Ainekaardid

Minu ainekaardid:

0 kaarti!


12699 ainekaarti
63 õppeainet
121 õpetajat

A-võõrkeel: 9_grupp prindi

Lehekülje menüü: Miks? Sisu Oskused Hindamine

Autor:

Kersti Kirs

klassiõpetaja

Kontakt: kersti@oesel.edu.ee

Loodud: 29. august 2019. a. kell 15.13
Muudetud: 29. august 2019. a. kell 15.13

Õppeaasta: 2019/2020

Õppekava: Põhikooli õppekava, I trimester

Kestvus: 3 tundi nädalas

Miks me seda ainet õpime? üles

Põhikooli võõrkeeleõpetusega taotletakse, et õpilane:
* huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
* õpib aktiivselt kuulama ja mõistma igapäevast võõrkeelset kõnet ja vestlust;
* omandab õige häälduse, intonatsiooni ja rütmi;
* omandab sõnavara, mis võimaldab tal end väljendada igapäevases suhtlemises ning vestluses õppekava temaatika piires;
* õpib lugema ja mõistma lihtsat võõrkeelset teksti ja edasi andma selle sisu;
* õpib kirjutama lihtsat seotud teksti;
* julgeb omandatud teadmisi-oskusi praktikas kasutada;
* omandab erinevaid võtteid ja viise, mis hõlbustavad võõrkeelte omandamist;
* õpib kasutama sõnaraamatuid, käsiraamatuid ja muid vajalikke teatmeteoseid;
* huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ning nende kultuurist.

Mida me tundide jooksul teeme? (tundide kaupa) üles

I nädal:
2.-6.09
1) Sissejuhatus, eesmärgid. Unit 1: New beginning. Talk about the summer holidays. Aegade kordamine: Tenses (WB p 3-4,6-8 ex 1, 4, 6)
2) Classroom behaviour. Töö tekstiga “New Beginning”I, TB p 10-11 ex 4-5, WB p 9/1.
3) Töö tekstiga “New Beginning” II, TB p 12-13 ex 6-7, WB p 9/2. Signal discontent (TB p 8-9). Metaphors and similes (TB p 7-8, 13 ex 8).

II nädal:
9.-13.09
1) Töö tekstiga “New Beginning”I-II, retelling. Talk about the breaks between classes in your school (TB p 13 ex 9-11). Prefixes (WB p 4-5 ex 2-3).
2) The cartoon illustration, TB p 133, WB p 10. Writing an email (WB p 40). Revision.
3) TEST unit 1 - 14.09.2018 (listening, writing an email, tenses, prefixes, vocabulary and phrases). Tutvumine unit 2 sõnavaraga. 10 interesting things about air (TB p 16-19 ex 6-8)

III nädal:
16.-20.09
1) Unit 2: Up in the air. Describe photos. Chemical composition of air. Phrases with AIR (TB p 14-16, WB p 11 ex 1)
2) Air Quality Index (TB p 19-20 ex 9-12). Too ... (adjective or adverb) ... for sb + infinitive (WB p 13-14 ex 3-5)
3) 9. klasside õppe- ja kultuurireis Peterburi

IV nädal:
23.-27.09
1) About St Petersburg. The Great Smog of 1952 (WB p 17). Tenses: Pr Perf Simple or Pr Perf Continuous (WB p 15-16)
2) How to improve the air quality? Intensifiers, strong adjectives (WB p 11-13 ex 2-3; WB p 33). Revision.
3) Revision. Unit 2 tööleht.

V nädal:
30.09-4.10
1) Unit 3: Crime (vocabulary, crime situations), dialogues (TB p 21-23, WB p 18 ex 1). Passive / active (WB p 32, 18-19)
2) Passive (WB p 20-21 ex 4). Text "I ain't what it looks like" by Bob Morrissey (TB p 24-25)
3) Töö tekstiga "I ain't what it looks like" by Bob Morrissey (TB p 26 ex 6-8), create your own ending. Listening (WB p 24 ex 8). Write a summary of the story (WB p 24 ex 9)

VI nädal:
7.-11.10
1) Translation (WB p 21). Talk about pros and cons of being a police officer (TB p 26 ex 9, WB p 24 ex 10)
2) Tenses (WB p 22-23). Revision.
3) TEST unit 3 - 12.10.2018 (Tenses: active / passive, vocabulary, listening, writing: Why do you want / don't want to become a police officer)

VII nädal:
14.-18.10
1) Unit 4: Life in the past. Speculate about a picture (TB p 27). Workhouses in England. Text "Visit to a workhouse" by Pamela Oldfield (TB p 28-31 ex 2-6)
2) Töö tekstiga "Visit to a workhouse" (TB p 31-33 ex 8-11). Nouns, verbs, adjectives (WB p 25-28 ex 1-5), Adj/adv + enough; enough + noun + to verb
3) Töö tekstiga "Visit to a workhouse" (WB p 30-31, translation, listening). Writing about Rosie Chubbs.

