Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12882 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Inimeseõpetus: 6d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Reet Lasn

klassiõpetaja

Kontakt: reetv@oesel.edu.ee

Loodud: 15. september 2020. a. kell 07.44
Muudetud: 15. september 2020. a. kell 07.44

Õppeaasta: 2020/2021

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Inimeseõpetus toetab õpilase toimetulekut eakaaslaste hulgas, peres, kogukonnas ja ühiskonnas ning aitab õpilasel kujuneda sotsiaalselt küpseks ja teovõimeliseks isiksuseks. Inimeseõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust, terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi, nagu ausus, hoolivus, vastutustunne ning õiglus.
Põhikooli inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades:
1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused;
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;
3) tervis ja tervislik eluviis;
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;
5) üldinimlikud väärtused: ausus,hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 1.-4. sept
TEE TEISTENI ALGAB ISEENDAST. SUHTLEMINE, VAJADUSED JA VÄÄRTUSED
Minu omadused ja eneseanalüüs õ lk 5-7

II nädal 7.-11. sept
Enesehinnang ja usk endasse õ lk 8-10

III nädal 14.-18. sept
Oskus ennast kontrollida õ lk 11-13

IV nädal 21.-25. sept
Tervisespordipäev "Reipalt koolipinki!"

V nädal 28. sept - 2. okt
Väärtushinnangud - majakad valikute teel. Väärtushinnangute mõju suhtlemisele; õ lk 14-17.

VI nädal 5.-9. okt
Kordamine. Väärtuste skaala; õ lk 18-19. Plakati "See olen mina" koostamine

VII nädal 12.-16. okt
Plakati "See olen mina" esitlemine klassikaaslastele

Koolivaheaeg 19.-25. okt

VIII nädal 26.-30. okt
MIS ON ELUS OLULINE?
Vajadused. Vajaduste seos suhtlemisega; õ lk 21-23. Aja "pirukas" (õ lk 24)

IX nädal 2.-6. nov
SUHTLEMISE KOMPONENDID
Teabe vahetamine, Suhtluskaaslase tajumine; õ lk 27-33

X nädal 9.-13. nov
Suhtluskaaslase tajumine ja mõjutamine; õ lk 30-37

XI nädal 16.-20. nov
Mõjutamise võtted. Rollimäng; õ lk 35-39

X nädal 23.-27. nov
SUHTLEMISVAHENDID JA -OSKUSED
Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine; õ lk 41-46

XI nädal 30.nov-4. dets
Aktiivne kuulamine; õ lk 46-47. Rollimängud

XII nädal 7.-11. dets
Eneseavamine ja emotsioonide väljendamine; õ lk 48-51

XIII nädal 14.-18. dets
OMA KÄITUMISE PEREMEES
Agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine; õ lk 53-56

Koolivaheaeg 22. dets - 10. jaan

XIV nädal 12.-15. jaan
Oskus öelda EI. Kehtestava käitumise harjutamine. Vabandamine ja eksimuse ülestunnistamine; õ lk 56-61

XV nädal 18.-22. jaan
Kordamine. Rühmatöö

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

6. klassi lõpetaja:
1) kirjeldab enesehinnangu, enesekontrolli ning eneseanalüüsi võimalusi ja olulisust igapäevasuhetes, väärtustab inimeste erinevusi ning oskab teisi arvestada, demonstreerides seda õpisituatsioonis;
2) väärtustab enda ja teiste positiivseid iseloomujooni ja omadusi ning sõprust ja armastust vastastikuse toetuse ning usalduse allikana;
3) väärtustab hoolivust, ausust, õiglust ja vastutustunnet ning kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid oskusi igapäevaelus: üksteise aitamist, jagamist, hoolitsemist ja koostööd;
4) kirjeldab, millised kehalised ja emotsionaalsed muutused toimuvad murdeeas, aktsepteerides nende individuaalsust;
5) kirjeldab ja selgitab konfliktide võimalikke põhjusi ning oskab eristada tõhusaid ja mittetõhusaid konfliktide lahenduse viise; demonstreerib, kuidas õpisituatsioonis tõhusalt verbaalselt oma tundeid väljendada, aktiivselt kuulata ja kehtestavalt käituda;
6) kirjeldab, mis on füüsiline, vaimne ja sotsiaalne tervis, ning arvestab tervisliku eluviisi komponente igapäevaelus;
7) kirjeldab uimastite tarbimisega kaasnevaid riske ja väärtustab tervislikku elu uimastiteta; demonstreerib õpisituatsioonis, kuidas keelduda ennast ja teisi kahjustavast tegevusest;
8) teab ja oskab õpisituatsioonis leida erinevaid lahendusviise otsuste langetamisel;
9) teab, kuidas toimida ohuolukorras, oskab õpisituatsioonis abi kutsuda ning valdab esmaabivõtteid;
10) kirjeldab tegevusi, mis muudavad tema elukeskkonna turvaliseks ja tervist tugevdavaks.

Hindamine üles

Inimeseõpetuse tundides kasutatakse kokkuvõtvat hinnangut AR (arvestatud) ja MA (mittearvestatud).
Kasutatakse kujundava hindamise põhimõtteid.

AR
- õpilane osaleb aktiivselt tundides ja grupitöödes
- võtab tunni tööst aktiivselt osa
- täidab nii kodused kui ka tunniülesanded
- saavutatud õpitulemused vastavad õpilase taotletavatele õpitulemustele täiel määral

MA
- õpilane osaleb vähem kui pooltes inimeseõpetuse tundides
- õpilane ei täida koduseid- ja tunniülesandeid
- õpilase areng õpitulemuste osas puudub või ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus

"0" ja mitterahuldavaid hindeid tuleb järele vastata töö kättesaamise päevast 10 päeva jooksul või kokkuleppel õpetajaga.

Konsultatsioon E algusega kell 14.00 ruumis 308 või muul kokkuleppel õpetajaga.