Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 4_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Grete Pihl

klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja

Kontakt: grete@oesel.edu.ee

Loodud: 31. august 2019. a. kell 17.47
Muudetud: 23. november 2019. a. kell 08.17

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/3133/13275423.pdf#

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:
1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes
situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud,
internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

https://www.oesel.ee/kg/m/ak/bin/voorkeeled.pdf

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

2.-6. sept 2019
1) Sissejuhatus õppeaastasse. Õpikuga tutvumine. Ainekaardi tutvustus. Hindamine. Ülevaatlik kordamine.
2) Countries, map, languages (English, Russian, Swedish, German). TB p 6-7 Tervitamine, tutvustamine TB p 10-11ex 3-6, WB p 3 ex 1 . Is/are/am, have got/has got TB p 10 ex 4 WB p 3-4 ex 2-5
3) My school and classmates TB p 11 ex 7. Omastavad asesõnad WB p 5 ex 6-7

9.-13. sept
1) What’s the English for …? It’s… WB p 6 ex 8 TB p 11 ex 8 Can I …? Read and make up dialogues TB p 12 ex 9-10
2) Our lessons, weekdays. WB p 7 ex 10
3) Revision of vocabulary. Dialogues. Tööleht unit 1. Räägin endast ja oma koolist.

16.-20. sept
1) Numbers 1-20, numbers 20, 30….100, numbers 21-100 TB p 13-14 ex 1-4
2) Numbers 1-100 . Family members. Age.WB p 8-9 ex 1-4
3) Tervisespordipäev "Reipalt koolipinki!"

23.-27. sept
1) Word test: numbers 1-100 Töö tekstiga „ A letter“ What’s your address? My house number is.. TB p 15-16 ex 6-7 Can/can’t WB p 9 ex 5-6
2) What’s the time? TB p 16 ex 9-10 Bigger than/smaller than WB p 11 ex 8-9 TB p 17 ex 11-12 .
3) Unit 2 word test. Revision for a test WB p 11-12 ex 9-12 TB p 18 ex 13-14 How old is…?

30. sept - 4. okt
1) Test Unit 2. Unit 3. Friendly, good, helpful, kind TB p 19-20 ex 1-2
2) Short answers (kas-küsimused) WB p 13- 14 ex 1-3
3) Töö tekstiga: Match the dialogues and pictures TB p 20-21 ex 3-5. Answer the questions. (Wh-questions) TB p 22 ex 6-8 WB p 15 ex 4-5

7.-11. okt
1) Unit 3 word test. Revision of vocabulary TB p 23 ex 9, WB p 15-17 ex 8-11
2) Test Unit 3. Unit 4: Animals at the zoo TB p 24 ex 1-2 WB p 18 ex 1
3) There is/there are. Is there?/ are there? TB p 24-25 ex 3- 6 WB p 18-19 ex 2-4

14.-18. okt
1) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
2) I like / I don’t like TB p 26-27 ex 7-8, WB p 21 ex 6 don’t / doesn’t WB p 22 ex 7
3) projektipäev

Koolivaheaeg 19.–27. oktoober 2019

28. okt - 1. nov
1) Töö tekstiga TB p 28-29 ex 9-12. Revision of grammar: WB p 25-30
2) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.
3) Show what you know .TB p 33 -36 ex 1-9 Group-work.

4.-8. nov
1) Unit 5 Classroom rules TB p 30-32 ex 1-5
2) My friend TB p 37-39 ex 1-5; Grammar exercises (töölehed)
3) We both like/ hate. Do you like…? TB p 39-40; WB p 33-34 ex 5-7

11.-15. nov
1) Unit 6 word test. Nimisõna mitmus WB p 31-32 ex 1- 4
2) My best friend. TB p 41 ex 9-11 we both like/ hate. Do you like…
3) Test unit 6. Talk about your friend.

18.-22. nov
1) My day. In the morning. Before/ after TB p 42-43 WB p 36-37 ex 1-5
2) Fay’s morning. Tegusõna lihtoleviku 3. pöördes. TB p 43 ex 4, WB p 38-39 ex 6-7
3) Fay’s week TB p 44-45 ex 5-8 . Always, usually, sometimes, never TB p 47 ex 10-12

