Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 17. jaanuar 2020. a. kell 15.15
Muudetud: 17. jaanuar 2020. a. kell 15.15

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I NÄDAL
Kaudne kõne.
Kaudsed küsimused.

II NÄDAL
Kunst. Maalikunst. Inglise kuulsad maastikumaalijad J. Constable ja W. Turner
Ajavormid. Kaudne kõne, saatelause minevikus.

III NÄDAL
Mida on pildil kujutatud?
Kuidas kirjeldame pilti?

IV NÄDAL
Kordavad ülesanded. Kordame kaudset kõne.
Grammatikaülesanded eessõnadele, kaudsele kõnele.
Laulame jõlulaule, soovime häid soove pühadeks.

V NÄDAL
Suur Londoni tulekahju.
Lugemine, töö sõnavaraga.
Räägime looduskatastroofidest ja inimese poolt tekitatud katastroofidest.

VI NÄDAL
Raha.
Kas 1000$ on suur või väike raha.
Money matters - loeme teksti ja arutleme selle põhjal.
VII NÄDAL
Sõnavara.
Nimisõna, omadussõna, tegusõna. Sõnade moodustamine tüve järgi.

VIII NÄDAL
Tingimuslaused.
0, I, II tüübi tingimuslaused.
Raport. Kuidas kirjutada raportit.
IX NÄDAL
Suusalaager

X NÄDAL
Muuseumid. The Foundling Museum
Loeme teksti ja räägime sellest muuseumist.
XI NÄDAL

XII NÄDAL

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II poolaasta lõpuks õpilane:
1) teab väljendeid sõnaga turn
2) oskab vormistada ja kirjutada kirja sõbrale
3) oskab moodustada küsijätke
4) oskab vestelda oma suveplaanidest
5) oskab lausetes kasutada järgmisi aegu: the Past Simple/ Continuous/ Perfect; the Present Simple/ Continuous/ Perfect; the Future Simple, the Present Perfect Continuous
6) oskab moodustada omadussõnast määrsõnu -ly liite lisamisega
7) oskab kasutada väljendeid used to, be used to doing sth, you should (not) have done
8) oskab moodustada lauseid passiivis (present/past simple, present continuous)
9) oskab vestelda/ kirjutada spordist oma peres ning ametitest, taskurahast, reisimisest (a'- 10 lauset)
10) oskab jutustades kasutada otsekõne asemel kaudkõnet
11) teab tingimuslausete 0/ I/II tüübi reegleid ja oskab selle järgi tingimuslauseid moodutada
12) oskab moodustada nimisõnast tegijanime( art-artist)
13) teab reeglit ja oskab lausetes kasutada much/ many/ a lot of; (a) little / (a) few
14) on omandanud õppetükkide 10-19 sõnavara + väljendid, kasutab õpitud sõnavara jutustamisel, suhtlemisel
15) oskab kirjeldada suvalist pilti 10 lausega

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Poolaastahinne kujuneb:
kontrolltööde/sõnavaratööde hinded
Jooksev igapäevase õppetöö käigus saadud hinded (suuline, kirjalik, sõnavara)

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval 15.00-15.45 ruumis 002 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral reeglina 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Üldjuhul toimub järelvastamine õpetaja juures kabinetis 002 neljapäeval peale 7. tundi või mingil muul ajal vastavalt kokkuleppele õpetajaga.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui veerandi lõpuks tööd järele ei vastata.