Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Matemaatika: 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Enda Torga

matemaatikaõpetaja

Kontakt: enda.torga@oesel.edu.ee

Loodud: 10. september 2019. a. kell 10.29
Muudetud: 10. september 2019. a. kell 10.30

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Lai matemaatika annab ettekujutuse matemaatika tähendusest ühiskonna arengus ning selle rakendamisest igapäevaelus, tehnoloogias, majanduses, loodus- ja täppisteadustes ning muudes ühiskonnaelu valdkondades.

Gümnaasiumi laia matemaatika kursus. AVALDISED JA ARVUHULGAD
Kursuse eesmärgid:
1) korrata ja teadvustada arvude maailma ning arvutamise maailma põhimõisteid;
2) laiendada seda ratsionaal- ja irratsionaalavaldistele.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02.09.19 – 06.09.19
Sissejuhatus.
Kordamine
09.09. – 13.09.
Naturaalarvude hulk, täisarvude hulk, ratsionaalarvude hulk. Irratsionaalarvude hulk, reaalarvude hulk
Arvuhulkade omadusi. Põhitehted reaalarvudega
Reaalarvu absoluutväärtus
Arvusüsteemidest. Erinevate arvusüsteemide arvude teisendamine kümnendsüsteemi
Kümnendsüsteemi arvude teisendamine erinevatesse arvusüsteemidesse
Täisarvulise astendajaga aste
16.09 – 20.09
Ruutjuur
Arvu n-es juur
Juurte omadusi
Juurte koondamine
23.09 – 27.09
Astme mõiste üldistamine
Tehted astmete ja juurtega
Kordamine
30.09 – 04.10
Ratsionaalavaldised
Irratsionaalavaldised
Irratsionaalavaldiste tegurdamine
Murru nimetaja vabastamine irratsionaalsusest
07.10 – 11.10
Irratsionaalavaldiste lihtsustamine
14.10 – 18.10
Kordamine
KURSUSETÖÖ - 16.10

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse läbinud õpilane:
1) selgitab naturaalarvude hulga N, täisarvude hulga Z, ratsionaalarvude hulga Q, irratsionaalarvude hulga I ja reaalarvude hulga R omadusi;
2) defineerib arvu absoluutväärtuse;
3) märgib arvteljel reaalarvude piirkondi;
4) esitab arvu juure ratsionaalarvulise astendajaga astmena ja vastupidi;
5) sooritab tehteid astmete ning võrdsete juurijatega juurtega;
6) teisendab lihtsamaid ratsionaal- ja irratsionaalavaldisi;
7) lahendab rakendussisuga ülesandeid (sh protsentülesanded).

Hindamine üles

Kursuse hinne kujuneb kursuse jooksul toimunud hindeliste tööde (kontrolltöö, tunnikontroll, praktiline töö vms) punktide summa alusel: saadud punktide summa protsent maksimumpunktide summast. Hinne vastavalt skaalale: "5" 90 -100%,
"4" 75 - 89%, "3" 50 - 74%, "2" 20 - 49%, "1" 0 - 20% maksimumpunktide arvust, "0"- ettenähtud ajal tegemata jäänud töö.
Mitterahuldavalt hinnatud kontrolltööle on võimalik teha üks järeltöö tööle järgneva 10 tööpäeva jooksul.
Kui õpilane on end järeltööle registreerinud, kuid puudub sealt põhjuseta, siis ta enam uut järelevastamise võimalust ei saa, v.a kokkuleppel aineõpetajaga.
Õpilane, kes on puudunud 10 või enam tundi kursuse mahust, sooritab hindelise arvestuse, mille hinne on ühtlasi kursuse hinne. Arvestuse määramisel ei loeta 10 tunni hulka kooli esindamisega seotud puudumisi.
Konsultatsioon toimub tunniplaani kantud ajal, osalemine tuleb eelnevalt õpetaja juures registreerida.
Õpilase kohustuslikud töövahendid:
* kalkulaator
* vihik/-kaustik vms
* mittekustuv kirjutusvahend
* joonestusvahendid (igapäevaselt joonlaud ja harilik pliiats; teised joonestusvahendid etteteatamisel).