Koolivaheaeg 21.–27. oktoober 2018

VIII nädal:
28.10- 1.11
1) Events that changed the course of history in Estonia (TB p 33 ex 12). Revision (TB p 38). Adj/adv + enough; enough + noun + to verb (WB p 34 ex 2)
2) Revision: similes, metaphors; word with negative or opposite prefixes (TB p 34-37, WB p 34 ex 1)
3) Revision: tenses (active / passive (WB p 35-39))

IX nädal:
4.-8.11
1) TEST unit 4-5 - 05.11.2018 (Verb forms, active / passive, vocabulary, listening reading, describing people and places)
2) Unit 6: Types of intelligences, strengths and talents (TB p 39-40), Tingimuslaused (conditional sentences), WB p 41-43 ex 2-4)
3) The article "Should robots have rights?" (TB p 41-44 ex 4-9)

X nädal:
11.-15.11
1) The article "Should robots have rights?"(TB p 41-44 ex 4-9, WB p 43-44 ex 5). Write a list of instructions for your helper robot (in 2035), WB p 46.
2) Revision (tenses, vocabulary), WB p 44-45.
3) Revision. Unit 6 tööleht (enesekontrolliga).

XI nädal:
18.-22.11
1) Unit 7: Wales. Basic facts, the symbols of Wales (TB p 45-47, WB p 52 ex 8). Countries and languages (WB p 47)
2) Similarities and differences of Wales and Estonia (TB p 48 ex 5, TB p 51, WB p 52 ex 9). Make up questions (kaudkõne <-> otsekõne), WB p 48
3) Töö tekstiga "The Story of Gelert" (TB p 48-50). Articles a/an, the, - (WB p 49)

Milliseid oskusi õpilased saavad? üles

I trimestri lõpuks õpilane:
* Omandab uue sõnavara teemade kaupa Unit 1-Unit 7
* Oskab lugeda ja saab aru õpitud sõnavaral baseeruvatest tekstidest, mõistab konteksti abil üksikuid tundmatuid sõnu/väljendeid sisaldavat kirjutist ja oskab teha kuulamisharjutusi, mis baseeruvad õpitud teemadele
* Oskab vestluse/jutustuse kuulamisel leida tekstist vajalikku infot
* Oskab koostada dialoogi, võttes vajalikke rolle (n: politseinik, ohver, klient jne)
* Oskab lausetes kasutada passiivi aegu
* Teab ja oskab lausetes kasutada (intensifiers) intensiivsemaks muutvaid sõnu
* Oskab lauses kasutada have sth done konstruktsiooni
* Teeb vahet tingimuslausete 0, I ja II tüübil ja oskab tingimuslauseid moodustada
* Oskab lugeda ja kirjutada numbreid( erinevates kontekstides)
* Oskab lausetes teha vahet ja kasutada minevikuaegu (the past simple/ the past continuous/ the past perfect)
* Oskab väljendada vastumeelsust, kasutades sobivaid väljendeid
* Oskab moodustada uusi sõnu, kasutades eesliiteid-prefixes( anti-, de-, dis-, il-, im-, in-, ir-, mis-, non-, un-)
* Oskab kasutada lie ja lay erinevaid vorme
* Oskab kirjutada 8 lauset teemal, kuidas parandada õhu kvaliteeti; kirjeldada tuttavat inimest ja oma klassiruumi 7 lausega,
* Oskab kasutada artikleid a/an, the
* Oskab moodustada küsilauseid
* Oskab kasutada lausetes it`s/ there`s
* Oskab jutustada 8 lauset Wales`i kohta
* Oskab lausetes kasutada so, such, enough, too
* Oskab 7 lausega välja tuua poolt ja vastu argumente lemmiklooma pidamise kohta
* Oskab vastata emailile (vormistada kirja)
* Koostab posteri, kus võrdleb Wales+ Estonia (sarnane/erinev)
* Oskab moodustada lauseid otse- ja kaudkõnes

Hindamine üles

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele.
Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Kasutatakse nii kujundavat hindamist kui kokkuvõtvat hindamist, mida kombineeritakse suulise või kirjaliku tagasi-/edasisidega; hinnangutega.

Õppeperioodi hinne kujuneb tunnikontrollide, esitluse ja igapäevase õppetöö (õpitud ja tundmatu teksti lugemine, jutustamine, funktsionaalne lugemine/kuulamine, sõnade tööd, kodutööd, TV täitmine, tunnis kaasatöötamine jne) käigus saadud hinnete põhjal.

Testide hindamise skaala:
hinne 5 ... 90-100% punktide arvust
hinne 4 ... 75-89%
hinne 3 ... 50-74%
hinne 2 ... 20-49%
hinne 1 ... 0- 19%

Kirjalikud tööd (testid) peab järgi vastama mitterahuldava hinde korral 10 päeva jooksul peale töö kätte saamist. Tööd tuleb järgi vastata ka siis, kui õpilane on olnud haige.
Kui töö on esitamata või kontrolltöö sooritamata, kajastub see eKoolis nullina. "0" asendub hindega pärast töö tegemist / esitamist või "1"-ga kui 10 koolipäeva jooksul tööd järele ei vastata. Poolaasta koondhinne kujuneb kõigi poolaasta vältel saadud hinnete keskmise põhjal.

Konsultatsioon toimub kolmapäeviti kell 14.00-15.00 ruumis 404.