Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Ajalugu: 6a, 6b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kaisa Sau

ajalooõpetaja

Kontakt: kaisa.sau@oesel.edu.ee

Loodud: 24. oktoober 2019. a. kell 13.53
Muudetud: 24. oktoober 2019. a. kell 13.53

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, II trimester

Kestvus: 2 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Ajalooõpetus aitab mõista meie ümber toimuvat ja luua tulevikuvisioone, näidates, et minevik, olevik ja tulevik on omavahel tihedalt seotud. Ajalooõpetus õpetab elu nägema erinevatest vaatepunktidest, analüüsima, sünteesima, seletama, hindama ja kirjeldama. Ajalooõpetus arendab empaatiavõimet ning rõhutab tolerantsuse olulisust. Ajalugu õpetab kriitilist ja iseseisvat mõtlemist ning eristama fakte tõlgendusest. Ajalugu õpime, et väärtustada minevikku ja traditsioone. Ajalooõpetus õpetab, toetab ja arendab üldisi õpioskusi nagu funktsionaalne lugemisoskus, arvutamisoskus, suhtlusoskus, kriitiline mõtlemine, üldistamine jt

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

13. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Iisraeli rahvas Palestiinas. Lk 88-91
14. nädal
I tund Iisraellaste usk. Lk 92-95
II tund Pärsia suurriik. Lk 96-99
15. nädal
I tund Muistne India. Lk 102-105
II tund India usk ja kultuur. Lk 106-109
16. nädal
I tund Muistne Hiina. Lk 110-111
II tund Hiina kultuur. Lk 114-117
17. nädal
Vaheaeg
18. nädal
Vaheaeg
1. nädal
I tund Kreeta lossid ja linnad. Lk 10-13
II tund Mükeene kultuur. Lk 14-17
2. nädal
I tund Kreeka kangelased. Lk 18-21
II tund Kreeka polised. Lk 22-25
3. nädal
I tund Kreeklaste usk. Lk 26-29
II tund Sparta riik. Lk 30-33
4. nädal
I tund Võitlus pärslaste vastu. Lk 34-37
II tund Kontrolltöö
5. nädal
I tund Ateena demokraatia. Lk 38-41
II tund Ateena linn. Lk 42-45
6. nädal
I tund Ateenlaste elu. Lk 46-49
II tund Teater. Lk 50-53
7. nädal
I tund Olümpiamängud. Lk 54-57
II tund Filosoofia ja teater. Lk 58-61
8. nädal
I tund Kontrolltöö
II tund Makedoonia riik ja Aleksander Suure sõjaretk. Lk 62-65
9. nädal
Vaheaeg

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Trimestri lõpuks õpilased:
-tunnevad õpitud mõisteid ja oskavad neid kontekstis kasutada
-teavad olulisemaid daatumeid
teavad, miks soovisid iisraellased Egiptusest välja rännata
-kirjeldavad iisraellaste usku
-teavad, kus ja kuidas tekkis Pärsia riik
-kirjeldavad Pärsia riigikorraldust
-võrdlevad iisraellaste ja pärslaste usku
-kirjeldavad muistsete linnade tekkimist Indias
-tunnevad indialaste kastikorda
-kirjeldavad India usku ja kultuuri
-kirjeldavad muistse Hiina riiki
-teavad, miks ehitati Suur Hiina müür
-oskavad kirjeldada Hiina kultuuri
- oskavad seletada teemakohaseid mõisteid
- oskavad kaardil näidata õpitud tsivilisatsioonide paiknemist
- tunnevad ja oskavad ajajoonele paigutada olulisi daatumeid
- võrdlevad Muistse India ja Hiina eluolu ja kultuuri
- kirjeldavad Kreeta losse ja linnu
- kirjeldavad Mükeene kultuuri
- teavad, miks Mükeene kultuur hääbus
- oskavad nimetada olulisemaid Kreeka kangelasi, eeposi ja müüte
- kirjeldavad Kreeka poliseid ja teavad, kuidas neid valitseti
- kirjeldavad kreeklaste usku ja oskavad nimetada olulisemaid jumalaid
- kirjeldavad Sparta riiki ja võrdlavad seda Kreekaga
- teavad, miks ja kuidas õnnestus kreeklastel pärslasi võita
- kirjeldavad Ateena linna ja selle valitsemist
- tunnevad olulisemaid Ateena kultuuriväärtusi ja hindavad nende tähtsust
- iseloomustavad Ateena ühiskondlikku elu ja ühiskonnakihte
- hindavad Kreeka panust kultuurile vanaajal ja tänapäeval
- teavad, miks asus Aleksander Suur sõjaretkele Pärsia vastu ja mida sellega saavutas
- kirjeldavad Aleksander Suure sõjaretke

Hindamine üles

Hindamisel kasutatakse kokkuvõtvat hindamist. Teise trimestri hinne kujuneb kahest kontrolltööst ja tunnihindest (tunnikontrollid, suulised vastamised ja tunnitööd). Tunnihinded annavad trimestri lõpuks kokku ühe arvestusliku hinde, mille osakaal lõpphindes on 1/3. Õpetaja hindab ka õpilaste vihiku täitmist, mis peavad olema korrektse välimusega (ei ole soditud, sisaldab ainult selle aine materjale, küsimused on vastatud täislausega, õpilase nimi ja klass on vihiku esikaanel). Viimase kontrolltöö hinne läheb järgmisesse trimestrisse.
Tegemata või hindele "2" või "1" hinnatud tööd on võimalik järele vastata 10 päeva jooksul pärast hinde teada saamist. Esitamata töö märgitakse nulliga, mis asendub hindega pärast töö esitamist või hindega „1” kui 10 päeva jooksul ei ole tööd esitatud. Järgi saab vastata ainult hinnet "2" ja "1". Ühte tööd on võimalik järele vastata üks kord. Tunnikontrollide ja suuliste vastamise toimumise korra üle otsustab õpetaja. Tunnikontrolli võib kirjutada ka osa õpilasi klassist, mitte terve klass korraga. Õpilane peab olema valmis vastama iga tund. Tunnikontrolle ja suulisi vastamisi järgi vastata ei saa. Kui õpilane ei ole mingil põhjusel saanud antud tunniks õppida, siis ta annab sellest õpetajale teada enne tunni algust, hilisemaid vabandusi arvesse ei võeta.
Kirjalikke tööde hindamine toimub vastavalt skaalale:
90-100% hinne „5”
75-89% hinne „4”
50-74% hinne „3”
20-49% hinne „2”
0-19% hinne „1”
Konsultatsioon toimub neljapäeviti kell 15.00 ruumis 409. Konsultatsiooni tulemisest ja teemast, mille kohta soovid teadmisi, anna aineõpetajale teada hiljemalt samal päeval kell 14.00.