Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 3_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 8. märts 2020. a. kell 15.41
Muudetud: 3. mai 2020. a. kell 16.13

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
• on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
• õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
• omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
• omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
• õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
• õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
• julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
• omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
• oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
• huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

09.-13.03.2020
1) Tegusõnade have got / has got ja BE kordamine. Inimeste kirjeldamine. Numbers 13-20 (TB p 72).
2) Kordamine (omastavad asesõnad; eessõnad; sõnavara), WB p 44-45
3) Show what you know, TB p 73-75

16.-20.03 Koduõpe
1) 16.03.2020 - Unit 10 test.
2) Unit 11 - Days. Nädalapäevad. Sing! https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ Dialoog TB ex 1-4, 7; WB ex 1-2
3) Kestev olevik. Dialoogid. Nädalapäevad TB ex 5-6, WB ex 4-6 Sing! https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck või https://www.youtube.com/watch?v=lPgTdgvj_jc

23.-27.03 Koduõpe
1) Asjad koolis. Erinevuste leidmine. Kestev olevik (TB ex 8-11) + https://www.youtube.com/watch?v=iMDJcs1CPjk
2) Kordamine WB ex 7-10. Sing! https://www.youtube.com/watch?v=Ja0xp2j_JhM
3) Unit 11 tööleht

30.03-03.04 Koduõpe
1) Unit 12 sõnavaraga tutvumine WB ex 1, 5, 7
2) Home. Kestev olevik. TB ex 1-4; WB ex 3
+ https://www.youtube.com/watch?v=Dl8g2pZ82ME&fbclid=IwAR1tsyuwnaOnPRMmNTfXdkl0o3Zgvo_VrYG7yNQyVeExnJGyrOTqI22bNNs
3) Kestev olevik. Eluruumide nimetused TB ex 5-7; WB ex 2, 4, 6

06.-10.04 Koduõpe
1) What are you doing? Eluruumide nimetused. TB ex 8-11; WB ex 8-9. Jutustavast lausest küsimuse moodustamine, Kas...? küsimustele vastamine:
https://www.youtube.com/watch?v=FTu6NnL6T3k&fbclid=IwAR2ursajU5wUn9KJ5YKtYPOvcrIR_pIgok_ZtfKXJSguf9p2cGv-HheAuo4
2) Kordamine WB p 55. Easter: https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
3) 08.04.2020 - Unit 12 test. opiveeb.ee https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

13.-17.04 Koduõpe
1) 13 sõnavaraga tutvumine WB p 56 . I'm proud of... Country, town, flag, capital city. Küsisõnad TB ex 1-3, WB ex 4
2) Home. https://www.youtube.com/watch?v=CNJF0Rs1mHE. There is / are... TB p 86-87 ex 4-6, WB ex 5-6
Where? https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28
3) Where? Eessõnad TB p 87-89 ex 7-9, WB ex 7
Lahenda ex 1, 2, 9: https://agendaweb.org/grammar/there_is_are-exercises.html

18. –26. aprill KOOLIVAHEAEG

27.04-01.05 Koduõpe
1) Kodukoht ja kool. Küsisõnad. WHERE - kus, kuhu? WHEN? - millal? WHAT? - mis, mida? WHO? - kes? (WB p 57 ex 4, WB p 58-59).
2) Kordamine. Kodukoht ja kool. Where? here is ... / There are... algusega laused + eessõnad on / in / under / next to / between / in front of (ees) / behind (taga). Sõnavara kordamine (WB p 59)
3) Unit 14 sõnavaraga tutvumine. Kuude nimetused: https://www.youtube.com/watch?v=bk4DDv8u58Q (TB p 90 ex 1, WB p 60 ex 1 ja ex 3). When is your birthday?

04.-08.05 Koduõpe
1) Unit 14: Seasons, months. Weather (ilm). https://www.youtube.com/watch?v=X6cAi0ydAyc.
Plakati (Seasons) kujundamine. https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c
2) Omadussõnad ilma kirjeldamiseks. Let's ... TB ex 1-6.
Weather: https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk ja https://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws
3) Pühad ja tähtpäevad. TB ex 7-9, WB ex 4-6 Seasons, weather: https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g

11.-15.05 Koduõpe
1) Kordamine WB p 63, unit 14 töölehe täitmine. Riimuvad sõnad: https://www.youtube.com/watch?v=UfrXW2q1M38
2) 12.05.2020 - Unit 14 test. Unit 15 sõnavaraga tutvumine
3) Unit 15 - Shopping. How much...? TB p 93-94

18.-22.05
1) Kordamine WB ex 1-6
2) Kordamine WB ex 7-12
3) Unit 15 töölehe täitmine. Mängud. Kordamine ja kinnistamine.

