Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 8a prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anneli Auväärt

vene keele õpetaja

Kontakt: anneliau@oesel.edu.ee

Loodud: 26. veebruar 2020. a. kell 19.33
Muudetud: 26. veebruar 2020. a. kell 19.33

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, III trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Vene keele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, omandada oskus märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme, mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid ( nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL (9.-13.03):
1. Tund 11b. Tekst: Minu päevaplaan..Lk.127-128
2. Tund 11b. Minu päevaplaan. TV.t.11b
3. Jutustame oma päevast. Grammatikaharjutused.

II NÄDAL (16.-20.03):
1. Tund 11v. Asesõnad alaleütlevas käändes.. Lk.129-130, TV.11v
2. Kordamine: h. 11-16,11-17 lk.131
3. Kordamine KT-ks: 11. tsükkel.

III NÄDAL (23.-27.03):
1. KONTROLLTÖÖ: 11. tsükkel. - 23.03
2. Tund 12a.Minu harrastused. Sõnavara lk.132-133, 137
3. Tund 12a. h.12-1 lk.133-134. Armastama mida? h.lk.135

IV NÄDAL (30.03-3.04):
1. Tund 12a. H.12-6 lk.136, sõnavaraharjutused.
2.- 3. Tund 12b. Tekst: Minu harrastused. Lk.138-139, TV.t.12b

V NÄDAL (6.-10.04):
1. Jutukese koostamine: Minu harrastused. Grammatikaharjutused.
2. Jutustame oma harrastustest. Iseseisev töö.
3. Tund 12v. omadussõna ja nimisõna käänamine alaleütlevas käändes.Lk.140-143

VI NÄDAL (13.-17.04):
1.-3. Tund 12v. Töölehed.

VAHEAEG

VII NÄDAL (27.04 - 1.05):
1. Kordamine KT-ks: 12 tsükkel.
2. KONTROLLTÖÖ: 12 tsükkel. - 28.04.
3. Loovtööd.

VIII NÄDAL (4.-8.05):
1. -2.Tund 2b. Omadussõna, määrsõna. Lk.31-34
3. TK: omadussõna, määrsõna. Loovtöö.

IX NÄDAL ( 11.-15.05):
1.-2.Tund 3a. Liiklus, tee juhatamine. Lk.35-42.
3. Tund 3.v. Seestütlev kääne. Lk.47-50

X NÄDAL (18.-22.05):
1. Tund 3.v. Seestütlev kääne. Töölehed.
2. Kordamine KT-ks: 3.tsükkel.
3. KONTROLLTÖÖ: 3.tsükkel. - 21.05

XI NÄDAL (25.-29.05):
1.-3. Loovtööd. Kordamine.

XII NÄDAL (1.06):
1. Kooliaasta lõpetamine.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - III trimestri teemad: pühad, päevaplaan, huvialad ja harrastused, liiklus, tee küsimine ja juhatamine.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks kasutada sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas III trimestril läbitud keelematerjali: kuupäev, millal?, kellaaeg, alaleütlev ja seestütlev käände,omadussõna ja määrsõna.
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja anda tagasisidet õppeedukuse kohta.
Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundaval hindamisel lähtutakse õpilase arengu võrdlemisest tema eelneva tasemega, kokkuvõtva hindamise puhul võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega.

KT9, KT10, KT11, KT12, KT-3 - arvestuslikud hinded
Jutustamine: Minu päev. Huvialad. - arvestuslikud hinded
Kodutööd, suulised vastamised - 1 kokkuvõttev hinne
Tunnikontrollid, sõnade tööd - iga töö 1 arvestuslik hinne

Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
Hindeid on võimalik parandada ja puudumiste korral arvestuslikke töid järele teha 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist. Tegemata töö kohal on märge "0", mis asendub hindega, kui töö on järele tehtud. Poolaasta lõpus hinnatakse tegemata tööd hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse samuti hindega "1" ja ei kuulu parandamisele. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav arvestuslik hinne.
Hindamise normid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioonid registreerimisel E kell 14.30-14.15 ruumis 410
Õpik: Inga Mangus: "Kiirelt ja lõbusalt 7.klass. "Töövihik 7.klass. " Kiirelt ja lõbusalt 8.klass".
Õpetaja koostatud materjalid.