Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

B-võõrkeel (S): 7a, 7b, 7c, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Marika Varjas

saksa keele õpetaja

Kontakt: mikku@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 22.52
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 22.52

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Saksa keele õppimine võimaldab õpilasel laiendada oma suhtlemisvõimalusi ja kultuurilist silmaringi, tagab juurdepääsu teadmisallikaile ning loob eeldused vahetuks suhtlemiseks, toetab edasisi õpinguid ja tegevust ühiskonnas. Saksa keele populaarsus kasvab, kuna kasvanud on Saksamaa osatähtsus Euroopa majandusriikide seas.
B-võõrkele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab keeleoskuse taseme,mis võimaldab tal igapäevastes suhtlusolukordades toime tulla;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ning nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) tunneb erinevaid võõrkeelte õppimise strateegiaid ning oskab neid iseseisvalt kasutada;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I trimester
3.-5.9.
1) Sissejuhatus ainesse. Nõuded. Materjalid.
2) Mis on saksa keel, kus seda räägitakse?
3) Saksakeelsed laensõnad eesti keeles

9.-12.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

16.-19.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Reipalt kooli

23.-26.9.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

30.9.-3.10.
1) Nico sammelt Schiffe
2) Nico sammelt Schiffe
3) Nico sammelt Schiffe

7.-10.10.
1) Mein Fuß tut weh
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

14.-17.10.
1) Mein Fuß tut weh
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

28.-31.10.
1) Projektipäev
2) Mein Fuß tut weh
3) Mein Fuß tut weh

4.-7.11.
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
3) Treffpunkt: Spiegelstraße 12

11.-14.11.
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
3) Treffpunkt: Spiegelstraße 12

18.- 21.11.
1) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
2) Treffpunkt: Spiegelstraße 12
3) Treffpunkt: Spiegelstraße 12

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilase oskused trimestrit õpetades: 
* tunneb saksa keelele omaseid hääldusreegleid ja oskab neid kasutada; 
* oskab kuulates ja lugedes ära tunda tuttavaid keelendeid ja lausestruktuure,  
* oskab lugeda lihtsat dialoogi ja saab loetust aru; 
* oskab tähestikku, teab isikulisi asesõnu; 
*oskab kasutada õpitud väljendeid ja lühilauseid läbitud teemadel: 
* rääkida hobidest, eelistustest, 
*kutsuda teisi endaga kaasa lööma 
*oskab rääkida, kuhu läheb 
*väljendab valu, oma soove, põhjendab tegevust, rääkida eilsetest või möödunud ettevõtmistest 
* oskab helistada, küsida aadressi, andmeid, 
*oskab öelda, kuidas midagi tehakse 
* rääkida liiklusvahenditest 
* oskab öelda, kui ei saa aru 

Hindamine üles

Trimestri kokkuvõttev hinne kujuneb tunnitöö, tunnikontrollide, kodutööde, suulise vastamise ja suures osas aktiivsuse eest saadud hinnetest. Iga lektsiooni ehk õppetüki lõppedes on hindeline töö sõnavara ja grammatiliste struktuuride valdamise kohta (olulisim on sõnavara oskamine). Tööd on erineva mahuga ja seega ei ole kokkuvõttev hinne aritmeetiline keskmine. Iga töö hindamisel on aluseks see, kui suures osas valdab õpilane õpitud materjali ehk kogutud ainepunktide osa maksimaalsest võimalikust: 
hinne 5- 100 -90% 
hinne 4- 89 -75% 
hinne 3- 74 -50% 
hinne 2- 49 -20% 
hinne 1- 19 - 0% 

Puudumiste korral tuleb kontrolltööd järele teha. Järeltöö sooritamiseks on üks võimalus. Kui puudumisega seoses on töö esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina, mis asendatakse hindega pärast töö sooritamist. Kui töö jääb sooritamata, siis asendatakse "0" hindega "1". Maha kirjutatud tööd hinnatakse hindega 1 . Tulemusi saab parandada 10 päeva jooksul alates töö hinde teatavaks tegemisest
Konsultatsioonid neljapäeval peale 7. tundi ruumis 400A või ka muul sobival ajal, õpilane lepib konsultatsiooni ja järelevastamise eelnevalt õpetajaga kokku.