Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 7_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Maren Asumets

võõrkeeleõpetaja

Kontakt: maren@oesel.edu.ee

Loodud: 4. september 2019. a. kell 00.12
Muudetud: 4. september 2019. a. kell 00.12

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes

Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses teiskeelses keskkonnas iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal 2.-6. september
1) Sissejuhatus, ainekaardi tutvustus. Summer Holidays. Unit 1 TB p 7,8,10 Kas- küsimustele lühivastustega vastamine, WB ex 1,2
2) Past simple/past continuous TB ex 3,4: WB ex 3,4; TB ex 11-summer holidays
3) E-kirja kirjutamine TB p 10, WB p 9 ex 8. Tõlkelaused WB p 6

II nädal 9. - 13. september
1) Käsud ja keelud WB p 7-8,10. Beach Huts TB ex 7,8,9
2) Suvevaheajast kirjutamine. WB ex 10 p 10.
3) Unit 2 Books. Raamatutest rääkimine TB p 14-15. WB p 11-12 . Küsisõnad what/ which.

III nädal 16. - 20. sept
1) Dialogues. Agree/disagree (TB p 14-15). Reading in my family. The Beginning of Adventures, part 1, TB p 16-17.
2) WB p 13 - asesõnad inglise keeles. writing about reading WB p 15
3) The Beginning of Adventures, part 2, TB p 18-19. WB Ex 7 p 14 tõlkelaused. Kuulamisülesanne WB Ex 8 p 15.

IV nädal 23. - 27. sept
1) Kordamine
2) 25.09. - TEST (Unit 1-2) (kuulamine, grammatika-the present simple/ the past simple/ the past continuous; tõlkelaused, küsisõnad, asesõnad)
3) Unit 3 Manners; viisakusest+ viisakusväljendid TB p 21-22. harjutused sõnavarale WB p 16-18 ex 1-5.

V nädal 30. sept - 4. okt
1) Töö tekstiga " Advice from a Catepillar" TB p 23-24: adjectives WB p 18
2) Question tags WB p 19. Töö tekstiga " The butterfly life cycle" TB p 26-27 , sõnavara kinnistavad harjutused WB p 20-21 ex 7, 8.
3) Plakat viisakusreeglite kohta TB p 25

VI nädal 7. - 11. okt
1) Fantasy Butterfly WB p 21-22. Kuulamisülesanne WB Ex 10 p 22-23.
2) Sõnavaraharjutused (WB p 20-23). Tenses WB p 36-37. Question tags, WB p 38-39 (8-9).
3) The butterfly life cycle (www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM).

VII nädal 14. - 18. okt
1) Kordamine
2) 16.10 - TEST ( Units 3,4 ) - omadussõnade moodustamine, tag questions, tõlkelaused, lugemisülesanne
3) Projektipäev

KOOLIVAHEAEG 19.-27. okt 2019

VIII nädal 28. okt - 1. nov
1) Abbreviations (lühendid) TB p 28, WB p 24. The Vikings, TB p 28-29 ex 1-4.
2) Passive; WB p 24-26 ex 1-4. The Viking Age, part 1 TB p 30-32 ex 5-8. WB p 27 eesliited vastandite moodustamiseks
3) The Viking Age, part 2 TB p 32-33, sõnavara kinnistavad harjutused WB p 28-29.

IX nädal 4.- 8. nov
1) The Vikings WB p 30-31
2) "The Viking Age", Retelling, dialogues (TB p 33 ex 12-13)
3) Revision of vocabulary. WB p 28-29.

X nädal 11.-15. nov
1) The capital of a Viking Kingdom (listening, WB p 29
2) Unit 5: make/do väljendid (TB p 34-35) + WB p 41 ex 2, 4, 5, 6 p 36-37
3) Kordamine: Passive Voice, WB p 32, 34-35

XI nädal 18.-22. nov
1) Passive voice (TK). Tenses. WB p 36-37
2) Play a game TB p 35, agree or disagree TB p 36 ex 5. Search for information TB p 37 ex 6
3) Explain and quess the words TB p 37 ex 7, revision

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane
* on omandanud uue sõnavara ja väljendid( ka viisakusväljendid) 1.-5. õppetüki piires
* Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni, omandavad õige kõnerütmi.
* Paarilisega dialoogi harjutades õpib suhtlema õpitud suhtlusfraasidega.
* oskab rääkida ja kirjutada oma möödunud suvest, lugemisharjumusest oma peres( 10 lauset)
* oskab vastata lihtminevikus esitatud küsimustele
* oskab vesteldes kasutada kaaskõnelejaga nõustumist/ mitte nõustumist väljendavaid väljendeid
* teab millal kasutada sõna tegema tähenduses make/do
* oskab korrektselt kirjutada e-kirja
* oskab moodustada käskivaid ja keelavaid lauseid
* teeb vahet lihtminevikul ja kestval minevikul, oskab nendes aegades lauseid moodustada
* teeb vahet küsisõnadel what/ which, oskab nendega küsimusi moodustada
* oskab kasutada omastavaid asesõnu lausetes
* teab reeglit, kuidas moodustada om. sõnadest määrsõnu
* oskab moodustada lihtsamaid lauseid lihtolevikus ja lihtminevikus passiivis
* oskab sõnadele lisada ees- ja järelliiteid un/re/less/ful; teab nende liidete tähendust
* oskab moodustada küsijätke
* on teinud posteri viisakusreeglite kohta
* oskab moodustada küsilauseid passiivis
* oskab kirjutada 8 lauset oma pere kodutööde kohta
* teab, millistes väljendites kasutada do/make

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb:
2 arvestuslikku testi
sõnavara vastamine - kokku arvestuslik hinne
suulised vastamised (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, suulised harjutused) - kokku arvestuslik hinne
kirjalikud harjutused annavad kokku veel ühe/kaks KT-dega samaväärse hinde

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 15.00-15.45 ruumis 005 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.

Õppekomplekt:
Ü.Kurm, E.Soolepp "I Love English" 5, TB + WB + CD; testid; kirjastus Studium, 2016