Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12194 ainekaarti
63 õppeainet
119 õpetajat

A-võõrkeel: 10abc_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Merike Kivilo

inglise keele õpetaja

Kontakt: kivilo@oesel.edu.ee

Loodud: 2. september 2019. a. kell 12.32
Muudetud: 2. september 2019. a. kell 12.32

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Gümnaasiumi õppekava, I kursus

Kestvus: 35 tundi

Miks me seda ainet õpime? üles

Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt ning eesmärk on jõuda B2 keeleoskustasemele.
B2 keeleoskustasemega gümnaasiumi lõpetaja eesmärgiks on omanda järgnevad oskused ja teadmised :
1) mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse sisu
2) vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi
4) loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5) arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku teabe otsimiseks ka teistes valdkondades;
8) seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib sobivad õpistrateegiaid;
9) seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

Study material: Gateway B2+ student's book and workbook
I course: 03.09-18,10.2019

Introduction.
Level test 1
Level test 2
Test feedback;
U1 Reading
U1 Body and communication
Phrases and definitions
U1 Past Tenses and practice
Check-up on past tenses
Life-skills - expressing yourself and answering questions
Wordformation practice
Listening tasks
Wordformation check-up

Sports day 19.09

Writing task: story in the past: true or false?
Revision of U 1 materials
Test on U 1 vocabulary
Analysis and feedback

U2 Traffic and driving
Phrasal verbs: take, make , do
Modal verbs - practice
Check up on modals
Listening comprehension
U2 Speaking - Compare and contrast
Writing : Opinion essay

U 2 revision
Test on U 2 vocabulary
Analysis and feedback
Term feedback

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Kursuse lõpuks õpilased:
* oskavad kasutada mineviku aegu
* on õppinud uusi väljendeid (kehaosad)
*on omandanud liiklust ja transporti puudutava sõnavara
* suhtlevad vabalt etteantud teemal
*oskavad vastata intervjuu küsimustele
*on tutvunud modaalverbide kasutamise reeglitega
* saavad hakkama piltide kirjeldamise ja võrdlemisega
* on omandanud arvamusessee kirjutamise võtted

Hindamine üles

1.Kui õpilane on puudunud 5 või enam tundi perioodis,sooritab ta lisaarvestuse perioodi lõpus.
2.perioodi lõpus saab õpilane koondhinde,kui on sooritanud positiivselt kõik arvestuslikud testid sõnavarale ja grammatikale ning esitanud kirjalikud tööd.
3.Mitterahuldavalt sooritatud testide parandamine on võimalik 1 nädala jooksul peale testi kättesaamist. Konsultatsioonid esmaspäeviti kell 15.30, järelevastamine registreerumisega kooli kodulehel https://www.oesel.ee/kg/m/reg/jarelvastamine.php
4.Perioodi viimaseks päevaks peavad võlad olema likvideeritud.
5.10.klassi lõpus sooritab õpilane kirjaliku inglise keele eksami (lugemine, kuulamine, grammatika) ja 11.kl. lõpus sooritab arvestustöö,12.kl. kolmandas perioodis sooritab õpilane proovieksami.
Eksami või arvestustöö mittesooritamisel on õpilasel õigus järelarvestusele ja augusti lõpus ümberarvestusele.
6.Arvestusliku töö hindamine:
100-90% hinne 5
89-75% hinne 4
74-50% hinne 3
49%-... hinne 2

7.Kirjaliku arvestusliku testi puhul sõnavarale on kriteeriumid järgmised: Iga tõlkelause eest saab 2punkti. Vigade puhul alaneb skoor järgmiselt:
õigekirjaviga -0,5punkt
lauseehituse viga - 1 punkt
grammatiline viga -1punkt
Kirja ja kirjandi puhul hinnatakse sõnakasutust, õigekirja,grammatikat,ülesande täitmist, stiili ning loetavust.
8.12.klassi koondhinne kantakse diplomile.
9.Kui õppenõukogu on teinud otsuse õpilase kooli nimekirjast kustutamise kohta,on see lõplik.
10.Järeltööd saab teha testidele ja kirjale ja kirjanditele, kui need on sooritatud alla 50 %