Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 12a_keelegrupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Riina Haljas

inglise keele õpetaja

Kontakt: rinkin@oesel.edu.ee

Loodud: 26. jaanuar 2020. a. kell 17.21
Muudetud: 2. veebruar 2020. a. kell 12.06

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, Eksami ettevalmistuskursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2019/2020 II kursus kestab 09.12.19- 27.03.20

I nädal
1. -3. U10 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused

II nädal
4. -6. U11 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused

vaheaeg

III nädal
7.-9. U12 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused


IV nädal
10.-12. U13 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused


V nädal
13.- 15. U14 U11 lugemis, kuulamis ja keelestruktuuride oskused


VI nädal
16. riigieksami kuulamisülesanded
17.riigieksami keelestruktuurid; suulise eksami individuaalne harjutamine
18. kirjade kirjutamise ülesvaade ja ülesanne; riigieksami lugemisülesannete tagasiside; lisaül eksamikordamiseks

VII nädal
19. CAE eksami kuulamisül /esitada kiri
20. CAE eksami keelestruktuurid ; suulise eksami individuaalne harjutamine
21. CAE eksami lugemisül ; suulise eksami individuaalne harjutamine; lisaül eksamikordamiseks

VIII nädal
22. riigieksami kuulamisülesanded /esitada essee
23.riigieksami keelestruktuurid; suulise eksami individuaalne harjutamine
24. reportide kirjutamise ülesvaade ja ülesanne; riigieksami lugemisülesannete tagasiside; lisaül eksamikordamiseks

IX nädal
25. CAE eksami kuulamisül /esitada report
26. CAE eksami keelestruktuurid ; suulise eksami individuaalne harjutamine
27. CAE eksami lugemisül ; suulise eksami individuaalne harjutamine; lisaül eksamikordamiseks

vaheaeg

X nädal
28. riigieksami kuulamisülesanded
29.riigieksami keelestruktuurid; suulise eksami individuaalne harjutamine
30. CAE kirjutamise teiste ül ülesvaade ja ülesanne; eksami lugemisülesannete tagasiside; lisaül eksamikordamiseks

XI nädal
31.CAE eksami kuulamisül
32. CAE eksami keelestruktuurid ; suulise eksami individuaalne harjutamine
33. CAE eksami lugemisül ; suulise eksami individuaalne harjutamine; lisaül eksamikordamiseks

XII nädal
34. riigieksami kuulamisülesanded
35.riigieksami keelestruktuurid; suulise eksami individuaalne harjutamine
36. CAE kirjutamise teiste ül ülesvaade ja ülesanne; eksamilugemisülesannete tagasiside; lisaül eksamikordamiseks

XIII 23.-27.märts
37.-38. CAE suuliste ja kirjutamiste harjutused ; riigieksami proovieksam

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased teavad riigieksami ja CAE eksami osasid, on teinud keele osaoskuste arenduse harjutusi ja harjutanud erinevate tüüpülesannete lahendamist.

Hindamine üles

Kursuse hinne koosneb:
töövihik U10-U14 ülesannete esitamine 10%
kiri 10%
essee 10%
report 10%
CAE tasemel veel erinevad kirjutamised/ riigieksami kirjutamisosa proovieksam 10%
proovieksam (riigieksam)/ CAE taseme kirjutamise proovieksam 20%
suulise eksami ül (individuaalselt õpetajaga) 10%
kodutööna tehtud lugemisül esitamine 10%
kohalkäimine ja tunniül saadud töölehtede harjutused (kuulamised ja keelestruktuurid) 10%