Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 8a, 8b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Virge Lember

klassiõpetaja

Kontakt: virge.lember@oesel.edu.ee

Loodud: 21. november 2019. a. kell 15.15
Muudetud: 16. detsember 2019. a. kell 13.55

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

A-võõrkeele õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteoseid, sõnaraamatuid, internetti), et leida vajalikku infot teisteski valdkondades ja õppeainetes.

https://oppekava.innove.ee/pohiharidus/voorkeeled/a-voorkeel-2/

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

25.-29. november
1) Unit 7 Money Matters. Raha olulisus igapäevaelus, rahaga ümberkäimine. Mõttepauside täitmine sõnadega. Sõnade tuletamine SB 1, 2, 3; WB 1, 2, 3
2) "One Thousand Dollars" - töö tekstiga. Sõnade tuletamine. Modaalverbid: much/ many/ a lot; little/ a little/ a few SB 4, 5, 6, 7; WB 4, 5, 6
3) "One Thousand Dollars" - töö tekstiga. Ümberjutustus SB 8, 9,10,12; WB 9

2.-6. detsember
1) Tingimuslaused (zero, first, second). Grammatika harjutamine WB ex 7, 8
2) Graafiku kirjeldamine. Grammatika harjutamine (tingimuslaused, modaalverbid) WB p 52-53
3) Unit 8 Museums. Vestlus telefonis. Homofonid SB 1, 2, 3; WB 1, 2, 3

9.-13. detsember
1) "The Foundling Museum" - töö tekstiga. Tingimuslaused. Sõnavara harjutamine SB 4, 5, 6; WB 4, 5, 6
2) "The Foundling Museum" - töö tekstiga. Sõnavara harjutamine SB 7, 8, 9; WB 7, 8
3) Muuseumi kohta info otsimine ja telefonivestluse esitamine SB 11, 12; WB 9, 10

16.-20. detsember
1) Unit 8 töölehe ülesanded. Tingimuslaused.
2) Unit 9 Time. Kujundid, matemaatilised tehted. Sõnade tuletamine SB 1, 2, 3; WB 1, 2, 3
3) Kujundite kirjeldamine. Sõnade tuletamine, tingimuslaused SB 4, 5; WB 4, 5, 7

23. dets – 5. jaan KOOLIVAHEAEG

6.-10 jaanuar
1) Ajaleheartikli lugemine. Tingimuslaused, sõnavara kinnistamine SB 6, 7, 8; WB 6, 9,11
2) Ajakapsli kirjeldamine, esitluse ettevalmistamine SB 9, 10;11 WB 8, 10, 12
3) Esitluse ettevalmistamine ja läbiviimine

13.-17. jaanuar
1) Tegusõna "turn" kasutamine. Dialoogi koostamine, täringumäng. Tingimuslaused SB 1, 2, 3, 4; WB 1, 2, 4
2) Arvamuse avaldamine ja küsimine, tänapäeva kool. Tingimuslaused, eessõnad. Sõnavara kinnistamine SB 5, 6, 7; WB 3, 5, 6
3) Sõnade seletamine. Turvalisus. Kirja kirjutamine. Nimisõna vs tegusõna SB 8, 9, 10; WB 7, 8

20.-24. jaanuar
1) Test 10. Unit 11 Sponsored walk. Sõnavara ja eessõnad WB ex 1-2
2) Viisakusväljendid abi palumisel, tunnete väljendamine. Eessõnad, if/when. Tingimuslaused SB 4, 5; WB 3, 5, 7
3) E-kiri - töö tekstiga. If/ unless. Tingimuslaused. Sõnavara kinnistamine SB 6, 7, 8; WB 4, 6, 8

27.-31. jaanuar
1) Juhised heategevuslikuks ürituseks. Internetist info otsimine SB 9, 10, 11; WB 9, 10
2) Kirja kirjutamine. SB 12, 13; WB 11
3) Unit 12 Adventures. Lugude jutustamine ja kuulamine. Häälduse eripärad. SB 1, 2, 3; WB 1, 2

3.-7 veebruar
Suusalaager

10.-14. veebruar
1) Töö tekstiga "The tin that resisted...". Umbisikuline tegumood (am/ is/ are being helped) SB 4, 5, 6; WB 3, 4
2) Töö tekstiga. Unless, as soon as, in case when kasutamine. Sõnavara harjutamine SB 7, 8, 9,10; WB 5, 6
3) Rääkimine seiklustest ja reisimisest. Pildi kirjeldamine. Puhkusest kirjutamine. SB 11, 12, 13; WB 7, 8

17.-21. veebruar
1) Kordamine ja kinnistamine.
2) Unit 13 Names. SB 1, 2; WB 1, 2
3) Eesti päev
24. veeb – 1. märts KOOLIVAHEAEG