25.-29.05
1) Kordamine ja kinnistamine.
2) 26.05.2020 - KOKKUVÕTTEV TEST (Unit 11-15)
3) Kordamine ja kinnistamine.

01.-05.06, 08.-09.06
Aastast kokkuvõtte tegemine. Praktikaperiood
Tervitus suvele

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

III trimestri lõpul õpilane
¤ oskab iseloomustada eseme/olendi asukohta (next to/ between/ under/ on (top of) / in)
¤ oskab moodustada lauseid kestvas olevikus (omandatud sõnavara piires)
¤ oskab moodustada there is... / there are... algusega lauseid
¤ teab eessõnu next to, between, in front of, behind ja oskab neid lausetes kasutada
¤ oskab kirjeldada erinevate aastaaegade ilma lihtlausetega
¤ oskab moodustada küsimust How much...? ja sellele vastata
¤ omandab Unit 10-15 sõnavara nii kõnes kui kirjas
¤ oskab öelda / kirjutada nädalapäevade ja kuude nimetusi
¤ teab numbreid 1-20
¤ teab ülakaoma omastavalist tähendust ainsuses ja mitmuses (girl's / girls' friend)
¤ oskab kasutada omastavaid asesõnu my/your/his/ her/our/their
¤ teab ja oskab kasutada tegusõna BE vorme
¤ oskab öelda, mida keegi suudab, oskab (CAN), mida keegi omab (HAVE/HAS GOT)
¤ oskab moodustada nimisõna mitmust
¤ oskab esitada Kas- küsimust ja sellele vastata (Are you ...? Can you ...? Have you ...?)
¤ oskab kasutada artikleid a/an, the (This is a new house. The house is really big.)
¤ oskab sõnu hääldusmärkide abil õigesti hääldada
¤ teab tähestikku, oskab sõnu reastada tähestikulises järjekorras

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse kujundavat hindamist, antakse suulist või kirjalikku tagasi-/edasisidet; sõnalisi hinnanguid.

* Algastmes hinnatakse-tagasisidestatakse kõike: järelehääldamist, sõnatähenduse taipamist, vaatlus-, vestlus-, lugemisoskust, õigesti ja ilusa käekirjaga tehtud harjutust, ärakirja jne.
* Kirjutamisel hinnatakse-tagasisidestatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus ;
# TV täitmine;
# kirjalikud kontrollharjutused ;
# keelelised kontrolltööd

III trimestri lõpul hinnatakse järgmisi osaoskuseid (kajastuvad eKoolis tunnistusel):
• Tead õpitud sõnade tähendust, oskad sõnu hääldada ja kirjutada, tunned hääldusmärke. Loed ilmekalt ning õige intonatsiooniga.
• Oskad moodustada lauseid kestvas olevikus (omandatud sõnavara piires).
• Mõistad loetud teksti õpitud sõnavara piires.
• Oskad kasutada asesõnu.
• Oskad kasutada eessõnu.
• Oskad esitada kas-küsimust ja sellele vastata.


Osaoskuste hindamisel on kasutusel tähed:
T - tead ja oskad
P - pead veel harjutama
O - oskus omandamata

Lisaks on eKoolis kasutusel tähekombinatsioon KH (kujundav hindamine), millele järgneb selgitus, milline on osaoskuse saavutus.
Kasutusel (eKoolis) on ka kirjaliku töö puhul saavutatud punktide arv, mille puhul selgitusse on lisatud maksimumpunktid ja viide osaoskustele.

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö (õigeid vastuseid alla 50%) järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö (TEST) sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub sõnalise hinnanguga pärast töö tegemist / esitamist. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik 10 päeva jooksul.
Kirjaliku töö ebaõnnestumisel on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ja sooritada töö kokkulepitud ajal uuesti. Konsultatsioon esmaspäeviti 14.00-14.45 ruumis 412.
Konsultatsioonitunnis saab õpilane
1) Küsida õpetajalt abi või selgitusi teema kohta, mis on talle raske
2) Teha järele puudumise tõttu tegemata töid
3) Uuesti vastata ebaõnnestunud tööd

Õppekomplekt:
Ü. Kurm, Ene Soolepp "I love English" 1., Book + WB + CD, Studium 2011