Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12898 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 1a, 1b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Helle Rand

muusikaõpetaja

Kontakt: helle@oesel.edu.ee

Loodud: 25. märts 2020. a. kell 15.55
Muudetud: 25. märts 2020. a. kell 15.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me õpetame last end muusika kaudu väljendama, rikastame tema sisemaailma ning arendame tema loovust laulmise, liikumise, pillimängu ja omaloomingu abil. Anname õpilasele elementaarsed teadmised häälehoiust ja muusikateooriast, ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame oma maa kultuuripärandit.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.03.03. Vastlalaul. Vastlapäeva kombed,teeme vastlavurri. Vastlapäeval.
10/11.03 Elujutt-õpime kuulmise järgi, 3-osaline taktimõõt.


16.03 Vastlalaul. Vastlapäeva kombed,teeme vastlavurri. Vastlapäeval.
17/18.03 Elujutt-õpime kuulmise järgi, 3-osaline taktimõõt.

23.03 Nõiamäng-kuulmise järgi. Esimene pala plokkflöödil. KG Laululinnu solistide valimine.
24/25.03 Tudu, tudu mu kallis. Roosa jänku rock-kuulmise järgi. Tv ül 68

30.03 Pipi laul-kuulmise järgi. Lemmikraamatutest.
31.03/01.04 Meistrimehed. Räägime ametitest. Uhke meremees´-saade rütmipillidel.

06.03 Viisikaja S-M-R -J astmetel. Kevade vihm. Uus aste JO. Kevade hällilaul.
07/08.04 Lumelaps, kust tuled? Uus aste JO. Kevade hällilaul. Kuninga mäng. JO-võti.

13.04 Naljpäev, astmete asukoht noodijoonestikus, magnetnoodid. Lumelaps.
14/15.04 Jo-võti. Kevade oote+saade rütmipillidel. Plokkflöödil g-noodi harjutamine.

27.04 Kevadel, otsime AN. Töölehe täitmine õpitud rütmidega.
28/29.04 Väike jänku. Räägime Suurest Reedest. Munade koks. Kevadkuud. Nädalapäevade laul-õpime kuulmise järgi.

04.05 Munade koks. Kevadkuud. Nädalapäevade laul-õpime kuulmise järgi.
05/06.05 Kellakägu, luuletus koos harjutusega Meie kiisul kriimud silmad ja Tähelaul.

11.05 Tutipäeva aktuse laulude kordamine. Pärg-kuulmise järgi. Plokkflöödil pala harjutamine.
12/13.05 Emadepäeva laul. Astmed noodijoonestikul, töölehe täitmine. Pärg-kordav laul.

18.05 Ema pole kodus-õpime kuulmise järgi. Emadepäeva laul-kordame.
19/20.05 Nuku hällilaul. Mk pala. Metsamuusika-kuulmise järgi. Metsahelid.

25.05 Kevadaeg-õpime kuulmise ja noodi järgi. Metsamuusika-kordav laul. Plokkflöödipala
26/27.05 Võilill-õpime kuulmise järgi. Kevadaeg-kordav laul.

01.06 Konna perekond, suvekuud. Kaks kalameest-õpime kuulmise järgi. MK pala.Tervitus suvele. Aasta jooksul õpitud laulud kordamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab kirjutada rütme noodijoonestikule, teab PAUSI, TA, TI-TI ja TA-A vältusi; meetrumi, takti ja taktimõõdu, piano ja forte mõistet, oskab määrata taktijoonte asukohta. Suudab saata laule keha-, plaat- ja rütmipillidel. On tutvunud kuuldeliselt astmetega RA, SO , MI ja JO. Omab kuulamisharjumust ja teab ilmeka laulmise põhitõdesid. Õpilane oskab plokkflöödil mängida kolmel noodil b-a ja g.

Hindamine üles

Õpilastele antakse sõnalisi hinnanguid (KH) lähtuvalt oodatavatest õpitulemustest (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad“). Kokkuvõttev hinnang märgitakse 3 korda aastas trimestri lõpus sõnaliselt: T= „tead ja kasutad“, P= „pead veel harjutama” või O= „oskus omandamata“.
Hinnangu aluseks olevad õpitegevused on:
1. KIRJALIKUD TÖÖD: pildid, ülesanded töölehtedel
2. SUULISED VASTAMISED: laulude laulmine, rütmide taasesitamine kehapillil või plaksutades, koordinatsiooniülesannete täitmine, improvisatoorsete ülesannete täitmine.
Trimestri lõpus õpilasele antav kokkuvõttev hinnang sisaldab järgmisi osaoskusi:
Tunned kuuldeliselt astmeid SO, MI, RA ja JO
Tunned kuuldeliselt rütme TA, PAUS, TI-TI, TA-A
Laulad peast 2-3 laulu, sh Kooli laulu
Tunned plokkflöödil h1, a1, g1 mänguvõtteid ning kasutad neid pillimängus