessõnadele WB Ex 2-3 p 75-76; kui aega, siis tõlkelaused WB ex 8
3) U.11 Töö tekstiga Ex9 -13 p 71-73+ tõlkelaused WB ex 8 a)b) p 79-80

KOOLIVAHEAEG

XI NÄDAL
Teemad: tingimuslaused, internetist info otsimine, kirja kirjutamine, Eesti.

1) U.11 tingimuslaused WB ex 4-7 p 76-78
2) Kuulamisülesanded+internetist info otsimine WB Ex 9,10 p 80-81. Kirja kirjutamine WB ex 11 p 81.
3) Eesti päev

XII NÄDAL
Teemad: seiklustest rääkimine, kokkuvõtete tegemine.

1) U.11 tööleht kinnistamiseks.
2) Unit 12 Adventure TBp74-77 Ex1-6
3) Unit 12 Teksti II osa TB p 77-78 Ex9, II trimestrist kokkuvõtete tegemine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles
II trimestri lõpuks õpilane:
* teab väljendeid sõnaga turn;
* oskab panna otsekõne lauseid kaudkõnesse;
* oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale;
* oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous);
* teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodustada;
* teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few;
* on omandanud õppetükkide 6-11 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel.

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 27. nov), II trimestri (30. nov kuni 12. märts) ja III trimestri (15. märts kuni 4. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.

Trimestri vältel toimub
1) protsesshindamine ettevalmistuseta( tunnitöö )
2) protsesshindamine ettevalmistusega, ka kodutöö; sõnavara+väljendite tundmise kontrollimine
3) 3 testi( kontrolltööd), mis puudumise korral tuleb järele vastata
4) TV harjutuste hindamine valikuliselt

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Arvestuslikud kontrolltööd( testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Arvestuslikud tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige( siis saab aja õpetajaga kokku leppida). Kui kaks arvestuslikku hinnet( kontrolltööd) jäävad trimestri hinde välja panemise ajaks "2" või "1", on trimestri hinne automaatselt"2"( olenemata ülejäänud hinnetest).

Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00-15.45 (8.tund) ruumis 200. Aeg võib muutuda seoses tunniplaani muutumisega. Vaata päevakava juurest kooli kodulehel.


Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata.

Trimestri koondhinne kujuneb kõigi trimestri vältel saadud hinnete keskmise põhjal, kui hinne jääb kahevahele, siis on kontrolltööde hinded suurema kaaluga protsesshinnetest.

Märkused:
õppekomplekt
Ülle Kurm, E. Soolepp "I Love English" Book 6 + WB 6 + CD, kirjastus Studium, Tartu 2015

INDIVIDUAALSE ÕPPEKAVA KORRAL:
IÕK õpilased õpivad tavakooli õppekava järgi,aga selles on tehtud kohandusi. Õppematerjali maht viidud miinimumini-ainult põhivara.
Õpilane võib kasutada abivahendeid, toimub koostegevus õpetajaga.
Õppematerjali kohandamise protsessis on arvestatud HEV õpilaste õpioskuste iseärasustega ( nende tagasihoidlikud kognitiivsed võimed: taju, mälu ja eriti arenemata või arendamata arutlev mõtlemine.)
Vähendatakse ülesannete mahtu (tee pool) , antakse rohkem lisaselgitusi (puust ja punaseks).
Õpilaselt nõutakse ainult põhioskusi.

Õppematerjali kohandamise 1.samm

jaotatud põhiteemad alateemadeks
toodud välja PÕHIVARA, ilma milleta ei saa järgmisi teemasid õppida
vaadatud põhivara vastavust reaalses elus toimetuleku vajadustega