Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 23. november 2019. a. kell 08.18
Muudetud: 27. november 2019. a. kell 16.50

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

https://www.oesel.ee/kg/m/ak/bin/voorkeeled.pdf

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Nov 25-29
1) My week. Sagedusmäärsõnad always, usually, sometimes, never (TB p 47 ex 10-12)
2) The Present Simple abitegusõna do/ does. Tegusõna lihtmineviku 3. pöördes Do you...? Yes, I do / No, I don't
3) Revision, WB p 40-42 . Word test unit 7. Talk about your days. TB p 52 ex 11

Dec 2-6
1) Clowns. Bobo and Button. Describing (inimese kirjeldamiseks vajalik sõnavara)
2) The Present Simple / ainsuse 3. pööre (TB p 51-52 ex 7-9) go/ goes (TB p 52 ex 10, WB p 46 ex 7-8)
3) TB p 48-50 omadussõna võrdlusastmed (WB p 43 – 45 ex 1-6)

Dec 9-13
1) Revision for a test WB p 47- 48 ex 9-11 Word test unit 8
2) Ball games. Different games. TB p 54-57 ex 1-8 WB p 49-51 ex 1-5
3) 12.12.2019 - Test unit 7- 8

Dec 16-20
1) Christmas. Jõulukombed Eestis, Britannias, USA-s
2) Christmas activities.
2) Christmas activities.

KOOLIVAHEAEG 21.12 - 05.01.2020

Jan 6-10
1) Sõnavara kordamine, omadussõnade võrdlemine (–y lõpulised). Omadussõna ülivõrre (pikad sõnad) (TB p 58 ex 10-11 WB p 52 ex 6-9)
2) Unit 10: Round-up, revision of unit 6-9; tegusõna -> nimisõna (draw -> drawing), TB p 60-61. Texts "Stars", "Cleaners" (TB p 62-63)
3) Show what you know: teemade kordamine TB p 64-65; WB p 58-59 ex 4-5

Jan 13-17
1) Grammatika kordamine, WB p 55-57 + kordavad harjutused WB p 57-58, 60
2) Revision for the test
3) 16.01.2020 - TEST (kokkuvõttev töö unit 6-10). WB p 62-63 ex 10-12

Jan 20-24
1) Unit 11: Picnic (TB p 66-68 ex 1-5; WB p 64. Do/ does; TB p 69 (7), WB p 65-67 (ex 4-7b)
2) Unit 11. Omadussõnade ülivõrre (B p 68-69 ex 6, WB p 67-68). Omadussõnade võrdlusastmed, TB p 70-71. Sõnavara kordamine.
3) Unit 11 tööleht. Tutvumine unit 12 sõnavaraga, WB p 69

Jan 27-31
1) Unit 12: Help (TB p 72-74, WB p 69)
2) Unit 12: Wh-questions (TB p 75, 77, WB p 70)
3) Street safety rules, traffic rules. TB p 76

Feb 3-7
1) Unit 12: Street Safety Rules (a poster). Küsimuste moodustamine. Am/is/are (WB p 73-74 ex 1).
2) Unit 12: WB p 71-72 - omadussõnade võrdlusastmed. Kordamine.
3) TEST (Unit 11-12) - 06.02.2020. Unit 13 sõnavaraga tutvumine. Yesterday (TB p 78), was/were

Feb 10-14
1) Unit 13: was/were (not) (TB p 82; WB p 74-76). This year/last year
2) Unit 13: Lihtminevik, ajamäärused (TB p 78-81, WB p 74), "A Burglar"
3) Unit 13: eessõnad (TB p 83; WB p 76-77)

Feb 17-21
1) Unit 13: dialogues (TB p 84, WB p 78). Kordamine
2) Unit 13 tööleht kinnistamiseks, sõnavara kontroll.
3) Eesti päev

KOOLIVAHEAEG 22.02 - 01.03.2020

March 2-6
1) Unit 14: Järgarvsõnad.
2) The Present Simple / The Past Simple. TB p 90, WB p 82-85.
3) (TB p 88-89 ex 6-8) Töö tekstiga "A Visit"+ väljendid; lihtmineviku ajamäärused (WB p 81-82)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

II trimestril õpilased
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa (unit 7-14).
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles
4. Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
5. Oskavad moodustada nimisõna mitmust. Teavad enamlevinud erandeid ( children, mice etc)
6. Oskavad rääkida ja kirjutada oma hommikust ja mõnest nädalategevusest; oma sõbrast; oma pere ja sõprade sportlikest tegevustest
7. Teavad lihtoleviku ( the Present Simple) kasutamist ( like/likes, don’t/doesn’t) ja oskavad moodustada lihtoleviku ainsuse 3. pööret;
8. Teavad küsisõnu; oskavad vastata erinevatele kas-küsimustele,
9. Oskavad kasutada tegusõna be olevikus ja lihtminevikus (am/is/are; was/were),
10. Oskavad moodustada lihtsamaid lauseid lihtminevikus (reegliparased ja ebareeglipärased tegusõnad),
11. Oskavad kasutada väljendeid, mis seotud hädaolukordadega,

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 2., Studium 2012 (õpik, TV, CD)