Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 5b prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Liivi Erlenbach

klassiõpetaja

Kontakt: liivi.erlenbach@oesel.edu.ee

Loodud: 3. september 2019. a. kell 13.40
Muudetud: 3. september 2019. a. kell 13.40

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Võõrkeeleõpetus taotleb, et õpilane
· on huvitatud võõrkeele õppimisest ja selle kaudu silmaringi laiendamisest;
· õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
· omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
· omandab sõnavara, mis võimaldab end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
· õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja suudab edasi anda selle sisu;
· õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
· julgeb omandatud teadmisi - oskusi praktikas kasutada;
· omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
· oskab kasutada sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
· huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

02. - 06.09
Unit 1 TB ex 1,2,3; WB ex 1 Nõuded, ainekaardi tutvustamine
Unit 1 TB ex 4,5,6; WB ex 2,3
Unit 1 TB ex 7,8,9,10; WB ex 4,5
09. - 13.09
Unit 1 TB ex 11, 12; WB ex 6 - 9
Unit 1 Round up WB ex 10; U.1 sõnade vastamine
Unit 1 TEST Unit 2 Home TB ex 1,2; WB ex 1
16 - 20.09
Unit 2 TB ex 3 - 6; WB ex 2,7
Unit 2 TB ex 7,8; WB 3 - 6
Reipalt koolipinki!
23. - 27.09
Unit 2 TB ex 9,10, WB 8,9
Unit 2 Round up U.2 sõnade vastamine
Unit 2 TEST Unit 3 Spelling bee TB ex 1,2,3; WB ex 1,2,3,4
30.09 - 04.10
Unit 3 TB ex 4,5 ; WB ex 5,8,9
Unit 3 TB ex 6,7,8,9; WB ex 10,6, 7
Unit 3 TB ex 10; WB ex 11, 12, 13
07. - 11.10
Unit 3 Round up. U. 3 sõnade vastamine
Unit 3 TEST Unit 4 Clean-up day TB ex 1 - 4; WB ex 1,2, 3, 7
Unit 4 TB 5 - 7; WB ex 4 - 6
14. - 18.10
Unit 4 TB ex 8,9, WB ex 8 - 9
Unit 4 TB ex 10; WB ex 10, 11 U.4 sõnade vastamine. Round up
Projektipäev
Vaheaeg 21. - 27.10
28.10 - 01.11
Unit 4 TEST Unit 5 Countries TB ex 1 - 5; WB ex 8
Unit 5 TB ex 6 - 8; WB ex 1 - 3
Unit 5 Countries B p 30 -31
04. - 08.11
Unit 5 Countries B p 32 - 33
Unit 5 Dictation 04.11
Unit 6 That,s me B p 36 - 37, wb p 36 - 37
11. - 15.11
Unit 6 Old time photos B p 38 - 39 / 5 , WB p 38 - 39
Unit 6 like, likes, don,t like, doesn,t like B p 40, WB p 40 - 41
Unit 6 Sõnade vastamine ( test ) WB p 42 Round up
18. - 22.11
Round up
Unit 7 Games B p 42 - 43, WB p 43 - 44
Unit 7 B p 44 - 45, WB p 45 - 46

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilased :
- teavad sõnavara u. 1 - 7
- kasutada lausetes minevikuvorme, küsida minevikus ja vastata
- oskavad lugeda, tõlkida teksti
- jutustada pildi või teksti järgi
- teavad, millal kasutada lausetes lots of, a lot of, much, many
- kirjutada kirja
- kodu kohta küsida ja vastata
- oskavad lauses kasutada tegusõna BE õigeid vorme
- oskab loetud teksti põhjal lauseid lõpetada
- oskab kuuldud teksti põhjal küsimustele vastata
- oskab kirjutada lühisõnumit
- oskab öelda nimesid tähthaaval
- oskab pildi kohta lauseid kirjutada
- kasutada lausetes tulevikuvormi be going to
- kirjutada ja öelda kuupäevi inglise keeles
- oskavad moodustada tegusõna minevikuvormi
- oskavad lauses kasutada tegusõna BE õigeid vorme

Hindamine üles

Trimestrihinne kujuneb järgmiste hinnete alusel
1) iga õppetüki (unit) lõppedes sooritab õpilane kontrolltöö (test), mis hõlmab kogu õppetüki vältel õpitud sõnavara, grammatikat ja kirjutamis-, kuulamis või lugemisülesannet.
Hindamisskaala:
Hinne 5 90-100%
4 75-89 %
3 50-74 %
2 25- 49%
1 0 - 24%
2) enne kontrolltööd sooritab õpilane sõnade töö ( word test), mis hõlmab selle õppetüki raames õpitud sõnavara
3) igas veerandis vastab õpilane vähemalt kord kodus ettevalmistatud jutustamisülesannet, mille eest saadud hinne on arvestuslik
Hindamine:
Hinne 5 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilane kasutab oma jutus õpitud uusi väljendeid ja sõnu ja kasutab grammatiliselt õigeid lausekonstruktsioone, hääldus on korrektne
Hinne 4 - jutt on ladus, vastab teemale, õpilase sõnavara on teemakohane, kuid uusi sõnu kasutab vähe või ei kasuta üldse. Grammatikas teeb üksikuid vigu. Hääldus on korrektne.
Hinne 3 - jutustamisel takerdub, vajab sisu edasiandmisel suunavaid küsimusi, sõnavara on vaene, teeb vigu grammatikas
Hinne 2 - oskab sisu edasi anda vaid õpetaja suunavatele küsimustele vastates
Hinne 1 - ei oska vastata ka suunavatele küsimustele
4) Jooksvalt saab õpilane hindeid koduste tööde sooritamise eest ja tunni töö sooritamise eest. Tegemata töö hinne on 0, mis asendub hindega pärast järeltegemist või hindega 1 veerandi lõpus.


Õpilasel on kohustus puudulikult sooritatud töö järele vastata 10 päeva jooksul. ( vajadusel kokkulepe õpetajaga).
Kui õpilane puudub kontrolltöö tegemise tunnist ( ka haigusega),pannakse eKOOLI ,,0", mis tuleb järele vastata 10 päeva jooksul, vastasel korral asendub ,,0 " ,,1 -ga ".
Jutustamise hinnet saab järele vastata õpetaja järelvastamise- ja konsultatsiooni tunnis.
Konsultatsiooniaeg ruumis 303 kokkuleppel õpetajaga ( 1.poolaastal )