Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (V): 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Ave Jõgi

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: ave.jogi@oesel.edu.ee

Loodud: 13. november 2019. a. kell 14.47
Muudetud: 15. jaanuar 2020. a. kell 15.26

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

B-võõrkeele kui teise omandatava võõrkeele õpe võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas.
Põhikooli B-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal
Tutvume käändetabeliga.
Keda ma tean? Keda ma armastan? Asesõna käänamine-keda?
II nädal
Käändetabel ei ole keda? ei ole mida?
Kes on? Luuletus.
III nädal
Kuidas õppida luuletust?
Luuletuse õppimine, vastamine.
IV nädal
Mul ei ole venda/õde. Räägime veel käändetabelist.
Omadussõna ühildamine nimisõnaga.
Jõulud, jõulutemaatika, sõnavara, joonistamine, multikad.
V nädal
Kordamine.
Mulle/sulle/talle jne meeldib-ei meeldi
Armastan/ei armasta mida?

VI nädal
Ilm.
Milline? Kuidas?
VII nädal
Räägime ilmast.
Milline ilm sulle meeldib?/ei meeldi
Dialoogid.
VIII nädal
Kontroll ilma sõnavarale
Harjuta, mängi, korda
IX nädal
Kool. See on minu kool. See on minu klass.
Kooli sõnavara.
Kool ja klass. Missugune on sinu kool? Klass?
Kordame sookategooriat.
X nädal

XI nädal

XII nädal

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

-Õpilane orienteerub vene keele käänete süsteemis
-oskab omadussõna ühildada nimisõnaga
-oskab rääkida, mida tal on ja mida ei ole(kes või keda?)
-oskab rääkida, mida ta armastab ja mida mitte.
-oskab kasutada õiget käänet küsimustega mida? keda?
-oskab tegusõna "armastama" pöörata
-oskab kasutada sõna "meeldima" - mulle/sulle/talle meeldib/meeldivad
-orienteerub nimisõna sookategoorias, oskab sõnu sookategooria järgi grupeerida ja kasutada koos omadussõnaga.
-tunneb kooliga seotud sõnavara ja oskab kirjeldada enda kooli ja klassi.

Hindamine üles

Tunnikontrollid,etteütlused, kodutööd, vastamised, dialoogid, sõnade tööd ( õigekiri+tähendus), tunni töö
Kõik hinded on võrdse kaaluga.
Tööle järeltöö võimalust ei ole. Lõpuhinne kujuneb kõikide hinnete keskmisest, kusjuures maha enne hinde panemist "kustutatakse" kõige halvem hinne. Ühe "mitterahuldava" hinde saab ümber vastata õpilane, kellel palli võrra paremast hindest jääb puudu 0,1 punkti(näiteks tuleb keskmine hinne 3,4, aga õpilane on motiveeritud hinnet "4" saama). Selline võimalus antakse õpilasele, kellel tunni korra ja kohustustega ei ole esinenud probleeme(õppevahendid olemas, kodused tööd tehtud). Puudumiste korral tuleb töö järele teha reeglina 10 päeva jooksul. Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1.
Hindamisnormid:
hinne 5 - 100-90%
hinne 4 - 89-75%
hinne 3 - 74-50%
hinne 2 - 49-20%
hinne 1 - 19- 0%
Konsultatsioon esmaspäeviti peale 7. tundi või õpetajaga kokkuleppel ruumis 002