Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Irina Mulenok

inglise keele õpetaja

Kontakt: irina@oesel.edu.ee

Loodud: 17. november 2019. a. kell 14.33
Muudetud: 2. märts 2020. a. kell 22.47

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainete

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.trimester kestab 25.november 2019 - 6.märts 2020

I nädal
1. Kordamine R lk.151 . Tekst "Elu"
2. Kordamine kontrolltööks : 14.tsükkel, tööleht
3. KONTROLLTÖÖ: 14 tsükkel. - 27.11
Tund 15a sõnad

II nädal
1. Tund 15a. Kui vana sa oled? .Dialoogid, R lk.153
2.Kui vana sa oled? R lk.154; Tv T15a
3. T15b, Värvid

III nädal
1. -2.Tund 15b. Värvused. Tv T15b
3. T 15v. Roditelnõi kääne (seest- ja alalütlev k.) -Kus?, Kust?

IV nädal
1. T 15v. Roditelnõi kääne - ei ole Keda?, Kelle oma?
2. Kordamine KT-ks: 15 tsükkel. Jõululuuletus.
3. KONTROLLTÖÖ (avatud materjalidega) : 15.tsükkel - 18.12
Talv - mõistekaart; jõulupilt,-soovid)

VAHEAEG

V nädal
T16a.Väga hea või jama! (hinnangu andmine) T16b.Riietus.
2.T16b.Riietus Tv T16b
3.T16v.Kus?Kuhu?Kust?

VI nädal
1. KinnistamineT16v. R lk.170-172
2.Kordamine: 16.tsükkel .
3.KONTROLLTÖÖ - 16.tsükkel - 15.01
T17a väljendid.

VII nädal
1. T17a.Kaupluses. Kui palju maksab? Dialoogid.
2. T17b Loomad. Tv 17a. Dialoogide vastamine.
3. Loomad. Tv 7b. Tekst:Kodu- ja metsloomad.

VIII nädal
1. T17v. Omastavad asesõnad - teie oma, meie oma . Sõnavara kontroll
2. Kordamine: 17.tsükkel ; tõlkeharjutus
3. Kordamine kontrolltööks, tööleht.

IX nädal
1. KONTROLLTÖÖ - 17.tsükkel - 4.02
T18a sõnad ja väljendid
2.T18a. Kellaaeg. Tv 18a
3.T18b. Kehaosad. Tv 18b.

X nädal
1.-2. T18v Nimisõna - Kellele? /datelnõi kääne/ . Tegusõnade pöörded. Tv T18v
3. Kordamine kontrolltööks, tööleht.

XI nädal
1. Kontrolltöö - 18.tsükkel - 18.02
T19a väljendid ja sõnad.
2. T19a.Mul on halb. Dialoogid.
3. T19b.Iseloom ja välimus.Omadussõna + nimisõna

Vaheaeg

XII nädal
1. -2. T19b.Iseloom ja välimus. T19v. Kellega?millega? (tvoritelnõi k/ kaasaütlev kääne) Tv 19v
3. Kordamine : 19.tsükkel. Tekst "Olla haige või mitte". Kokkuvõte 2.trimestrist.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane:
1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
2) mõistab õpitud temaatika piires olulist - II trimestri teemad: nõustumine/keeldumine/ põikleva vastuse andmine; hinnangu andmine; numrid 100-1000; Kui vana sa oled?; Mis kell on?; riietus, värvid; loomad; keha ning enesetunne ja haigused, välimus ja iseloom.
3) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest adapteeritud tekstidest;
4) oskab kasutada vajaliku info saamiseks sõnaraamatut, internetti;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile vastata, koostada minidialooge näidete põhjal;
6) oskab kasutada kõnes ja kirjas II trimestril läbitud keelematerjali: omadussõna + nimisõna roditelnõi, datelnõi ja tvoritelnõi käändes (kus? kuhu? kust? kellele?millele? kellena? kellega?); järgarvsõnad (mitmes? mitmendas klassis?); omastavad asesõnad
7) oskab töötada iseseisvalt, grupis ja rühmas;
8) suudab mõista tuttaval keelematerjalil põhinevat õpetaja ja kaasõpilaste kõnet.

Hindamine üles

Õpitulemuste hindamise aluseks on õppekava üldosas sätestatud hindamise põhimõtted. Hindamise täpsem korraldus määratakse kooli õppekavas. Hindamisel kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist. Kujundava hindamise puhul keskendutakse eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Kujundaval hindamisel kasutatakse hinnanguid ja antakse juhiseid õpitulemuse parandamiseks ( väga tubli, tubli, harjuta, korda konkreetset materjali jne). Kokkuvõtval hindamisel võrreldakse õpilase saavutusi taotletavate õpitulemustega. Praktiliste tööde ja ülesannete puhul hinnatakse nii tulemust kui ka protsessi.


Õppeveerandi kokkuvõtva hinde kujunemine
* Õppetöö käigus hindeline ja kujundav hindamine/ protsessihinded :
- suulised vastused
- ettevalmistusega ja ettevalmistuseta tunnitöö, kodutööd,
- sõnavara (sõnad + fraasid õigekiri ja tähendus) tundmise kontrollimine , mille eest saadud hinded on arvestusliku osakaaluga ning mis tuleb puudumise korral järele vastata
- TV hindamine valikuliselt
* Kokkuvõtvad hindelised tööd : 5 kontrolltööd

Trimestrihinne pannakse välja õppeveerandi jooksul saadud arvestuslike hinnete ja õppetöö käigus saadud protsesshinnete (suulised vastused, sõnavara omandamine,kodused tööd ,tunnikontrollid, jne.) alusel. Arvestuslikel hinnetel on suurem kaal. Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav hinne.

Kirjalike tööde hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%

Kõik testid, s.h. tööd sõnavarale peavad olema sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
Igale tööle on üks järeltöö võimalus. Puudumiste korral tuleb kontrolltööd ja sõnavarakontrollid järele teha. Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis veerandi lõpus asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 ja ei kuulu parandamisele.
Tööd tuleb parandada 10 päeva jooksul töö kättesaamise päevast. Kolm tegemata kodust tööd hinnatakse "1"-ga ja seda hinnet parandada ei saa.
Positiivse trimestrihinde saamiseks võib olla vaid üks mitterahuldav kontrolltöö või kokkuvõttev hinne.

Õppematerjal:
I.Mangus - Kiiresti ja lõbusalt. Õpik ja töövihik 6.klassile.
Õpetaja lisamaterjalid.
Konsultatsioonid EELNEVAL KOKKULEPPEL teisipäeviti kell 14.45 ruumis 204