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestril õpilased
1. Omandavad vajaliku sõnavara õppetükkide kaupa.
2. Kuulamisülesannete ja rütmisalmide kaudu õpivad korrektset inglise keele hääldust ja intonatsiooni
3. Paarilisega dialoogi harjutades õpivad õpitud keelefraasidega suhtlema inglise keeles
4. Oskavad kaaslasele esitada kas-küsimusi ja küsisõnaga algavaid küsimusi ja nendele korrektselt vastata.
5. Oskavad nimetada ja kirjutada numbreid 1-100 ja neid vestlustes ka kasutada.( vanus, aadress, kellaaeg – tunnid ja minutid, paaris ja paaritud numbrid (even and odd numbers)
6. Oskavad nimetada seitset keelt ( English, Estonian, Swedish, German, Russian, Finnish, Estonian) ja teavad reeglit: kirjutame suure algustähega
7. Oskavad rääkida oma klassist ja koolist vähemalt 7 lausega.
8. Oskavad moodustada etteantud sõnadest grammatiliselt korrektseid lauseid.
9. Oskavad sõnastada käskivas kõneviisis vähemalt 7 reeglit klassis käitumisel.
10. Osakavad moodustada lauseid we both like/ hate
11. Oskavad moodustada nimisõna mitmust. Teavad enamlevinud erandeid ( children, mice etc)
12. Oskavad rääkida oma hommikust ja mõnest nädalategevusest.
13. Oskavad rääkida ja kirjutada 8 lauset oma sõbrast.
14. On alustanud tegusõna lihtoleviku ( the Present Simple) õppimist ( like/likes, don’t/doesn’t) ja
oskavad moodustada lihtoleviku ainsuse 3. pööret.

4. klassi lõpetaja:
1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lausetest, lühikestest vestlustest ja tekstidest;
2) saab aru teksti mõttest ja olulisest teabest;
3) oskab kirjutada õpitud sõnavara piires lühikirjeldusi ja -sõnumeid (nt sõnum sõbrale);
4) oskab lühidalt kirjeldada oma lähiümbrust ja inimesi, igapäevaseid toiminguid;
5) tuleb toime väga lihtsates igapäevastes suhtlusolukordades, suudab alustada lühivestlust (nt reageerib küsimustele ja korraldustele);
6) on omandanud esmased teadmised inglise keelt kõnelevate maade ja oma kodumaa kultuuri sarnasuste ja erinevuste kohta;
7) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja strateegiaid, oskab töötada iseseisvalt, paaris ja rühmas;
8) oskab õpetaja abiga seada endale õpieesmärke ning hinnata oma saavutusi.

Hindamine üles

Hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid kujundava hindamise ja kokkuvõtva hindamise meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis (kajastuvad eKoolis). Õppetegevuse vältel saab õpilane õpetajalt ka suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet.

Õppeperioodi hinne kujuneb arvestuslike hinnete (3 testi) ja protsessihinnete põhjal. Protsessihinded (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne )
annavad kokku veel ühe/kaks (olenevalt protsessihinnete arvust) KT-dega samaväärse hinde (s.t trimestri kokkuvõttev hinne = 3 testide hinnet + protsessihinnete koondhinne).

Lugemisel, jutustamisel hinnatakse
# õpitud teksti esitamist
# tundmatu teksti lugemist ja arusaamist teksti sisust
# tööd tekstiga (olulise leidmine tekstist, lause või loo lõpetamine, sõnavaraharjutused teksti kohta, teksti pealkirjastamine, tekstist lühikokkuvõtte tegemine)
# teksti jutustamist

· Kirjutamisel hinnatakse
# õpitud sõnavara õigekiri + tähendus
# kirjalikud kontrollharjutused
# keelelised kontrolltööd
# õpitud teksti kirjutamine kuulmise järgi
# lühiteksti kirjutamine kuulmise järgi
# jutukese kirjutamine

Keeleliste kontrollharjutuste ja testide hindamine:
Hinne "5" - 90-100% punktide arvust
Hinne "4" - 75- 89% punktide arvust
Hinne "3" - 50 -74% punktide arvust
Hinne "2" - 20 -49% punktide arvust
Hinne "1" - 0 - 19% punktide arvust

Töö ebaõnnestumisel (puudulik hinne) on õpilasel võimalik saada õpetajalt lisakonsultatsiooni ning töö uuesti sooritada, konsultatsioon esmaspäeval kell 14.00-14.45 ruumis 412 (või õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal).
Kontrolltööde järelevastamine puuduliku hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kättesaamist, nimetatud tööd tuleb järele vastata ka siis, kui õpilane on KT toimumise päeval puudunud haiguse tõttu. Tööd on võimalik järele vastata vaid üks kord.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina (seotud arvestuslikust õppetegevusest puudumisega). "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga, kui trimestri lõpuks tööd järele ei vastata.Märkused:
Õppekomplekt: Ülle Kurm ja Ene Soolepp "I Love English" 2., Studium 2012 (õpik, TV, CD)