2.-6. märts
1) Unit 13 Names. Nimed inglise keelt kõnelevates maades ja mujal. Pereliikmete nimetused. Umbisikuline tegumood (was/ were abolished) SB 1, 2; WB 1, 2
2) Inimeste tutvustamine, nimedest ja seadustest rääkimine. Umbisikuline tegumood SB 3, 4, 5 WB 3, 4
3) Töö tekstiga. Sõnavara harjutamine SB 6, 7, 8; WB 5, 6

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

8. klassis õpilane:
* omandab vajaliku sõnavara ja suhtlemisfraasid õppetükkide kaupa;
* mõistab õpitud sõnavara piires endale tuttaval teemal kõike olulist;
* oskab vestlust alustada ja lõpetada;
* räägib/kirjutab etteantud teemal;
* tutvub Briti, Ameerika kirjandusega, kunstiga;
* oskab koostada intervjuu jaoks küsimusi ja intervjuud läbi viia;
* oskab leida internetist vajalikku infot ja teha kokkuvõtet;
* oskab pilti kirjeldada;
* oskab kirjutada e-kirja, päeviku sissekannet, graafikut kirjeldada;
* oskab kasutada õpitud ajavorme;
* oskab kasutada omadussõna ja määrsõna, moodustada omadussõnast määrsõna (-ly);
* oskab moodustada lauseid umbisikulises tegumoes (are/were held);
* oskab sõnu tuletada sobivate liidete abil;
* oskab kasutada lauses: neither, nor ja both;
* oskab moodustada lauseid kaudkõne jaatavas, küsivas lauses nii olevikus kui minevikus;
* oskab kasutada lauses sobivaid eessõnu;
* oskab kasutada lauses: much/ many/ a lot; litte/ a litte/ a few;
* tutvub tingimuslausetega (zero, first, second).

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Inglise keele kokkuvõttev hinne tunnistusele kujuneb I trimestri (2. sept kuni 22. nov), II trimestri (25. nov kuni 6. märts) ja III trimestri (9. märts kuni 2. juuni) lõpus + aastahinne (trimestri kokkuvõtvate hinnete põhjal) õppeaasta lõppedes.
Protsessihindeid saab õpilane kontrolltööde, sõnade tööde (hõlmavad selle õppetüki raames õpitud sõnavara ja väljendeid), kodutöö, tunnitöö, töövihiku ja õpiku harjutuste (valikuliselt), kodus õpitud teksti jutustamise jms eest. Kui trimestri kokkuvõttev hinne on kahe hinde vahel, siis jäävad otsustavaks kontrolltööde hinded.

JUTUSTAMINE:
Hinne „5“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
„4“ - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
„3“ - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas.
„2“ - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates.
„1“ - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele.

KONTROLLTÖÖD/TESTID:
Hinne
„5“ 90-100%
„4“ 75-89 %
„3“ 50-74 %
„2“ 25- 49%
„1“ 0 – 24%

Õpilasel on kohustus ebaõnnestunud töö, mida on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» järele vastata 10 päeva jooksul alates töö toimumise päevast. Kui õpilane puudub kohustusliku hindelise töö tunnist vm arvestuslikust õppeülesandest märgitakse eKooli päevikusse märk „0“. Hindelise töö järeletegemine on kohustuslik. Märk "0" asendub hindega pärast töö tegemist/esitamist või "1"-ga, kui 10 päeva jooksul ei ole tööd järele vastatud.

Kui õpilasel on kodutöö tegemata, siis on tal samal päeval võimalus oma tegemata töö ära teha peale tunde õpitugis (graafik klassis seinal). Kui õpilane seda võimalust ei kasuta, on kodutöö hinne "1" ja seda enam parandada ei saa.

Konsultatsioon ja järelvastamine esmaspäeviti kell 15.00-15.45 ruumis 403 või muul ajal kokkuleppel õpetajaga. Enne järelvastamist peab õpilane esitama ebaõnnestunud töö kohta nõuetekohase vigade paranduse.

Vajalikud töövahendid:
* "I Love English 6" õpik ja töövihik
* jooneline kaustik (24-leheline)
* kirjutusvahend
* värvilised viltpliiatsid või tintenpen
* mapp (kiirköitja) töölehtede jaoks

Õpilase hindamine, kellele on rakendatud IÕK:
1) arvestatakse õpilase õpioskuste iseärasustega;
2) kasutatakse diferentseeritud ehk õpilase võimeid ja arengut arvestavat hindamist;
3) kontrollimisel kasutatakse lihtsustatud või vähendatud materjaliga tööd;
4) hinnatakse väiksemate osade kaupa.

NB! Kui õpilasel on kõik poolaasta jooksul sooritatud tööd ebaõnnestunud st tehtud hindele "2", siis peab ta tegema trimestri lõpus arvestusliku kontrolltöö selle trimestri olulisemate grammatika teemade kohta.