Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

Muusika: 7b, 7d prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Anita Kangur

muusikaõpetaja

Kontakt: anita.kangur@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 15.50
Muudetud: 29. oktoober 2019. a. kell 09.56

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I poolaasta

Kestvus: 1 tund nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Me arendame õpilaste kuulamisharjumust, analüüsivõimet ja laulmisoskust. Kinnistame läbi praktiliste tegevuste elementaarseid teadmisi muusikateooriast, anname ülevaate tähtsamatest muusikaga seotud teemadest ning tutvustame erinevate maade kultuuripärandit. Kujundame elava musitseerimise kaudu õpilaste muusikalist maitset.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

05.09,06.09 Meenutusi suvest. Kooli laul. Ainekaardi tutvustamine. Lapsepõlv on lahe aeg. Et oleks rahu.
12.09,13.09. Helide maailm: heli omadused kõrgus, tugevus. Õpitud rütmide kordamine. Laulud Mul meeles veel, J.Tätte Hümn
19.09,20.09. Reipalt kooli, tervisespordipäev. Helide maailma omadusi, nende analüüsimine. Laul Punab pihlakaid, Istsõ maailma veerõkõsõ pääle jt.
26.09,27.09 Helide maailm: heli kestvus ja tämber. MK. näiteid. Punab pihlakaid jt.
03.10,04.10 Õpetajatepäev. Laul õpetajast. Keelpillid-jagunemine. Poogenkeelpillide ehitusest, viiul, vioola, tšello. MK: näiteid, Küsimiused lk 30
10.10,11.10 Keelpillide teema jätkamine, kontrabass, näppekeelpillid:harf, kitarr. MK. näiteid. J.Haydni "Keisrikvarteti" kuulamine.
17.10,18.10 Ukulele mängimine. Laulud laulikust, Hey, Ho!-meenutame õpitud helistikke, laulame ka kaanonis. Keelpillide kuulamine.
Vaheaeg
31.10,01.11 Keelpillidest: kontrabass ja harf. Noodiülesanne nootide tähtnimetuste peale. Laulud soovi kohaselt.
07.11,08.11 Näppekeelpill kitarr. Kordamine kontrolltööks:helidemaailm ja keelpillid. Laulud laulikust.
14.11,15.11 Kontrolltöö. Lemmiklaulud, You tubest.
21.11,22.11 Kadrilaulud ja- kombed. Ukulele häälestamine ja c-duur.
28.11,29.11. Sissejuhatus teemasse löökpillid, Määratlemata helikõrgusega löökpillid. Kehapill. lk 43 küsimused.
05.12,06.12. Jätkame määratletud helikõrgustega löökpillid. Muusikakuulamine ja rütmipillide ära tundmine. "Mõõkade tants" Ristsõnamõistatuse lahendamine.
12.12,13.12. Jõuluaeg on tulemas jt. Puupuhlpillid, helinäited. Tv. NV vahehindamine, küsimused lk 61, Pillihunt.
19.12,20.12. Vaskpuhkpillid, helinäited, lk 66 küsimused. Tööleht. Laulud Jõulu ootel. Maarja hällilaul jt. jõululaulud.
Vaheaeg
09.01,10.01 Ukulele mängimine. Suudlus läbi jäätunud klaasi, Saaremaa jt.
16.01,17.01 Jätkame ukulelega: ülesanded vasakule käele, duurid.

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

Õpilane oskab laululiselt hingata ja fraseerida, ilmekalt laulda. On tutvunud heli omadustega, teab mõisteid heliallikas, resonaator, akustika. Oskab kirjeldada põhilisi keel-, puhk- ja löökpille, neid kõla järgi eristada. Omab kuulamisharjumust ja muusika analüüsivõimet, oskab kasutada varemõpitud muusikalist kirjaoskust laulude õppimisel. Tunneb rütmivältusi, oskab esitada rütme keha- ja rütmipillidel. Oskab koostada teemakohast plakatit või referaati instrumendist ning seda klassikaaslastele esitleda.

Hindamine üles

Õppeperioodil saavutatud õpitulemuste (vt ainekaardi osa „Milliseid oskusi õpilased saavad”) fikseerimiseks kasutatakse e-koolis järgmiseid protsessi hinnanguid:
„AR“ ehk „arvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on saavutatud.
„MA“ ehk „mittearvestatud” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused ei ole saavutatud.
„KH“ ehk „kujundav hindamine” - õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused on tegemata või esitamata. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
„0“ – arvestuslikust õppetegevusest puudumine, mille tõttu on õppe aluseks oleva õppekavaga määratud õpitulemused tegemata või esitamata jäänud. Peale võlgnevuse likvideerimist asendub hinnanguga „AR“ või hinnanguga „MA“, kui tööd kokkulepitud ajal ei sooritata.
Arvestuse saab õpilane piisavate positiivsete (märge "AR") õpitulemuste korral. Oodatavast madalamal tasemel õpitulemuse korral - tegemata, esitamata või lõpetamata tööd (märge „MA”, „KH” või „0”) tuleb likvideerida 10 päeva jooksul. Õpilasi hinnatakse poolaasta lõpul mitteeristavalt kõigi saadud hinnangute alusel. Protsessi hinnangud on jooksvalt õppeperioodi ajal saavutatud õpitulemused. Kokkuvõttev hinnang on protsessi hinnangute põhjal kujunev poolaasta tulemus.

Koolivahetusel teisendatakse mitteeristavad hinnangud numbrilisteks hinneteks viiepalli süsteemis:
Märge "AR" / Hinne "5"
töövahendid alati kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
on hästi omandanud muusikalised teadmised ja oskused
oskab loogiliselt kasutada eelnevalt õpitut
kõik arvestuslikud tööd on õigeaegselt esitatud
Märge "AR" / Hinne "4"
töövahendid enamasti kaasas
jälgib õpetajat, mõtleb kaasa, töötab iseseisvalt
vajab aeg-ajalt õpetaja juhendamist
töödes esineb üksikuid vigu
on omandanud muusikalised teadmised ja oskused
Märge "AR" / Hinne "3"
õppevahendid aeg-ajalt kodus
suhtumine töösse huvitu
tööülesannete täitmisel esineb palju vigu
ainealastele küsimustele vastab õpetaja suunavate vihjete abil
teadmiste praktilisel rakendamisel vajab õpetaja abi
Märge "MA" / Hinne "2"
õppevahendid pidevalt kodus
õppeülesanded poolikult täidetud või täitmata
puuduvad teadmised läbivõetud õppematerjali osas
ei oska vastata olulisemale osale õppematerjalist, teeb rohkesti sisulisi vigu
suhtumine töösse huvitu
Märge "MA" / Hinne "1"
õpilasel puudub täielikult huvi aine vastu, ei tööta tunnis kaasa
läbivõetud materjal on täielikult omandamata, õpilane keeldub vastamast
puuduvad töövahendid
õpilane puudub põhjuseta ja ei osale konsultatsioonitunnis.

KONSULTATSIOON toimub kolmapäeviti kl 15:00-15:45 klassis 001, järelvastamine kindlaks määratud ajal vastavalt KG kodukorrale. Järgi saab vastata 10 päeva jooksul pärast töö toimumist.